მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

16-05-2022 დადგენილება 01-05-04/39
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


04-05-2022 დადგენილება 01-05-04/38
2021-2022 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში მარტის, აპრილის, ივნისის და ივლისის თვეებში სტუ-ის ბაკალავრატის წარჩინებულ სტუდენტთაგან სახელმწიფო სტიპენდიანტთა შერჩევის წესის შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/37
საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელების ცვლილების შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/36
საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელების ცვლილების შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/35
ბაკალავრიატის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო ინჟინერიის“ და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/34
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/33
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/32
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთან არსებული „მიშელ მუსხელის გეოპოლიტიკური და ევრო-ატლანტიკური კვლევების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/31
პსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტის სტუდენტ გიორგი ციკოლიასათვის სტიპენდიის დანიშვნის თაობაზე


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/30
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 23 მარტის №01-05-04/67 დადგენილების მოქმედების გავრცელების შესახებ-


04-04-2022 დადგენილება 01-05-04/29
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


04-04-2022 დადგენილება 01-05-04/28
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-03-2022 დადგენილება 01-05-04/27
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-03-2022 დადგენილება 01-05-04/26
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-03-2022 დადგენილება 01-05-04/25
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური დატვირთვის შესასრულებლად პროფესორების მოწვევის შესახებ“ სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 26 ოქტომბრის #01-05-04/162 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


29-03-2022 დადგენილება 01-05-04/24
2022 წელს (საშემოდგომო მიღება) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


29-03-2022 დადგენილება 01-05-04/23
2021-2022 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრისათვის სტუ-ში სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვისათვის ვაკანტური ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ


17-03-2022 დადგენილება 01-05-04/22
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი “შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების სასწავლო ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების შესახებ


17-03-2022 დადგენილება 01-05-04/21
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


17-03-2022 დადგენილება 01-05-04/20
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 3372
0322 77 11 11