დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

21-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 45
ალექსანდრე მელქაძისა და ოთარ კემულარიასათვის შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 44
სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მოდიფიცირების შედეგად სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მეორე კურსელ სტუდენტთა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 43
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 42
საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 41
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 40
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 39
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 38
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 37
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ


29-03-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 36
პროფესორ ნოდარ ჭითანავას სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


29-03-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 35
საგანმანათლებლო პროგრმის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


05-03-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 34
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


05-03-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 33
სამაგისტრო ნაშრომის დისტანციურ რეჟიმში დაცვის შესახებ


05-03-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 32
2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 31
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციაში ცვლილების შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 30
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილების შეტანის შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 29
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილების შეტანის შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 28
სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი „ეკოლოგიური ექსპერტიზის ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისი დებულების შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 27
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე „ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის ლაბორატორიის“ შექმნის შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 26
სადისერტაციო ნაშრომების დაცვის ვადის ცვლილების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 3165