მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

23-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/76
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/75
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/74
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/73
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/72
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/71
თვითდაფინანსებაზე მყოფი გასაუქმებელი ცენტრების შესახებ


22-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/70
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების ვერიფიკაციის წესის” დამტკიცების შესახებ


22-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/69
პროფესორ გივი ინანიშვილის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


22-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/68
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სტრუქტურული რეორგანიზაციის შესახებ


22-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/67
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შერჩევის მიზნით საკონკურსო კომისიის და მისი სამდივნოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


22-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/66
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრების შესახებ


22-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/65
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ სოციალური საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს შექმნის შესახებ


22-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/64
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო, ტექნოლოგიური და საბუნებისმეტყველო საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს შექმნის შესახებ


08-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/63
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


08-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/62
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


08-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/61
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


08-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/60
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


31-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/59
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


31-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/58
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


31-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/57
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


31-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/56
“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულებაში” ცვლილებების შეტანის შესახებ


31-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/55
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


31-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/54
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


31-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/53
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტებისათვის სადისერტაციო თემისა და სამეცნიერო ხელმძღვანელის დამტკიცების/შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/52
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტებისათვის დისერტაციის დაცვის ვადის განსაზღვრის შესახებ


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/51
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის, მდივნისა და ფაკულტეტის სწავლული მდივნის შესახებ


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/50
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე აუდიტორიისთვის სახელის მინიჭების შესახებ


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/49
პროფესორ მიხეილ ჯანიკაშვილის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/48
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური დატვირთვის შესასრულებლად პროფესორების მოწვევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 26 ოქტომბრის #01-05-04/162 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/47
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/46
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/45
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე აუდიტორიისთვის სახელის მინიჭების შესახებ


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/44
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი ინფორმაციული უსაფრთხოების ტესტირების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის („ცეუსი“) შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/43
„გენდერული ბალანსის პოლიტიკის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/42
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/41
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე ღია კონკურსის გამოცხადების თაობაზე


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/40
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის - მედიცინის ფაკულტეტის შექმნის, მისი საშტატო ნუსხის, შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და პირობების დამტკიცების და უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ცვლილების შეტანის შესახებ


30-05-2022 დადგენილება N 01-05-04/53
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტებისათვის სადისერტაციო თემისა და სამეცნიერო ხელმძღვანელის დამტკიცების/შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე


16-05-2022 დადგენილება 01-05-04/39
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


04-05-2022 დადგენილება 01-05-04/38
2021-2022 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში მარტის, აპრილის, ივნისის და ივლისის თვეებში სტუ-ის ბაკალავრატის წარჩინებულ სტუდენტთაგან სახელმწიფო სტიპენდიანტთა შერჩევის წესის შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/37
საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელების ცვლილების შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/36
საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელების ცვლილების შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/35
ბაკალავრიატის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო ინჟინერიის“ და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/34
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/33
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/32
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთან არსებული „მიშელ მუსხელის გეოპოლიტიკური და ევრო-ატლანტიკური კვლევების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/31
პსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტის სტუდენტ გიორგი ციკოლიასათვის სტიპენდიის დანიშვნის თაობაზე


26-04-2022 დადგენილება 01-05-04/30
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 23 მარტის №01-05-04/67 დადგენილების მოქმედების გავრცელების შესახებ-


04-04-2022 დადგენილება 01-05-04/29
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


04-04-2022 დადგენილება 01-05-04/28
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-03-2022 დადგენილება 01-05-04/27
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-03-2022 დადგენილება 01-05-04/26
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-03-2022 დადგენილება 01-05-04/25
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური დატვირთვის შესასრულებლად პროფესორების მოწვევის შესახებ“ სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 26 ოქტომბრის #01-05-04/162 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


29-03-2022 დადგენილება 01-05-04/24
2022 წელს (საშემოდგომო მიღება) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


29-03-2022 დადგენილება 01-05-04/23
2021-2022 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრისათვის სტუ-ში სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვისათვის ვაკანტური ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ


17-03-2022 დადგენილება 01-05-04/22
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი “შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების სასწავლო ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების შესახებ


17-03-2022 დადგენილება 01-05-04/21
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


17-03-2022 დადგენილება 01-05-04/20
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


17-03-2022 დადგენილება 01-05-04/19
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


17-03-2022 დადგენილება 01-05-04/18
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


17-03-2022 დადგენილება 01-05-04/17
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


17-03-2022 დადგენილება 01-05-04/16
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


17-03-2022 დადგენილება 01-05-04/15
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრში სასწავლო პროცესის განხორციელების რეჟიმის შესახებ


17-03-2022 დადგენილება 01-05-04/14
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის „საგზაო ინფრასტრუქტურისა და მიწისქვეშა ხელოვნური ნაგებობების“ და „ტრანსპორტისა და მრეწველობის მენეჯმენტის“ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტატუსშეჩერებული სტუდენტებისათვის უნივერსიტეტის ფარგლებში პროგრამის შეცვლის შესახებ


11-02-2022 დადგენილება 01-06-02/13
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


11-02-2022 დადგენილება N 01-05-04/12
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


11-02-2022 დადგენილება N 01-05-04/11
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის დირექტორის, ბატონ გივი გავარდაშვილის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილ წევრად წარდგენის შესახებ


10-02-2022 დადგენილება N 01-05-04/10
2022-2023 სასწავლო წლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები ვაკანტური ადგილების რაოდენობის შესახებ


28-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/09
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული „ბიოკომპლექსების შემუშავების და კვლევის სამეცნიერო ცენტრის“ შექმნის შესახებ


28-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/08
პროფ. ქ. ყაჭიაშვილის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსად წარდგენის შესახებ


28-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/07
თვითდაფინანსებაზე მყოფი გასაუქმებელი ცენტრების სიის შესახებ


28-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/06
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


28-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/05
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტზე სამთო-გეოლოგიური ტექნოლოგიების ცენტრის შექმნის შესახებ


28-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/04
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის მშენებლობის სასწავლო, სამეცნიერო, საექსპერტო საგამოცდო ლაბორატორიის დებულების შესახებ


28-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/03
უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის რეორგანიზაციის შესახებ


28-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/02
2021-2022 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტებისა და სწავლების საფეხურების მიხედვით სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვისათვის ვაკანტური ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ


28-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/01
“თბილავიამშენის“ მენეჯმენტის დირექტორის პანტიკო თორდიას საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდებაზე წარდგენის შესახებ


14-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/213
აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე პერსონალის მოწვევის შესახებ


14-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/212
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 8 ნოემბრის №01-05-04/165 დადგენილების ნაწილობრივ ცვლილების თაობაზე


14-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/211
ტიციანო კამპორეზის პროფესორად მოწვევის შესახებ


14-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/210
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე აუდიტორიებისთვის სახელების მინიჭების შესახებ


14-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/209
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერინგის ფაკულტეტზე აუდიტორიებისთვის სახელების მინიჭების შესახებ


14-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/208
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შიდა აუდიტის სამსახურის 2022 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ


14-01-2022 დადგენილება N 01-05-04/207
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიის 2022-2028 წლის და სამოქმედო გეგმის 2022-2024 წლების პროექტების დამტკიცების შესახებ


30-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/53


28-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/205
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


28-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/204
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


28-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/206
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


28-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/202
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


28-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/201
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


28-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/203
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


28-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/200
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


15-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/199
აგრარული მეცნიერებისა და ბიოსისტემების ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის ფრანგულენოვანი მოდულის სასწავლო კურსების წამყვანი მასწავლებლის ნინო გორაძის ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ


15-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/198
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


15-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/197
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


15-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/196
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


15-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/195
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


15-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/194
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


14-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/192
"საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქციის" ცვლილების შესახებ


14-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/193
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტებისათვის დისერტაციის დაცვის ვადის გაგრძელების შესახებ


14-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/190
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის დირექტორის დანიშვნის შესახებ


14-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/186
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო და საკონფერენციო სივრცეებისათვის სახელობითი სტატუსების მინიჭების შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/191
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/189
მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის შექმნის შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/187
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში მიმდინარე რებრენდინგის პროექტის ფარგლებში სტუ-ის განახლებული გერბისა და ლოგოს დამტკიცების შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/185
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დაფუძნების შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/184
საგანმანათლებლო პროგრამის და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/183
საგანმანათლებლო პროგრამის და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/182
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიის ფაკულტეტის სტრუქტურული რეორგანიზაციის შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/181
2021-2022 სასწავლო წლის ოქტომბრის, ნოემბრის და დეკემბრის თვეში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთაგან სახელმწიფო სტიპენდიანტთა შერჩევის წესის შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/180
საგანმანათლებლო პროგრამის და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/179
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/178
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/177
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/176
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


09-12-2021 დადგენილება N 01-05-04/175
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


26-11-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 174
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისს მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


26-11-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 173
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


26-11-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 172
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


26-11-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 171
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


26-11-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 170
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


26-11-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 169
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


19-11-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 168
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


19-11-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 167
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


08-11-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 166
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში უცხოენოვანი აკადემიური პერსონალის ანაზღაურების შესახებ


08-11-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 165
„სტუ-ში სტუდენტების სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ“ სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 20 სექტემბრის #01-05-04/253 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


08-11-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 164
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ახლადარჩეული წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ


08-11-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 163
სტუ-ის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის სტატუსის შესახებ


26-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 162
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური დატვირთვის შესასრულებლად პროფესორების მოწვევის შესახებ


26-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 161
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სტრუქტურული რეორგანიზაციის შესახებ


26-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 160
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 50/ნ ბრძანების შესაბამისად 2021-2022 სასწავლო წელს პრიორიტეტულ პროგრამებზე კვოტის განსაზღვრის შესახებ


26-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 159
ანდრეას არნდტის პროფესორად მოწვევის შესახებ


26-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 158
ვილჰელმ ჰაუზერის პროფესორად მოწვევის შესახებ


26-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 157
„პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების“ ფაკულტეტთაშორისი აკადემიური დეპარტამენტის შექმნის შესახებ


26-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 156
საქართველოს ეროვნულ პრემიაზე სამეცნიერო დარგში შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პროფესორ გიორგი მაღალაშვილის კანდიდატურის წარდგენის შესახებ


26-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 155
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე „სოციალური კვლევების ლაბორატორიის“ შექმნის და მისი დებულების შესახებ


18-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 154
მოწვეული პერსონალის შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ


07-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 153
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში პროფესორ-მასწავლებლებისათვის საათობრივი ანაზღაურების შესახებ


07-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 152
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 23 მარტის №01-05-04/67 დადგენილების მოქმედების გავრცელების შესახებ


07-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 151
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში სასწავლო პროცესის ჰიბრიდულ რეჟიმში განხორციელების შესახებ


07-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 150
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


07-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 149
პროფესიული გადამზადების საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


07-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 148
პროფესორ ჯანიკო ხუნწარიასთვის აკადემიური საბჭოს წევრის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ


07-10-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 147
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


29-09-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 146
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტრუქტურული რეორგანიზაციის შესახებ


29-09-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 145
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე არსებული ბიზნეს ადმინისტრირების ბაზაზე სამი აკადემიური დეპარტამენტების შექმნის შესახებ


29-09-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 144
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ


29-09-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 143
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) 2014 წლის 29 იანვრის №46 სხდომის №1 გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის მართვის ორგანოების (მმართველი სუბიექტების) არჩევნების ჩატარების შესახებ“ დებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


29-09-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 142
სადოქტორო პროგრამების შესაბამისი ვაკანსიების ცვლილების შესახებ


27-09-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 141
2021/2020 წლის მიღებაზე მოდულურ-პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების გაზრდის შესახებ


24-09-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 140
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უფროს მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურებისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 139
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 2021 წლის შვებულების ვადების განსაზღვრის შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 138
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის დაწყების თარიღის განსაზღვრის შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 137
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციაში ცვლილების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 136
აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 მარტის №1461 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური დეპარტამენტის დებულების“ გაუქმების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 135
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის და საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულებებში ცვლილებების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 134
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 133
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 132
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 131
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 130
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 129
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 128
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 127
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 126
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 125
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 124
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 123
საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 122
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 24 ივნისის №01-05-04/71 დადგენილების შესაბამისად აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 121
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავების უფლების მიცემის შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 120
აკადემიური პერსონალის კონკურსისთან დაკავშირებით განცხადებების მიღების ვადის გაგრძელების თაობაზე


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 119
2021-2022 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 118
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 23 ივლისის №01-05-04/97 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 117
მოდიფიცირული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ძალაში შესვლის თარიღის განსაზღვრის შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 116
საგანმანათლებლო პროგრამების და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 115
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 114
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 113
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 112
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 111
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის „ ქართული ენის ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის“ სახელის ცვლილების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 110
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი „გამოყენებითი ანალიტიკისა და პროგნოსტიკის ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 109
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 108
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 107
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 106
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 105
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 104
საგანმანათლებლო პროგრამისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 103
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 102
საგანმანათლებლო პროგრამის და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 101
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


23-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 100
აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 24 ივნისის №01-058-04/71 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


23-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 99
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 24 ივნისის №01-05-04/71 დადგენილებაში საგანთა ჯგუფებში ცვლილების შეტანის შესახებ


23-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 98
აკადემიური პერსონალის არცევის მიზნით შექმნილი საკონკურსო კომისიის წევრთა შრომის ანაზღაურების თაობაზე


23-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 97
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საკონკურსო კომისიებისა და მათი სამდივნოების შექმნის შესახებ


23-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 96
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


23-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 95
2021-2022 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტებისა და სწავლების საფეხურების მიხედვით სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვისათვის ვაკანტური ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ


22-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 94
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


20-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 93
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 92
„საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქციის“ ცვლილების შესახებ


18-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 91
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


16-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 90
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


16-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 89
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამაგისტრო ნაშრომების დისტანციურ რეჟიმში დაცვის ან/და დაცვის გადავადების შესახებ


16-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 88
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საბაკალავრო ნაშრომების დისტანციურ რეჟიმში დაცვის ან/და დაცვის გადავადების შესახებ


16-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 87
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


15-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 86
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 24 ივნისის N01-05-04/71 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


14-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 85
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


14-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 84
65 წლისა და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განცხადებების შეტანის ვადის გახანგრძლივების შესახებ


14-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 83
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


14-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 82
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური/ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავების უფლების მიცემის მიზნით ჩატარებული ფარული კენჭისყრის შედეგების ხმის დამთვლელი კომისიის შემადგენლობის შესახებ


09-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 81
თბილისი „საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში“ ცვლილებების შესახებ


08-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 80
2021 წელს (საშემოდგომო მიღება) მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


30-06-2021 აკადემიური საბჭოს და წარმომადგენლობითი (სენატის) საბჭოს ერთობლივი დადგენილება N 01-05-17/ 08
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური დეპარტამენტის დებულება


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 79
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 78
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 77
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 76
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 75
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტისთვის დასახელების შეცვლის შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 74
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტისთვის დასახელების შეცვლის შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 73
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტიდან ტელეკომუნიკაციის საგანმანათლებლო პროგრამის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე გადატანის შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 72
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სტრუქტურისა და ადმინისტრაციის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების დებულებების პროექტების მოწონების თაობაზე


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 71
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების თაობაზე


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 70
სომხეთის ნაციონალური არქიტექტურულ-სამშენებლო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ ეგიაზარ ვარდანიანის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდებაზე წარდგენის შესახებ


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 69
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 68
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 67
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 66
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 65
საგანმანათლებლო პროგრამისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 64
„სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 28 ოქტომბრის No01-05-04/326 დადგენილებით შექმნილ საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს „ფიზიკა და მასალათმცოდნეობა“ დასახელების შეცვლის თაობაზე


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 63
სსიპ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტების 2021 წლის ბიუჯეტში და უნივერსიტეტის ნაერთი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 62
სსიპ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტების აკადემიური პერსონალის საშტატო ნუსხის, შრომის ანაზღაურების ოდენობის, პირობებისა და დატვირთვის ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის თაობაზე


04-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 61
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


04-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 60
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


04-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 59
2020-2021 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში მარტის, აპრილის, მაისის, ივნისისა და ივლისის თვეებში სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთაგან სახელმწიფო სტიპენდიანტთა შერჩევის წესის შესახებ


04-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 58
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 23 მარტის No01-05-04/67 დადგენილების მოქმედების გავრცელების შესახებ


04-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 57
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


04-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 56
„სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის“ მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გრაფიკის დამტკიცების შესახებ


04-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 55
„აგროინჟინერიის“ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გრაფიკის დამტკიცების შესახებ


04-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 54
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 53
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 52
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 51
სტუდენტ ნიკა ღვინტიძის განცხადების შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 50
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი „ბუნებრივი კატასტროფების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 49
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების სამწლიანი 2018-2020 წწ სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 48
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომისიის შექმნის შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 47
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რეფორმირებისა და განვითარების გეგმის განმახორციელებელი კომისიის დამტკიცების შესახებ


29-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 46
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რეფორმირებისა და განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ


21-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 45
ალექსანდრე მელქაძისა და ოთარ კემულარიასათვის შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 44
სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მოდიფიცირების შედეგად სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მეორე კურსელ სტუდენტთა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 43
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 42
საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 41
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 40
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 39
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 38
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-04-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 37
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ


29-03-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 36
პროფესორ ნოდარ ჭითანავას სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


29-03-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 35
საგანმანათლებლო პროგრმის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


05-03-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 34
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


05-03-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 33
სამაგისტრო ნაშრომის დისტანციურ რეჟიმში დაცვის შესახებ


05-03-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 32
2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 31
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციაში ცვლილების შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 30
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილების შეტანის შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 29
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილების შეტანის შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 28
სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი „ეკოლოგიური ექსპერტიზის ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისი დებულების შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 27
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე „ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის ლაბორატორიის“ შექმნის შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 26
სადისერტაციო ნაშრომების დაცვის ვადის ცვლილების შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 25
საგანმანათლებლო პროგრამების ცალკეული კომპონენტების 2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (შემოდგომის) სემესტრში გადატანის შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 24
უნივერსიტეტის შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 23
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 22
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 21
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 20
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 19
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 18
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე 2020-2021 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის ვაკანტური აკადემიური დატვირთვის შესასრულებლად პედაგოგების მოწვევის შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 17
„სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ


26-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 16
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის ანგარიშის შესახებ


11-02-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 15
საქართთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში STEM საგნებში აბიტურიენტების უფასო მოსამზადებელი ონლაინ კურსების განმახორციელებელი პედაგოგებისათვის ანაზღაურების ნიხრის განსაზღვრის შესახებ


11-02-2021 დადგენილება N01-05-04/14
პროფესორ ზურაბ სიმონგულაშვილის სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


11-02-2021 დადგენილება N01-05-04/13
პროფესორ ვლადიმერ გორდელაძის სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


11-02-2021 დადგენილება N01-05-04/12
პროფესორ ომარ მიქაძის სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


11-02-2021 დადგენილება N01-05-04/11
პროფესორ ნანა ბოკუჩავას სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


11-02-2021 დადგენილება N01-05-04/10
დოქტორანტურის დეპარტამენტის დებულებაში შესატანი ცვლილების შესახებ


11-02-2021 დადგენილება N01-05-04/09
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულების – საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურისა და პერსპექტიული განვითარების სამსახურის დებულებებში შესატანი ცვლილებების შესახებ


11-02-2021 დადგენილება N01-05-04/08
”ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულის“ და „მეცნიერება და ტექნოლოგიების“ სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობაში ცვლილებების შესახებ


11-02-2021 დადგენილება N01-05-04/07
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ახლადარჩეული წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ


05-02-2021 დადგენილება N01-05-04/06
2021-2022 სასწავლო წლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები ვაკანტური ადგილების რაოდენობის შესახებ


05-02-2021 დადგენილება N01-05-04/05
მოწვეული პერსონალის შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების და გაფორმების შესახებ (ანაზღაურების შესახებ)


05-02-2021 დადგენილება N01-05-04/04
სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სპეციალურ ელექტრონულ პროგრამაში ანკეტა-კითხვარის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების ანოტაციაში მოდიფიცირებამდე არსებული რედაქციით ინფორმაციის ასახვის თაობაზე


05-02-2021 დადგენილება N01-05-04/03
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


05-02-2021 დადგენილება N01-05-04/02
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


05-02-2021 დადგენილება N01-05-04/01
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


28-12-2020 დადგენილება N01-05-04/227
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


28-12-2020 დადგენილება N01-05-04/226
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


28-12-2020 დადგენილება N01-05-04/225
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/224
2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სტუ--ში ფაკულტეტების მიხედვით მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/223
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/222
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/221
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/220
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/219
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/218
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/217
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/216
პროფესორ აკაკი გიგინეიშვილის სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/215
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/214
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 12 ოქტომბრის N 01-05-04/167 და N 01-05-04/181 დადგენილებების მე-2 პუნქტში ცვლილების შეტანის შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/213
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/211
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული საინჟინრო ტექნიკური და კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის სამეცნიერო კვლევითი და სასწავლო-საკონსულტაციო თვითდაფინანსებით მოქმედი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/212
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/210
2021-2012 სასწავლო წელს სტუ-ის ფაკულტეტების მიხედვით საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/209
2020-2021 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში ოქტომბრის, ნოემბრის და დეკემბრის თვეებში სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთაგან სახელმწიფო სტიპენდიანტთა შერჩევის წესის შესახებ


01-12-2020 დადგენილება N01-05-04/208
სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის “პროფესორ-მასწავლებელთა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის“ გაუქმებისა და აუდიტორიებში განთავსებული ვიდეო კამერების ფუნქციონირების შეჩერების შესახებ


01-12-2020 დადგენილება N01-05-04/207
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცებისა და მისი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


01-12-2020 დადგენილება N01-05-04/206
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე კულტურის მეცნიერებათა აკადემიური დეპარტამენტის შექმნის შესახებ


01-12-2020 დადგენილება N01-05-04/205
ჟურნალ „ მეცნიერება და ტექნოლოგიების“ სარედაქციო კოლეგიის დამტკიცების შესახებ


01-12-2020 დადგენილება N01-05-04/204
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


19-11-2020 დადგენილება N01-05-04/203
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის ცვლილების შესახებ


19-11-2020 დადგენილება N01-05-04/202
სტუ-ის საპატიო დიპლომებით დაჯილდოების შესახებ


12-11-2020 დადგენილება N01-05-04/201
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლეგიტიმურად მცხოვრები მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების დანიშვნის შესახებ


05-11-2020 დადგენილება N01-05-04/200
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული არჩევნების შედეგების დამტკიცების შესახებ


03-11-2020 დადგენილება N01-05-04/199
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით, კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ


03-11-2020 დადგენილება N01-05-04/198
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით, კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ


03-11-2020 დადგენილება N01-05-04/197
2020 წლის განმავლობაში მოდიფიცირებული ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების ზოგიერთი სტუდენტისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შეთავაზების შესახებ


03-11-2020 დადგენილება N01-05-04/196
მოდიფიცირებული პროგრამების დოქტორანტების განცხადებების შესახებ


03-11-2020 დადგენილება N01-05-04/195
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საბაკალავრო ნაშრომების დისტანციურ რეჟიმში დაცვის შესახებ


30-10-2020 დადგენილება N01-05-04/194
არნდტის პროფესორად მოწვევის შესახებ


30-10-2020 დადგენილება N01-05-04/193
ზვიად წამალაიძის  პროფესორად მოწვევის შესახებ


30-10-2020 დადგენილება N01-05-04/192
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/191
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 23 მარტის N001-05–04/67 დადგენილების მოქმედების გავრცელების შესახებ


12-10-2020 დდგენილება N01-05-04/190
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტთან არსებული „მასალათმცოდნეობის“ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/189
სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ორდიპლომიანი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/188
ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის დირექტორის სამსახურებრივი ბარათის შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/187
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორის, პროფესორ ლევან კლიმიაშვილის სამსახურებრივი ბარათის შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/186
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტთან არსებული „ბიოლოგიურად აქტიური კომპონენტების გამოყენების ინოვაციური ტექნოლოგიების“ ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/185
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სურსათის ლაბორატორიისათვის ვახტანგ უგრეხელიძის სახელის მინიჭების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/184
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/183
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით და პროგრამის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/182
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/181
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით და პროგრამის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/180
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით და პროგრამის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/179
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით და პროგრამის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/178
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით და პროგრამის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/177
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/176
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/175
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/174
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/173
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/172
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/171
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/170
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/169
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/168
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/167
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/166
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/165
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/164
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/163
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/162
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/161
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/160
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/159
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/158
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/157
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/156
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/155
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/154
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/153
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/152
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N 01-05-04/151
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით | დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/150
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/149
დამატებითი სემესტრების სტუდენტების განცხადებების შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/148
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის დეკანის, პროფესორ ნიკოლოზ შავიშვილის სამსახურებრივი ბარათის შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/147
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/146
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე სასწავლო პროცესის სრულყოფილად წარმართვის მიზნით დამატებით პედაგოგების მოწვევის შესახებ


12-10-2020 დადგენილება N01-05-04/145
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციაში ცვლილების შესახებ


05-10-2020 დადგენილება N01-05-04/144
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


05-10-2020 დადგენილება N01-05-04/143
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცებისა და მისი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


18-09-2020 დადგენილება N01-05-04/142
«2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ» სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 14 აგვისტოს N01-05-04 /125 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


14-09-2020 დადგენილება N01-05-04/141
„2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ“ სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 14 აგვისტოს N01-05-04/125 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


14-09-2020 დადგენილება N01-05-04/140
პროფესიული მომზადების პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-09-2020 დადგენილება N01-05-04/139
2020 წლის 14 ივლისს გაზეთ „რეზონანსში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


14-09-2020 დადგენილება N01-05-04/138
აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 14 აგვისტოს N01-05-05/123 დადგენილების ცვლილებების შესახებ


14-09-2020 დადგენილება N01-05-04/137
დრობით საფაკულტეტო კომისიებში გასაუბრების დისტანციურად ჩატარების შესახებ


14-09-2020 დადგენილება N01-05-04/136
აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 18 თებერვლის N01-05-05/53 დადგენილების ცვლილებების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/135
"საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში“ ცვლილებების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/134
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტთან არსებული თვითდაფინანსებაზე მყოფი „მშენებლობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება-დანერგვისა და მომსახურების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/133
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულების ცვლილების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/132
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/131
„საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში აკადემიური დატვირთვების გაანგარიშებისა და განაწილების ინსტრუქციის“ ცვლილების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/130
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 15 იანვრის No01-05-04/22 დადგენილების მოქმედების შეჩერების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/129
პროფესორ-მასწავლებლების კუთვნილი შვებულების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/128
"სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ“


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/127
"სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ“


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/126
„სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ“


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/125
2020–2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/124
მოწვეული პერსონალის შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ (ანაზღაურების გარეშე)


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/123
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის დაწყების თარიღის განსაზღვრის შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/122
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ადგილის/ფართის დამატების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/121
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/120
საგანმანათლებლო პროგრამისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/119
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/118
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/117
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/116
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/115
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/114
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/113
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/112
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/111
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/110
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ უმაღლესი განათლების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/109
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/108
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/107
საგანმანათლებლო პროგრამისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/106
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე დამხმარე სტრუქტურული ერთეულის „არქიტექტურული ბიუროს“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/105
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 30 ივნისის N 01-05 04/93 დადგენილების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/104
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2020 დადგენილება N01-05-04/103
სტუ-ის სწავლების დეპარტამენტის უფროსის, პროფესორ თამარ წერეთლის მოხსენებითი ბარათი 2020-2021 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


28-07-2020 დადგენილება N01-05-04/102
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების შესახებ


16-07-2020 დადგენილება N01-05-04/101
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრანტების განცხადებების შესახებ


16-07-2020 დადგენილება N01-05-04/100
მოწვეული პერსონალის შრომითი ხელშეკრულებების ვადის გაგრძელების შესახებ (ანაზღაურების გარეშე)


16-07-2020 დადგენილება N01-05-04/99
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/98
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული ქონების საპრივატიზებო პირობების განსაზღვრის შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/97
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრატეგიული რებრენდინგის შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/96
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის ლაბორატორიული და სხვა - მიმდინარე კომპონენტების აღდგენის ვადის შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/95
2020-2021 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუ-ში ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე რიგგარეშე მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ „უმაღლესი განათლების შესახებ“


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/94
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პროფესორ ჯემალ გახოკიძის კანდიდატურის წარდგენის შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/93
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ გიორგი ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათი აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/92
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექტორის, ბატონ თამაზ სულაბერიძის მოხსენებითი ბარათი ლაბორატორიის გამგის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/91
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის დირექტორის, ბატონი ნუგზარ ყავლაშვილის მოხსენებითი ბარათი ინსტიტუტის სამეცნიერო განყოფილებებში არსებული სამეცნიერო თანამდებობების ვაკანსიებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/90
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის დირექტორის, ბატონ გივი გავარდაშვილის მოხსენებითი ბარათი ვაკანტურ სამეცნიერო თანამდებობებზე (მეცნიერი თანამშრომელი, ორი საშტატო ერთეული) კონკურსის გამოცხადების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/89
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტ „ტალღას“ დირექტორის, ქალბატონ მედეა ბურჯანაძის მოხსენებითი ბარათი ვაკანტურ სამეცნიერო თანამდებობაზე (მეცნიერი თანამშრომელი, ერთი საშტატო ერთეული) კონკურსის გამოცხადების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/88
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/87
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულებისა“ და „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულების“ ცვლილების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/86
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულის სარედაქციო კოლეგიის დამტკიცების შესახებ


18-06-2020 დადგენილება N01-05-04/85
ააიპ სახანძრო უსაფრთხოების სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის სახელწოდების ცვლილებისა და მისი წესდების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ


18-06-2020 დადგენილება N01-05-04/84
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


04-06-2020 დადგენილება 01-05-04/83
სტუ-ის სწავლების დეპარტამენტის უფროსის, პროფესორ თამარ წერეთლის მოხსენებითი ბარათი 2020 წლის (საშემოდგომო მიღება) მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


29-04-2020 დადგენილებაN01-05-04/82
ლენა შატაკიშვილისთვის აკადემიური საბჭოს წევრის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/81
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/80
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/79
2019-2020 სასწავლო წლის მარტის, აპრილის, მაისის, ივნისისა და ივლისის თვეებში სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიანტთა შერჩევის წესის შესახებ


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/78
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოფილი საავიაციო ფაკულტეტის 2006 2007 წლების საერთაშორისო სამართლის კურსდამთავრებულების მიერ ათვისებული კრედიტების აღიარების შესახებ


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/77
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრის, მაგისტრის, დოქტორის, უმაღლესი განათლების, პროფესიული უმაღლესი განათლების, პროფესიული მომზადების, პროფესიული გადამზადების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის/ სერტიფიკატის ფორმების გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის“ დამტკიცების შესახებ


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/76
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რეორგანიზაციის განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელის ზაზა ბუაჩიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/75
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს
დებულებისა“ და „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულების“ ცვლილების შესახებ“


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/74
სწავლების დეპარტამენტის უფროსის, ასოცირებული პროფესორის თამარ წერეთლის და სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის, პროფესორ გიორგი აბრამიშვილის სამსახურებრივი ბარათი „საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ“ მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N205 დადგენილების მე-2 მუხლის საფუძველზე, „2019/2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ” სტუ-ის 2020 წლის 28 იანვრის N01-09-10/19 ბრძანებაში სათანადო ცვლილებების შეტანის შესახებ.


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/73
სწავლების დეპარტამენტის უფროსის, ასოცირებული პროფესორის თამარ წერეთლის და სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის, პროფესორ გიორგი აბრამიშვილის სამსახურებრივი ბარათი „საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ“ მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N205 დადგენილების მე-2 მუხლის საფუძველზე, 2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის განმავლობაში საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო კურსებში შუალედური შეფასების ორი მინიმალური დადებითი შეფასების (შუასემესტრული გამოცდა, მიმდინარე აქტივობა) ნაცვლად, შუალედური შეფასებების ერთიანი მინიმალური ჯამური დადებითი შეფასების გამოყენების შესახებ.


03-04-2020 დადგენილება N01-05-04/72
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


03-04-2020 დადგენილება N01-05-04/71
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


03-04-2020 დადგენილება N01-05-04/70
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


03-04-2020 დადგენილება N01-05-04/69
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე მერაბ გუჯაბიძის მოწვევის შესახებ


31-03-2020 დადგენილება N01-05-04/68
სტუდენტ ლევან დგებუაძის განცხადების შესახებ


23-03-2020 დადგენილება N01-05-04/67
ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


12-03-2020 დადგენილება N01-05-04/66
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურული რეორგანიზაციის განხორციელების მიზნით სექმნილი სამუშაო ჯგუფის წინადადებების შესახებ


12-03-2020 დადგენილება N01-05-04/65
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით, პრევენციულ ღონისძიებათა განხორციელების მიზნით, სასწავლო პროცესის ფორმატის განსაზღვრის შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/64
2020 წლის 9 იანვრის გაზეთ „რეზონანსში“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/63
სტუ-ის სწავლების დეპარტამენტის უფროსის, პროფესორ თამარ წერეთლის მოხსენებითი ბარათი პროფესიული მომზადების პროგრამა „ამფეთქებლის“ განმახორციელებელი პერსონალის სახელფასო ტარიფის დამტკიცების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/62
სტუ-ის სწავლების დეპარტამენტის უფროსის, პროფესორ თამარ წერეთლის მოხსენებითი ბარათი მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სახელფასო ნიხრის განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/61
2020 წლის 9 იანვრის გაზეთ „რეზონანსში“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/60
2020 წლის 9 იანვრის გაზეთ „რეზონანსში“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/59
2020 წლის 9 იანვრის გაზეთ „რეზონანსში“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/57
სტუდენტ კენან ბაგიროვისათვის ერთი სემესტრის დამატების თაობაზე


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/56
აკადემიკოს ა. ფრანგიშვილის გიორგი ნიკოლაძის სახელობის მედლით დაჯილდოების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/55
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის აკადემიური დეპარტამენტების, დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისა და ადმინისტრაციის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ


18-02-2020 დადგენილება N01-05-04/54
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


18-02-2020 დადგენილება N01-05-04/53
დამტკიცდეს 2020-2021 სასწავლო წლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის ჩარიცხვისათვის ვაკანტური ადგილები დანართის შესაბამისად


18-02-2020 დადგენილება N01-05-04/52
2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით რიგგარეშე მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


18-02-2020 დადგენილება N01-05-04/51
სადოქტორო პროგრამების შესაბამისი ვაკანსიების ცვლილებების შესახებ


18-02-2020 დადგენილება N01-05-04/50
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 15 იანვარის NO1-05-04/21 დადგენილებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გაუქმების შესახებ


18-02-2020 დადგენილება N01-05-04/49
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის არჩევნების
შესახებ


14-02-2020 დადგენილება N01-05-04/48
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


10-02-2020 დადგენილება N01-05-04/47
პროფ. ქ. ყაჭიაშვილის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსად წარდგენის შესახებ


31-01-2020 დადგენილება N01-05-04/46
აკადემიური საბჭოს მდივნის არჩევის შესახებ


31-01-2020 დადგენილება N01-05-04/45
ახლად არჩეული აკადემიური საბჭოს შემადგენლობის ცნობის შესახებ


31-01-2020 დადგენილება N01-05-04/44
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


31-01-2020 დადგენილება N01-05-04/43
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


27-01-2020 დადგენილება N01-05-04/40
პროფ. თ. ჭეიშვილის გეოლოგიის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოში წევრობის შესახებ


27-01-2020 დადგენილება N01-05-04/39
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების შესახებ


27-01-2020 დადგენილება N01-05-04/38
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ


24-01-2020 დადგენილება N01-05-04/37
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


24-01-2020 დადგენილება N01-05-04/36
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


24-01-2020 დადგენილება N01-05-04/35
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


24-01-2020 დადგენილება N01-05-04/34
2019 წლის 9 დეკემბრის გაზეთ „რეზონანსში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


24-01-2020 დადგენილება N01-05-04/33
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 20 დეკემბრის N001-05-04/401 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


24-01-2020 დადგენილება N01-05-04/32
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დაკავების შესახებ


20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/31
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის კურსდამთავრებულის, ირაკლი ჭიპაშვილის განცხადების შესახებ


20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/30
სტუ-ის სამეცნიერო-საექსპერტო საბჭოს თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილისა და მდივნის დატვირთვის საათების შესახებ


20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/29
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/27
სტუ-ის მათემატიკის დეპარტამენტში გივი ფიფიას მოწვევის შესახებ


20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/26
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე თამარ გიგოშვილის მოწვევის


20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/25
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვის კომისიის დამტკიცების შესახებ


20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/24
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დაკავების შესახებ


20-01-2020 დადგენილება N01-05-04/23
სტუ-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის (პრეზიდენტის) არჩევნების შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/22
სტუ-ის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილისა და მდივნის დატვირთვის საათების შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/21
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/20
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/19
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/18
სტუ-ის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/17
ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/16
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/15
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლაში ოთარ ყარალაშვილის მოწვევის შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/14
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მანანა ჩხარტიშვილის მოწვევის შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/13
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ნანი არაბულის მოწვევის შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/12
სტუ-ის სამეცნიერო-საექსპერტო საბჭოს შემადგენლობის შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/11
სტუ-ის ასოც. პროფესორის, ირაკლი შოთაძის საქართველოს გენერალური პროკურორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატად წარდგენის შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/10
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


15-01-2020 დადგენილება N01-05-04/09
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების მოწვევის შესახებ


08-01-2020 დადგენილება N01-05-04/08
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


08-01-2020 დადგენილება N01-05-04/07
2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


08-01-2020 დადგენილება N01-05-04/06
სტუ–ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე თამარ გიგოშვილის მოწვევის შესახებ


08-01-2020 დადგენილება N01-05-04/05
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ალექსი მესტვირიშვილის მოწვევის შესახებ


08-01-2020 დადგენილება N01-05-04/04
ტელეკომუნიკაციის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატობის მსურველთა რეგისტრაციის შესახებ


08-01-2020 დადგენილება N01-05-04/03
წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) წარმომადგენლობის კვოტის განსაზღვრის შესახებ


08-01-2020 დადგენილება N01-05-04/02
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერი) თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული არჩევნების შედეგების დამტკიცების შესახებ


06-01-2020 დადგენილება N01-05-04/01
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიაში წევრთა ცვლილებების შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/441
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულის, ანა შუბითიძის განცხადების შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/440
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტლუკა ჟვანიას განცხადების შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/439
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტ ლუკა ჟვანიას ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/438
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე ქეთევან ურუშაძის მოწვევის შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/437
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/436
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე მსმენელთა მიღების შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/435
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან კორეული ენისა და კულტურის ცენტრის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/434
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/433
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე გია ამირანაშვილის მოწვევის შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/432
შალვა ძინძიბაძის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/431
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/430
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2020 წლის ნაერთი ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/429
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/428
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/427
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/426
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/425
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე თამარ გაგნიძის მოწვევის შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/424
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დაკავების შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/423
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების მოწვევის შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/422
ვილდაუს გამოყენებითი მეცნიერებათა ტექნიკურ უნივერსიტეტში მობილობით მყოფ ქართველი სტუდენტებისთვის სტუ-ში სწავლის საფასურის გადახდის ვალდებულების მოხსნის შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/421
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


27-12-2019 დადგენილება N01-05-04/420
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/419
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის“ დამტკიცების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/418
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/417
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/416
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტის პროფესორის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/415
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/414
სტუ-ის საგანმანათლებლო პროგრამა „სასტუმრო მომსახურების“ ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/413
გიორგი მურვანიძის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/412
სტუ-ის ქონების საერთაშორისო სტანდარტებით შეფასებისა და პროფესიონალ შემფასებელთა მომზადების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/411
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტრუქტურაში ადგილობრივი თვითმმართველობის კვლევის ცენტრის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/410
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/409
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/408
სტუ-ის მათემატიკის დეპარტამენტში ავთანდილ კვალიაშვილის მოწვევის შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/407
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/406
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დაკავების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/405
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/404
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/403
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/402
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ არჩევნებთან დაკავშირებით


20-12-2019 დადგენილება N01-05-04/401
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიაში წევრთა ცვლილებების შესახებ


10-12-2019 დადგენილება N01-05-04/400
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


10-12-2019 დადგენილება N01-05-04/399
2020-2021 სასწავლო წელს სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


10-12-2019 დადგენილება N01-05-04/398
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


10-12-2019 დადგენილება N01-05-04/397
ასლან ახვერდოვის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ


10-12-2019 დადგენილება N01-05-04/396
საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


10-12-2019 დადგენილება N01-05-04/395
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ტრისტან ჯინჭარაძის მოწვევის შესახებ


10-12-2019 დადგენილება N01-05-04/394
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


10-12-2019 დადგენილება N01-05-04/393
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ზაირა გურამიშვილის მოწვევის შესახებ


10-12-2019 დადგენილება N01-05-04/392
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


10-12-2019 დადგენილება N01-05-04/391
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


10-12-2019 დადგენილება N01-05-04/390
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის შესახებ


10-12-2019 დადგენილება N01-05-04/389
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერის) თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების შესახებ


10-12-2019 დადგენილება N01-05-04/388
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების შესახებ


05-12-2019 დადგენილება N01-05-04/387
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სტუდენტ დავით ქოჩიაშვილის განცხადების შესახებ


05-12-2019 დადგენილება N01-05-04/386
სტუ-ის მათემატიკის დეპარტამენტში თებრო ყიფიანის მოწვევის შესახებ


05-12-2019 დადგენილება N01-05-04/385
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტ გიორგი ჭანტურიას სწავლის საფასურის შესახებ


05-12-2019 დადგენილება N01-05-04/384
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე თეიუმურაზ ზედელაშვილის მოწვევის შესახებ


05-12-2019 დადგენილება N01-05-04/383
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


05-12-2019 დადგენილება N01-05-04/382
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტრუქტურაში ცენტრ „ინდუთერმის“ შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


05-12-2019 დადგენილება N01-05-04/381
2019-2020 სასწავლო წლის ოქტომბრის, ნოემბრის და დეკემბრის თვეებში სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის შერჩევის წესის შესახებ


02-12-2019 დადგენილება N01-05-04/379
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


02-12-2019 დადგენილება N01-05-04/378
ნინო ბურდულის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ


02-12-2019 დადგენილება N01-05-04/377
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


02-12-2019 დადგენილება N01-05-04/376
ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტების შესახებ


02-12-2019 დადგენილება N01-05-04/375
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


02-12-2019 დადგენილება N01-05-04/374
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


02-12-2019 დადგენილება N01-05-04/373
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


02-12-2019 დადგენილება N01-05-04/372
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


02-12-2019 დადგენილება N01-05-04/371
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


02-12-2019 დადგენილება N01-05-04/370
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


02-12-2019 დადგენილება N01-05-04/369
სტუ-ის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


02-12-2019 დადგენილება N01-05-04/368
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/367
მათემატიკის დეპარტამენტის უფროსის, დავით ნატროშვილის შუამდგომლობის შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/366
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/365
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/364
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/363
პროფესიული მომზადების პროგრამების და მათი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/362
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/361
სტუ–ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის დოქტორანტ გიორგი ომსარაშვილის კვლევითი პროექტის დაფინასების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/360
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ალექსანდრე ხარაზიშვილის მოწვევის შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/359
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/358
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტის თაობაზე


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/357
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლაში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/356
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 31 ივლისის No01-05-04/224 დადგენილებაში - „კოსტავას 75 ნომერში მდებარე სახლის ფასადზე მემორიალური დაფის განთავსების თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/354
სტუ-ის ასისტენტ-პროფესორის, სოფიო დოღონაძის დატვირთვის შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/353
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე მაია ქევხიშვილის მოწვევის შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/352
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/351
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/350
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/349
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N 01-05-04/348
„სასწავლო კურსის (საგნის) კოდის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N2627 დადგენილებით დამტკიცებულ წესში ცვლილებების შეტანის შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N 01-05-04/347
„სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსი) განხილვისა და დამტკიცების წესისა და სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსი) ფორმების დამტკიცების შესახებ“ სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 14 თებერვლის No 01-05-04/02 დადგენილების No2, No3, No4დანართებით დამტკიცებულ სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსი) ფორმებში ცვლილების შეტანის შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N 01-05-04/346
სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსი) განხილვისა და დამტკიცების წესის შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/345
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის–სერტიფიკატის გაცემის წესში ცვლილებების შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/344
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 28 ოქტომბრის 01-05-04/326 დადგენილებით დამტკიცებულ საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


21-11-2019 დადგენილება N01-05-04/343
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/342
სტუ-ს დოქტორანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელების შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/341
დოქტორანტისათვის ყოველკვირეული, შუასემესტრული ტესტირებების და დასკვნითი  გამოცდების დისტანციურად ჩაბარების შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/340
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე  ჯემალ ხუბუას მოწვევის შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/339
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტ ნოდარ ნოზაძისათვის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/338
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/337
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/336
სტუ-ის სტუდენტ ანა გორგოძისათვის დავალიანების ეტაპობრივად დაფარვის და პირადი დოკუმენტაციის გატანის უფლების მიცემის შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/335
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულ ჯემალ გელაშვილის დავალიანების გადახდის შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/334
დოდო აბრალავას სტატუსის აღდგენისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/333
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტ ლევან კანკიას სწავლის საფასურის შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/332
პროფესორ რაფიელ ჩიქოვანის სახელობის ინოვაციური ტექნოლოგიების ცენტრის შექმნის შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/331
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე პროფესორთა მოწვევის შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/330
საბა ულუმბელაშვილისთვის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/329
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე პროფესორთა მოწვევის შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/328
ნუში ჯაყელისათვის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ


05-11-2019 დადგენილება N01-05-04/327
სტუ-ის მაღალმთიანი დაცული ტერიტორიებისთვის ხანძარსაწინააღმდეგო სწრაფი რეაგირების კვლევის ცენტრის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


28-10-2019 დადგენილება N01-05-04/326
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


28-10-2019 დადგენილება N01-05-04/325
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე ზაურ ბალამწარიშვილის მოწვევის შესახებ


28-10-2019 დადგენილება N01-05-04/324
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ


28-10-2019 დადგენილება N01-05-04/323
სატრანპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ლაბორატორიული ბაზის - „ავტომატიკა და ტელემექანიკა რკინიგზის ტრანსპორტზე“ განახლების შესახებ


28-10-2019 დადგენილება N01-05-04/322
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტის თაობაზე


28-10-2019 დადგენილება N01-05-04/321
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტების სტატუსის აღდგენის შესახებ


28-10-2019 დადგენილება N01-05-04/320
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტ ცოტნე ბუჩუკურის სტატუსის აღდგენის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/319
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/318
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/317
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტ თამაზ გიორგაძის სწავლის საფასურის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/316
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე თამარ კაჭარავას მოწვევის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/315
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტ ნოდარ ცაგარეიშვილის სწავლის ვადის გაგრძელების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/314
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის პროფესორ თეიმურაზ ჭეიშვილის სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/313
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის პროფესორ ჯემალ შენგელიას სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/312
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტ ნოდარ გურჯაძისათვის სემესტრის დამატების უფლების მიცემის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/311
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტ ირაკლი წიქარიშვილის განცხადების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/310
სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/309
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/308
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/307
დოქტორანტისათვის ყოველკვირეული, შუასემესტრული ტესტირებების და დასკვნითი გამოცდების დისტანციურად ჩაბარების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/306
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის სტატუს შეჩერებული სტუდენტის, ალექსანდრე ზოზიაშვილის განცხადების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/305
ააიპ „სახანძრო უსაფრთხოების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის“ შექმნისა და მისი წესდების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/304
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორთა მოწვევის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/303
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე პროფესორებისათვის სახელმძღვანელოებზე მუშაობისათვის განკუთვნილი საჭირო საათების აკადემიურ დატვირთვაში ჩათვლის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/302
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე პროფესორთათვის ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/301
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე პროფესორთა მოწვევის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/300
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სტრუქტურაში სამეცნიერო და ინოვაციური კვლევების მართვისა და ორგანიზაციის სათავო ინსტიტუტის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/299
სტუ-ის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტში თეიმურაზ დადიანის მოწვევის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/298
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სადოქტორო ინგლისურენოვანი პროგრამის მესამე წლის სწავლების სტუდენტ თოჰიდ თალებიფარის ფინანსური ვალდებულების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/297
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ჰიდრავლიკის ლაბორატორიისათვის ირაკლი ყრუაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/296
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ინგლისური ენის სასწავლო კურსის დამატების შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/295
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ორი დოქტორანტისთვის დამატებით სასწავლო კურსის გავლის უფლების მიცემის შესახებ


22-10-2019 დადგენილება N01-05-04/294
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ზურაბ წამალაიძის მოწვევის შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/293
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/292
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/291
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე ვახტანგ ბოგველიშვილის მოწვევის შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/290
სტუდენტთა განცხადებების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/289
სტუ-ის „საერთაშორისო სტუდენტთა რეკრუტირების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/288
სტუ-ის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების დირექტორების/დირექტორის მოადგილეებისა და განყოფილების გამგესათვის (მთავარი მეცნიერი თანამშრომლები) გამონაკლისი წესის შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/287
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/286
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/285
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/284
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე პროფესორთა მოწვევის შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/283
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/282
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/281
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/280
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა ინტერდისციპლინური საერთაშორისო სასწავლო-კვლევითი კლასტერის დებულების დამტკიცების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/279
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე თეიმურაზ გორშკოვის მოწვევის შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/278
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/277
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/276
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/275
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ქეთევან პავლიაშვილის მოწვევის შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/274
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე იორგ ჰარდის მოწვევის შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/273
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე პროფესორთა და მასწავლებელთა მოწვევის შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/272
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობის დაკავების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/271
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტ გურამ კვესიტაძისათვის სწავლის საფასურის გადახდის შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/270
სტუ-ის პროფესორ ლილი პეტრიაშვილის დატვირთვის ანაზღაურების შესახებ


04-10-2019 დადგენილება N01-05-04/269
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე მზია ზაკუტაშვილის მოწვევის შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/268
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულებაში ცვლილების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/267
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/266
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 22 მარტის N01-05-04/811 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/265
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/264
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/263
საგანმანათლებლო პროგრამისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/262
სტუ-ის დამატებითი ვირტუალური რეალობის და 3D ტექნოლოგიების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/261
„საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების წესის“ დამტკიცების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/260
სტუ-ის სწავლების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/259
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე პროფესორთა მოწვევის შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/258
„საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის სახელობითი სტიპენდიის დანიშვნის ზოგადი წესის“ დამტკიცების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/257
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ნოდარ ხომერიკის მოწვევის შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/256
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის პროფესორების მოწვევის შესახე


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/255
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე პროფესორთა და მასწავლებელთა მოწვევის შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/254
სტუ-ის აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე პროფესორთა მოწვევის შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/253
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორებისათვის ვადის გაგრძელების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/252
სტუ-ის სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/251
2019 წლის მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/250
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის No909 „ბ“ სასწავლო აუდიტორიისათვის ვაჟა აბაკელიას სახელის მინიჭების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/249
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე მაია გიგინეიშვილის მოწვევის შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/248
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/247
სადოქტორო პროგრამების შესაბამისი ვაკანსიების ცვლილების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/246
სტუ-ის სტუდენტებისათვის სტატუსის აღდგენის და სწავლის საფასურის ეტაპობრივად გადახდის უფლების მიცემის შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/245
სტუ-ის პერსონალის პროფესიული განვითარების წესის დამტკიცების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/244
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/243
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/242
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატების მსურველთა რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/241
სტუ-ის სამეცნიერო - საექსპერტო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/240
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე პროფესორების მოწვევის შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/239
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


23-09-2019 დადგენილება N01-05-04/238
19 წლის 25 ივლისის გაზეთ“რეზონანსში“ გამოქვეყნებული სტუ-ის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების თაობაზე


04-09-2019 დადგენილება N01-05-04/271
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტ გურამ კვესიტაძისათვის სწავლის საფასურის გადახდის შესახებ


21-08-2019 დადგენილება N01-05-04/237
ტიციანო კამპორეზისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ


21-08-2019 დადგენილება N01-05-04/236
2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის კორექტირების შესახებ


21-08-2019 დადგენილება N01-05-04/235
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


21-08-2019 დადგენილება N01-05-04/234
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დაკავების შესახებ


21-08-2019 დადგენილება N01-05-04/233
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულებაში ცვლილების შესახებ


21-08-2019 დადგენილება N01-05-04/232
„საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ახალგაზრდების აკადემიურ და სამეცნიერო პოზიციებზე დასაქმების და შენარჩუნების სტრატეგიის“ დამტკიცების შესახებ


21-08-2019 დადგენილება N01-05-04/231
„საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქციის“ ცვლილების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/230
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მათემატიკის დეპარტამენტში ა. მშვენიერაძის მოწვევის შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/229
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველსაყოფის სამსახურის არყოფნის შემთხვევაში შესაბამის დოკუმენტზე ხელის მოწერის უფლების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/228
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/227
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/226
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/225
საბაკალავრო ნაშრომის ინსტრუქციაში ცვლილების შეტანის შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/224
კოსტავას N 75 სახლის ფასადზე მემორიალური დაფის გაკეთების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/223
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/222
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/221
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის გამოთვლითი მათემატიკის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობის დაკავების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/220
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესიული მასწავლებლის სამსახურში აყვანის წესის დამტკიცების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/219
საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/218
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/217
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/216
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისთვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/215
სტუ-ის ჟიული შარტავას სახელობის სახელმწიფო პოლიტიკისა და მართვის პრობლემების საფაკულტეტთაშორისო ცენტრის რეორგანიზაციის შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/214
ელექტროენერგიის, გაზისა და სატელეკომუნიკაციო ობიექტების ინსპექტირების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ


31-07-2019 დადგენილება N01-05-04/213
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დაკავების შესახებ


28-07-2019 დადგენილება N01-05-04/212
სტუ-ის ფაკულტეტებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/211
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/210
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/209
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირების და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/208
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/207
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/206
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/205
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირების და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/204
საგანმანათლებლო პროგრამისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/202
სტუ-ის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებში სტუდენტებისთვის ფაკულტატიური სასწავლო კურსების და „პრეკალკულუსის“საკითხის შეტანის შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/201
სტუ-ის ფაკულტეტებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/203
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/200
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/199
2019-2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/198
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/197
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კონკურსისგამოცხადების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/196
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის დოქტორანტთამარ ხეჩიაშვილის შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/195
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/193
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/192
ემირიტუსის აკადემიური საბჭოს წოდების მინიჭების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/191
ემერიტუსის აკადემიური საბჭოს წოდების მინიჭების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/190
სტუ-ის საინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებისათვის სასწავლო კურსად „შესავალი ფიზიკაში“ შეტანის საკითხის შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/189
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დოქტორანტ ციალა მელაძის სწავლის საფასურის გადასახადის შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/188
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/187
სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/186
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატობის მსურველთა რეგისტრაციის შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/185
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრების შერჩევის წესისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/184
სტუ-ის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ 2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/183
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/182
სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/181
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/180
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/179
საგანმანათლებლო პროგრამისა და მისი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


22-07-2019 დადგენილება N01-05-04/178
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და მათი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/177
„სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის“ ცვლილების შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/176
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, შეფასების და განვითარების წესის დამტკიცების შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/175
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტ დავიტ ჯაფარიძის ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/174
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/173
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დოქტორანტ პაატა ფრანგიშვილის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/172
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის - ზაფხულის სემესტრის ჩატარების წესის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/171
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/170
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სტუდენტ ვარლამ ციცქიშვილის ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/169
დიპლომის გაცემის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/168
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტ ანა მორგოშიას ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/167
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტ კოკა ირემაშვილის ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/166
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტთან არსებული Autodesk-ის საგანმანათლებლო-საპროექტო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელობის წინადადება გრაფიკული დიზაინის პროგრამების იმპლემენტირების შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/165
აკადემიკოს მ. სალუქვაძის სახელობის ყოველთვიური სტიპენდიის დაწესების შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/164
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიციფირებული სახით დამტკიცების შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/163
საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მათი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/162
სტუ-ის სამთო გეოლოგიურ ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/161
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დოქტორანტ ალექსანდრე დემეტრაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/160
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტთან ბტ ტრენინგცენტრის შქმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/159
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/158
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/157
სტუ-ის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის განყოფილებათა დასახელებების კორექტირების შესახებ


28-06-2019 დადგენილება N01-05-04/156
სტუ-ის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის ოპტიმალური მართვის პრობლემების განყოფილებისათვის აკადემიკოს მინდია სალუქვაძის სახელის მინიჭების შესახებ


26-06-2019 დადგენილება N01-05-04/155
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/154
მოდულურ პროფესიულ საგანამანთლებლო პროგრამებზე სწავლის საათობრივი ანაზღაურების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/153
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდეფიცირებისაა და თანახელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/152
სტუ-ში ფუნქციონორებად „plagiarism.com” პროგრამების შემოწმების წესებში ცვლილებების შეტანის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/151
სტუ-ის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოსაცხადებელი კონკურსისთვის დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/150
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისთვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/149
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისთვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/148
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტ ვაჟა ოთარაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/147
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტ ალექსანდრე კასრაძის ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/146
სტუ-ის სატრანპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/145
სტუ-ის სატრანპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე ზაალ შარაშენიძის მოწვევის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/144
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე თეოდორ კობუშის მოწვევის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/143
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/142
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის #237 სასწავლო აუდიტორიისთვის მერაბ თევზაძის სახელის მინიჭების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/141
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/140
სასწავლო პროცესის ზედამხედველობის სისტემის მართვისა და ექსპლუატაციის ჯგუფის გაუქმებისა და მულტიმედიური, საკონფერენციო და უსაფრთხოების სისტემების მართვისა და ექსპლუატაციის საუნივერსიტეტო ცენტრის შექმნის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/139
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/138
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირების, ახალი პროგრამისა და მისი სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/136
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტთან დიგიტალიზაციისა და კომპიუტერული მოდელირების სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/137
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისთვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/135
სტუ-ის გაზმომარაგების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/134
სადისერტაციო ნაშრომის, კოლოკვიუმების და სემინარის დაცვის ვადის ცვლილების შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/133
ზოგიერთი ფაკულტეტისათვის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) | სტუდენტების წარმომადგენლობის კვოტის გაზრდის თაობაზე


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/132
ახლად არჩეული აკადემიური საბჭოს შემადგენლობის ცნობის შესახებ


12-06-2019 დადგენილება N01-05-04/134
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის ვადის ცვლილების შესახებ


04-06-2019 დადგენილება N01-05-04/131
2018-2019 სასწავლო წლის მარტის, აპრილის, მაისის, ივნისის და ივლისის თვეებში სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისთვის სახელმწიფო სტიპენდიის შერჩევის წესისშესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/129
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის წარმომადგენელთა ერთი ჯგუფის წერილთან დაკავშირებით კომისიის შექმნის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/128
ახლადარჩეული აკადემიური საბჭოს შემადგენლობის ცნობის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/127
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/126
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/125
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან კულტურის, ხელოვნების, ვიზუალური კომუნიკაციის სასწავლო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/124
დოქტორანტის კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/123
სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/122
მთის ბიოორგანული სასურსათო პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის პოზიციაზე კობა კობალაძის მოწვევის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/121
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/120
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ნოდარ მერაბიშვილის მოწვევის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/119
ალექსანდრე ოთარაშვილის ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/118
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დოქტორანტ ალექსანდრე გორგოშიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/117
დავით ჯაფარიძის ერთი თვის ხელფასით დაჯილდოების შესახებ


28-05-2019 დადგენილება N01-05-04/116
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/115
შუასემესტრული გამოცდების გადაბარების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/114
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 5 მარტის N01-05-04/56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/113
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/112
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/111
სტუ-ის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/110
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/109
გურამ ვარშალომიძის ერთი თვის ხელფასით დაჯილდოების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/108
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტთან ახალგაზრდა მეწარმეთა ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/107
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/106
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ხათუნა ქორთიაშვილის ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე მოწვევის შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/105
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/104
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტ გიორგი მაღლაკელიძის სწავლის საფასურის შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/103
დერია ჩინი შიმშექისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/102
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/101
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/100
ვილჰელმ ჰაუზერისთვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/99
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/98
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სტატუსშჩერებულ სტუდენტ გიორგი ჯაფარიძის განცხადების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/97
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე სამრეწველო ინჟინერიის სასწავლო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/96
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის სახელწოდების ცვლილების შესახებ


16-05-2019 დადგენილება N01-05-04/95
იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს სტუდენტისათვის ფინანსური შეღავათის გაწევის შესახებ


19-04-2019 დადგენილება N01-05-04/94
საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმების დამტკიცების შესახებ


19-04-2019 დადგენილება N01-05-04/93
მარტინ ვოლფრანგ შეგისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ.


19-04-2019 დადგენილება N02-05-04/92
ჰავარ მამმადოვისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


19-04-2019 დადგენილება N01-05-04/91
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 აპრილის N751 განკარგულების „ბ“ პუნქტის საფუძველზე უნივერსიტეტის ბაზაზე ინტერდისციპლინური მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის შექმნისათვის შესაბამისი ევროსტანდარტის სასწავლო პროგრამების მომზადების შესახებ


19-04-2019 დადგენილება N01-05-04/90
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


19-04-2019 დადგენილება N01-05-04/89
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


19-04-2019 დადგენილება N01-05-04/88
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჟილდოების შესახებ


19-04-2019 დადგენილება N01-05-04/87
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე პეტრე დუნდუას მოწვევის შესახებ


19-04-2019 დადგენილება N01-05-04/86
სტუ-ის ცენტრ „უნიონის“ ნაწილობრივ დაფინანსების შესახებ


19-04-2019 დადგენილება N01-05-04/85
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე ნანა ხითარიშვილის მოწვევის შესახებ


19-04-2019 დადგენილება N01-05-04/84
მე-13 სემესტრის დამატების შესახებ


19-04-2019 დადგენილება N01-05-04/83
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშოერისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე სანოტარო ლაბორატორიის შექმნის შესახებ


19-04-2019 დადგენილება N01-05-04/82
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე დიპლომატიური ოსტატობის სასწავლო-პრაქტიკული ლაბორატორიის შექმნის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/81-1
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 9 მარტის N 01-05-02/69 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/81
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სტუდენტ არეზუ ქამრანფარდის განცხადების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/80
სტუ-ის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულებასა და დოქტორანტურის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/79
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დოქტორანტ ალექსანდრე ონოფრიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/78
„სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის“ ცვლილების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/77
წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) დიზაინის საერთაშორისო სკოლის წარმომადგენლობის კვოტის განსაზღვრის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/76
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის ცვლილების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/75
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/73
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტ მარიამ შერმაზანაშვილის სწავლის საფასურის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/74
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე მანანა თავხელიძის მოწვევის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/72
დამატებით სემესტრში სასწავლო კურსის/კურსების განმეორებით გავლის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/71
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/70
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/69
სტუ-ის IT ინფრასტრუქტურისა და სერვისების შემდგომი განვითარების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/68
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში (საგაზაფხულო მიღება) მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/67
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მოწვეული ასოც. პროფ. ლია ქისიშვილისთვის ორმაგი სარგოს მიცემის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/66
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტისთვის ვიქტორ ერისთავის სახელის მინიჭების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/65
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟინერიის დეპარტამენტის შექმნის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/64
სტუ-ის კომპიუტერული ინჟინერიის აკადემიურ დეპარტამენტში ბესიკ კეკელიას მოწვევის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/63
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოსაცხადებელი კონკურსისთვის დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/62
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე ვლადიმერ ვარდოსანიძის მოწვევის შესახებ


22-03-2019 დადგენილება N01-05-04/61
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/60
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფ. გ.გაგოშიძის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად წარდგენის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/59
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 18 ოქტომბრის N01-05-04/269 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/58
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N2628 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/57
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე PR ტექნოლოგიების სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/56
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაღალი სიზუსტის მექატრონული ტექნოლოგიების დამუშავება-ტესტირების საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/55
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ.ივ.ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათი


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/54
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე რ. ლორთქიფანიძის მოწვევის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/53
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ასოცირებულ პროფესორ ლ.თედიაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/52
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფ. ი. ყრუაშვილის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად წარდგენის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/51
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 13 თებერვლის N01-05-04/32 დადგენილების ნაწილობრივი ცვლილებების შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/50
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფ. შ.დოღონაძის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/49
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ემერეტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/48
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები დოქტორანტებისათვის ვაკანსიების გაზრდის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/47
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ემერეტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/46
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „სამთო და გეოინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამის ჯგ.N3160 სტუდენტ ომარ მაისურაძის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/45
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებლის მ.ბიბილურის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/44
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/43
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/42
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის პროფესორების შ.ანდღულაძისა და ნ. კუციევას სტუ-ის საპატიო დიპლომებით დაჯილდოების შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/41
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის პროფესორის დ.ჯინჭარაძესთან დაკავშირებით


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/40
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე პროფესორთა მოწვევის შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/39
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


05-03-2019 დადგენილება N01-05-04/38
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის 2005 და 2006 წლების კურსდამთავრებულების მიერ კრედიტების ათვისების შესახებ


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/37
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტის თაობაზე


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/36
სტუ-ის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებიდან აკადემიური საბჭოს წევრის თანამდებობებზე არჩევნების დანიშვნის წესის შესახებ


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/35
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის მართვის ორგანოების (მმართველი სუბიექტების) არჩევნების ჩატარების შესახებ“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) 2014 წლის 29 იანვრის N46 სხდომის N1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტის თაობაზე


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/34
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/33
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/32
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/31
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ნ. ზაქარიაძის, ნ. გაგელიძისა და ა. ცერცვაძის მოწვევასთან დაკავშირებით


13-02-2019 დადგენილება N01-05-04/29
„საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციისა“ და „სტუ-ს სტუდენტთა კონტიგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქციის“ ცვლილებების შესახებ


08-02-2019 დადგენილება N01-05-04/28
მელიორატორი-მელიორატორებისა და წყალსარგებლობის სპეციალისტების გადამზადების პროგრამის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/27
2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/26
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრისთვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით შიდა მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/25
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/24
სტუ-ის პროფ. რ. იმედაძის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/23
ვიცე-რექტორის, პროფ. ლ. კლიმიაშვილის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/22
2018-2019 სასწავლო წელის მეორე სემესტრიდან სტუ-ის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/21
სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე პირთა აკადემიური დატვირთვის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/20
სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/19
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/18
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/17
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. არაბიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/16
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/15
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


07-02-2019 დადგენილება N01-05-04/14
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ირ. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/13
სტუ-ის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო სბჭოს დებულებისა და ამავე საბჭოს შემადგენლობის განახლების შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/12
საბაკალავრო კვლევითი პროექტის/ნაშრომის შესრულების წესის“ ცვლილების


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/11
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის 2018 წლის 25 დეკემბრის N6 ოქმიდან ამონაწერი


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/10
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ სასწავლო გრაფიკზე გადაყვანის შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/09
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ სასწავლო გრაფიკზე გადაყვანის შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/08
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/07
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. რ. ქუთათელაძის სამსახურებრივი ბარათის შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/06
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. რ. ქუთათელაძის სამსახურებრივი ბარათის შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/05
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო დეპარტამენტის ყოფილი თანამაშრომლის, ილია ლომიძის განცხადების შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/04
სტუ-ის დოქტორანტებისათვის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის ვადების შესახებ


22-01-2019 დადგენილება N01-05-04/03
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობების დაკავების შესახებ


16-01-2019 დადგენილება N01-05-04/02
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულებაში ცვლილების შესახებ


15-01-2019 დადგენილება N01-05-04/01
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის ცვლილების შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/385
ზ. ტიტვინიძის „ნამუშევართა კატალოგის“ გამოცემის საკითხი


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/384
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/383
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/382
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/381
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/379
სტუ-ის ადამიანის პარანორმალური შესაძლებლობების კვლევის სამეცნიერო ცენტრისათვის ზ. ბედიას სახელის მინიჭების შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/378
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის დებულების განხილვის შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/377
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ


27-12-2018 დადგენილება N01-05-04/376
ანტვერპენის მენეჯმენტის სკოლის დირექტორის ქ-ნი მაკა დე ლამეიორის სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე მოწვევის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/375
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/374
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/373
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/372
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ო. გელაშვილის მოხსენებითი ბარათი ნ. ბაქრაძის განცხადებასთან დაკავშირებით


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/370
სტუ-ის სატრანსპორტოი და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/369
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, თ. ჭანტურიას ხელფასის გაზრდის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/368
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრის დებულებაში შეტანილი ცვლილების დამტკიცების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/367
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათი დეკანის მოადგილის და ფაკულტეტის მენეჯერის ხელფასის გაზრდის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/365
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულების მე-3 დანართის (დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები და მათი შეფასების წესი) ცვლილების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/364
სტუ-ის სადისერტაციო საუნივერსიტეტოს საბჭოს დებულებაში ცვლილებების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/363
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/362
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტის, თეიმურ ორუჯოვის განცხადების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/361
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათი „აგრარული ტექნოლოგიების“ ფაკულტეტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად პროფ. ლია ამირანაშვილის წარდგენის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/360
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათი „აგროინჟინერიის“ ფაკულტეტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად პროფ. ირაკლი ყრუაშვილის წარდგენის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/359
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/358
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/357
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/356
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/355
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის მიერ მოიხსენებითი ბარათის წარდგინების საფუძველზე დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/354
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული (მოდულური) საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/353
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/352
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/351
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/350
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოების დამტკიცების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/349
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტ ლ. რატიანის განცხადების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/348
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/347
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანამთმშენებლობის ფაკულტეტის კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორ ლ. ტაბატაძის განცხადების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/346
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ბიოსამედიცინო ინჟინერინგის დეპარტამენტში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/345
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სპეციალობის სტუდენტ ნ. უგრეხელიძის განცხადების შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/344
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე სამართლის დეპარტამენტში პროფესორის რანგში რ. ცინცაძის მოწვევის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/343
სტუ-ის სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტის უფროსის გ. კულდონაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/342
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. არაბიძის მოხსენებითი ბარათი სტუდენტ ა. ფარმანიანთან დაკავშირებით


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/341
სტუ-ის ფაკულტეტების 2019 წლის საშტატო განრიგის განხილვის შესახებ


21-12-2018 დადგენილება N01-05-04/340
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N2627 დადგენილების ცვლილებების შესახებ


18-12-2018 დადგენილება N01-05-04/339
2018-2019 სასწავლო წლის ოქტომბერში, ნოემბერსა და დეკემბერში სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისგან სახელმწიფო სტიპენდიანტთა შერჩევის წესი


27-11-2018 დადგენილება N01-05-04/338
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტის ომარ ნიკოლავას განცხადების შესახებ


27-11-2018 დადგენილება N01-05-04/337
უსდ-ს ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 1 ოქტომბრის სხდომაზე მიღებული რეკომენდაციების შესრულების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ


27-11-2018 დადგენილება N01-05-04/336
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორის გ. თავაძის ვადის გაგრძელების შესახებ


27-11-2018 დადგენილება N01-05-04/335
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე „საზოგადოებრივი ურთიერთობების“ დეპარტამენტის სახელის შეცვლასთან დაკავშირებით


27-11-2018 დადგენილება N01-05-04/333
აკადემიკოს ვ. ჭანტურიასათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


27-11-2018 დადგენილება N01-05-04/332
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათი მოწვევასთან დაკავშირებით


27-11-2018 დადგენილება N01-05-04/331
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 18 ოქტომბრის N01-05-04/261 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


27-11-2018 დადგენილება N01-05-04/329
სტუ-ის დიპლომების დეპარტამენის თანამშრომლის, ქ-ნ რ. მგალობლიშვილის სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


27-11-2018 დადგენილება N01-05-04/328
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანაქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორ ჯ. ლომიძისათვის ვადის გაგრძელების შესახებ


27-11-2018 დადგენილება N01-05-04/327
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. რ. ქუთათელაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-11-2018 დადგენილება N01-05-04/326
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. რ. ქუთათელაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-11-2018 დადგენილება N01-05-04/325
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ზოგიერთი დამოუკიდებელი სამცნიერო-კვლევითი ერთეულის დებულებაში შეტანილი ცვლილებების დამტკიცების შესახებ


27-11-2018 დადგენილება N01-05-04/324
2019-2020 სასწავლო წელს სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით საბაკალავრო საგანმანათელბლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/323
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების დეპარტამენტის უფროსის გ. სურგულაძის მოხსენებითი ბარათი გ. ცერცვაძის მოწვევის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/322
2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით რიგგარეშე მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/321
სტუ-ის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის და ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/320
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების სფაკულტეტის დეკანის ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/318
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის „სოციალური კვლევების ლაბორატორიის“ დებულების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/317
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე პროფ. ა. კურათაშვილის მოწვევის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/316
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/315
სტუ-თან არსებული „ტექნიკური გადამზადების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/314
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტ გ. ბითაძის განცხადების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/313
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულებაში ცვლილებების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/312
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტის, თეატრ-სტუდია „მოდი-ნახე“-ს წევრის, ოთარ დვალიშვილის განცხადების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/311
სტუ-ის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, პროფ. ა. გიგინეიშვილის მოხსენებითი ბარათი პარმენ მარგველაშვილის მოწვევის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/310
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სტუდენტის, საბა კახიანის განცხადების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/309
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორთა მოწვევის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/308
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე სტუდენტების განცხადებების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/307
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათი ფაკულტეტზე ნ. ცუცქირიძისა და ა. სურმავას მოწვევის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/306
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტის თაობაზე


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/304
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათი ბაკალავრიატის სწავლების სტუდენტ ნ. ჩიხაშვილისათვის დამატებითის სემესტრის გამოყოფის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/303
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათი ბაკალავრიატის სწავლების სტუდენტ ლ. ცინცაძისათვის დამატებითის სემესტრის გამოყოფის შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/302
სტუ-ის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის მოხსენებითი ბარათი კონკურსის გამოცხადების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/301
სტუ-ის ინსტიტუტების დებულების დამტკიცების შესახებ


08-11-2018 დადგენილება N01-05-04/300
რ. ვალენტინისა და ჯ. ერამოსთვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/299
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/298
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტ „ტალღა-ს“ სამეცნიერო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი ინსტიტუტის დირექტორის არჩევნების შედეგების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/297
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორის, ჯ. ხუბუას განცხადების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/296
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე და სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/295
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის, ო. გელაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/294
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პირველი კურსის მაგისტრანტის, არჩილ ჭოველიძის განცხადების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/293
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის, ნ. წერეთლის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/292
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის, ნ. წერეთლის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/291
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ საპატიო სიგელით დაჯილდოებულებზე სტუ-ის მიერ ფულადი ჯილდოს გაცემის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/290
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/289
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის ხელმძღვანელის, ნ. შავიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/288
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მეორე კურსის მაგისტრანტის, ნიკო კურდღელიას განცხადების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/287
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის, ნ. წერეთლის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/286
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის, ო. გელაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/285
დოქტორანტ ი. ჯანგავაძისა და დოქტორანტ ა. გეთაშვილისათვის გეგმიურ ვადაზე ადრე დაცვის უფლების მიცემის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/284
დოქტორანტის მიერ კოლოკვიუმი II-ის ჩატარების გადავადების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/283
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ბარათი პროფესორების 2018/2019 სასწავლო წელს მოწვევის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/282
სტუ-ის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ინჟინერპროგრამისტის, მალხაზ სულაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/281
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/280
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანის, გია არაბიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/279
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/278
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/277
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/276
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, ირ. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/275
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/274
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/273
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/272
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/271
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/270
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/269
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, ზურაბ წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/268
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, ზურაბ წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/267
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/266
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, ზურაბ წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/265
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, ზურაბ წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/264
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანის, გია არაბიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/263
სტუ-ის არქიტეტქურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის დეკანის, ნინო იმნაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/262
სტუ-ის არქიტეტქურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის დეკანის, ნინო იმნაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/261
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, გიორგი ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/260
2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუ-ში რიგგარეშე მობილობის წესით მისაღები კონტინგენტის შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/259
2018 წლის 07 სექტემბრის გაზეთ „რეზონანსში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/258
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრის თავარი სპეციალისტის, რამინ ზუკაკიშვილის განცხადება


18-10-2018 დადგენილება N01-05-04/257
შპს „თამმენეჯმენტი-ს“ დირექტორის, ბ-ნ პანტიკო თორდიას წერილთან დაკავშირებით


15-10-2018 დადგენილება N01-05-04/256
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 03 სექტემბრის N809/ი ბრძანების საფუძველზე 2018-19 სასწავლო წლის პირველი სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვასთან დაკავშირებით


08-10-2018 დადგენილება N01-05-04/305
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე გამონაკლისის სახით უფროს მასწავლებლად მიღების შესახებ


03-10-2018 დადგენილება N01-05-04/255
სტუ-ის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/254
„სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის“ ცვლილების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/252
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის ჯ. გაბელიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


20-09-2018 . დადგენილება N01-05-04/251
დამატებით სემესტრში სასწავლო კურსის/კურსების განმეორებით გავლის შესახებ (


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/250
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მეოთხე კურსის №112487 ჯგუფის სტუდენტის, ქეთევან შალიკაშვილის განცხადების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/249
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის ზღვის საინჟინრო გეოლოგიური განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ ადგილზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/248
სტუ-ის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის დირექტორის არჩევასთან დაკავშირებით ჩატარებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების თაობაზე


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/247
2018-2019 სასწავლო წლისათვის პირველ სემესტრში მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/246
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/245
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/244
სამეცნიერო კვლევითი ერთეულის, ბიოტექნოლოგიის ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედგების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/243
სტუ-ის ირ. ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის დირექტორის არჩევნებთან დაკავშირებით


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/242
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორის ალექსანდრე მალცევის განცხადების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/241
სტუ-ის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. ა. გიგინეიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/240
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. რ. ქუთათელაძის მოხსენებითი ბარათი პროფესორების 2018/2019 სასწავლო წელს მოწვევის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/239
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის, ირკლი სირანაშვილის ასოცირებულ პროფესორად მოწვევის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/238
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებლის, შორენა დეკანოსიძის ასოცირებულ პროფესორად მოწვევის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/237
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტის გიზო მერკვილაძის განცხადების შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/236
სტუ-ის თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელის მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


20-09-2018 დადგენილება N01-05-04/235
2018 წლის 31 ივლისის გაზეთ „რეზონანსში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამადებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


12-09-2018 დადგენილება N01-05-04/234
2018 წლის 23 ივნისს გაზეთ „რეზონანსში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/232
ალეკო ჯანგველაძის განცხადების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/231
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტ თამაზ გიორგაძის განცხადების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/230
პროფ. დ. ნატროშვილის მოხსენებითი ბარათი სტუდენტებისათვის გამოცდების საკითხების ახალი ვერსიების მოსამზადებლად დამატებით 5000 საათის გამოყოფის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/229
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის (400 საათიანი აკადემიური დატვირთვით) თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/228
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/227
სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორის ნანა ფიფიას განცხადების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/226
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მათემატიკის დეპარტამენტში მოხსენებითი ბარათის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/225
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მათემატიკის დეპარტამენტში დავით კაპანაძის პროფესორად მოწვევის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/224
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებლის, დარეჯან ქორჩილავას ასოცირებულ პროფესორად მოწვევის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/223
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებლის, ნანა მამისაშვილის ასოცირებულ პროფესორად მოწვევის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/222
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე კახაბერ ძაგანიას მოწვევის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/221
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის ნ. კირთაძის მოწვევის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/220
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებლის, გიორგი გორდეზიანის მოწვევის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/219
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტატუსშეჩერებული სტუდენტ მარვა სემი იბრაჰიმ საადის სტატუსის აღდგენის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/218
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე მერაბ ფხოველიშვილის მოწვევის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/217
სტუ-ში 2018-2019 სასწავლო წლის დაწყების თარიღის განსაზღვრის შესახებ დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/216
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/215
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/214
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/213
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დაკავების შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/212
პროფესორ ელინა ქრისტესიაშვილის მივლინებასთან დაკავშირებით


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/211
ასოცირებული პროფესორის მ. რამაზაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/210
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ადგილების გამოყოფის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/209
2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით რიგგარეშე მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


05-09-2018 დადგენილება N01-05-04/233
ბიზნესტექოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტში კონსტანტინე აბულაძის მოწვევის შესახებ


30-08-2018 დადგენილება N01-05-04/208
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


30-08-2018 დადგენილება N01-05-04/207
თსუ ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის მათემატიკური ანალიზის განყოფილების გამგის აკადემიკოს ვახტანგ კოკილაშვილის მოწვევის შესახებ


27-08-2018 დადგენილება N01-05-04/206
2018-19 სასწავლო წლიდან სტუ-ის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


27-08-2018 დადგენილება N01-05-04/205
აკადემიური დეპარტამენტის დებულებისა და აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის საკითხის შესახებ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 მარტის N1461 დადენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


27-08-2018 დადგენილება N01-05-04/204
2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით რიგგარეშე მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


30-07-2018 დადგენილება N01-05-04/203
სტუ-ის კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობაზე არსენ ხვედელიძის კანდიდატურის დამტკიცების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/202
2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით შიდა მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/201
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/200
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტ სოფიო შინჯიკაშვილისათვის სამაგისტრო ნაშრომის სკაიპის მეშვეობით დაცვის უფლების მიცემის შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/199
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/198
სტუ-ის ბიოტექნოლოგიის ცენტრში კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/197
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/196
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/195
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/194
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/193
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/192
ქიმიის საბაკალვრო პროგრამის სასწავლო გეგმაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/191
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 26 ივნისის N704 დადგენილებით მიღებულ დებულებაში მაგისტრატურის შესახებ ცვლილების შეტანა


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/190
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/189
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/188
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინოვაციების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/187
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის ნ. ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯის დებულების დამტკიცების შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/186
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე მალხაზ დოლიძის მოწვევის შესახებ


25-07-2018 დადგენილება N01-05-04/185
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და ლიბერალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შოთა ვადაჭკორიას მოწვევის შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/182
2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/181
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სტუ-ის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/180
სტუ-ში 2018-2019 სასწავლო წლის დაწყების თარიღის განსაზღვრის შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/179
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/178
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ნინო ქემერტელიძის მოწვევის შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/177
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/176
სტუ-ის მედიატექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოც. პროფ. მზევინარ ნოზაძის განცხადების შესახებ სეუ-ს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში ნებართვის მიცემასთან დაკავშირებით


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/175
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/174
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე ასოც. პროფესორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/173
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/172
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „ეკონომიკის“ მესამე წლის დოქტორანტ თამაზ შამათავასათვის სტუდენტის სტატუსის გაგრძელების შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/171
დიზაინის საერთაშორისო სკოლის დარგობრივი საკონკურსო კომისიის მიერ გამოვლენილ გამარჯვებულ კანდიდატთა დამტკიცების შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/170
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დაკავების შესახებ


17-07-2018 დადგენილება N01-05-04/169
სტუ-ის ინსტიტუტებისა და ცენტრის დირექტორთა თანამდებობების დასაკავებლად გამართული არჩევნების შედეგების დამტკიცების შესახებ


26-06-2018 დადგენილება N01-05-04/168
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ზოგიერთი დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით დამატებით გამოცხადებული კონკურსისათვის საკონკურსო კომისიის განსაზღვრის შესახებ


26-06-2018 დადგენილება N01-05-04/167
„სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის“ ცვლილების შესახებ (26.06.18)


26-06-2018 დადგენილება N01-05-04/166
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 9 მარტის №01-05-04/44 დადგენილებით მიღებულ დოქტორანტუის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


26-06-2018 დადგენილება N01-05-04/165
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს სამდივნოს დებულების მოწონების შესახებ


26-06-2018 დადგენილება N01-05-04/164
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნირებათა ფაკულტეტზე მაგდალენა ოსინსკას მოწვევის შესახებ


26-06-2018 დადგენილება N01-05-04/163
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


26-06-2018 დადგენილება N01-05-04/162
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დოქტორანტის სადისერტაციო თემის კორექტირების შესახებ


26-06-2018 დადგენილება N01-05-04/161
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე ემერიტუსის აკადემიური ქოდების მისანიჭებელი ვაკანსიების კვოტის შესახებ


26-06-2018 დადგენილება N01-05-04/160
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნირებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის, ნონო ქათამაძის სამეცნიერო ხელმძღვანელის ცვლილების შესახებ


26-06-2018 დადგენილება N01-05-04/159
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/158
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/157
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მყოფი სტუდენტისათვის სწავლების ხელშეწყობის შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/156
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/155
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/154
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სიტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/153
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორებისათვის ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/152
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე პაპუნა ელიზბარაშვილის მოწვევის შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/151
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსიტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე კონსტანტინე მაღრაძის მოწვევის შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/150
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/149
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის დამამთავრებელი კურსის მაგისტრანტ ეთერ ივანელაშვილისათვის კვლევის ჩატარების უფლების მიცემის შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/148
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტ გელა ბერულავასთვის კრედიტების საფასურის გადავადებისა და დიპლომის გატანის უფლების მიცემის შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/147
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის მრჩეველთა საბჭოს ახალი ახალი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/146
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/145
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სიტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/144
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე N414 აუდიტორიისთვის კონსტანტინე ამირეჯიბის სახელის მინიჭების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/143
სტუ-ის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/142
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტების სადისერტაციო თემის კორექტირების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/141
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/140
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/139
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/138
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/137
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/136
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


18-06-2018 დადგენილება N01-05-04/135
საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ჯემალ გახოკიძის კანდიდატურის წარდგენის შესახებ (18.06.18)


29-05-2018 დადგენილება N01-05-04/134
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


29-05-2018 დადგენილება N01-05-04/133
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


29-05-2018 დადგენილება N01-05-04/132
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


29-05-2018 დადგენილება N01-05-04/131
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე ლამზირა ქაჯაიას მოწვევის შესახებ


29-05-2018 დადგენილება N01-05-04/130
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურიერთობების ფაკულტეტის პროფ. ზაზა სოფრომაძის სრულ საშტატო განაკვეთზე გადაყვანის შესახებ


29-05-2018 დადგენილება N01-05-04/129
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


29-05-2018 დადგენილება N01-05-04/128
სტუ-ის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრისათვის აკადემიკოს ირაკლი ჟორდანიას სახელის მინიჭების შესახებ


29-05-2018 დადგენილება N01-05-04/127
სტუ-ის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუში განმეორებითი კონკურსის გამოცხადების შესახებ


29-05-2018 დადგენილება N01-05-04/126
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურიერთობების ფაკულტეტზე კონკურსის გამცხადების შესახებ


29-05-2018 დადგენილება N01-05-04/125
სტუ-ის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის თანამდებობებზე განმეორებით კონკურსის გამოცხადების შესახებ


29-05-2018 დადგენილება N01-05-04/124
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტთან სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საქესპერტო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


29-05-2018 დადგენილება N01-05-04/123
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის გაფორმების ინსტრუქციაში ცვლილების შეტანის შესახებ


29-05-2018 დადგენილება N01-05-04/122
2017-2018 სასწავლო წლის მარტის, აპრილის, მაისის, ივნისის და ივლისის თვეებში სტუ-ის ბალალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის წესის შერჩევის შესახებ


23-05-2018 დადგენილება N01-05-04/121
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/120
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/119
სადოქტორო პროგრამის შეცვლის შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/118
სტივენ ფრიმენისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/117
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/116
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჯემალ ფუტკარაძის მოწვევის შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/115
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან „რეგიონალური კვლევების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/114
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მარტვის სისტემების ფაკულტეტზე არჩილ ჭირაქაძის მოწვევის შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/113
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მარტვის სისტემების ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/112
დევიდ ჰიუისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/111
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტის თაობაზე


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/110
სტუ-ის დოქტორანტურის და სტუ-ის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


10-05-2018 დადგენილება N01-05-04/109
„სტრაიკპლაგიარიზმის“ გამოყენების წესების შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/108
სტუ-ის ხარისხის უზრინველყოფის შიდა მექანიზმების დამტკიცების შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/107
პროგრამის მოდიფიცირების შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/106
ემერეტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისთვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/105
ემერეტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისთვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/104
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/103
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტ ალექსანდრე კანთელაძის სწავლის საფასურის დაფინანსების შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/102
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორიის დებულების დამტკიცების შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/101
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორიის დებულების დამტკიცების შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/100
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე ემილია ალავერდოვას მოწვევის შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/99
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე დიმიტრი გეგენავას მოწვევის შესახებ


17-04-2018 დადგენილება N01-05-04/98
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერი-კვლევითი ერთულების დამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოცხადებული კონკურსისისათვის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ


02-04-2018 დადგენილება N01-05-04/97
სტუ-ის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკისა და სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ


02-04-2018 დადგენილება N01-05-04/96
არქიმანდრიტ ეფრემ ვატოპედელისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


02-04-2018 დადგენილება N01-05-04/95
საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების, მოდიფიცირების, გაუქმების და პროგრამების ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


02-04-2018 დადგენილება N01-05-04/94
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 29 იანვრის N2695, N2696 და 2018 წლის 9 მარტის N01-05-04/59 დადგენილებების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ


27-03-2018 დადგენილება N01-05-04/93
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე რომეო გოგალაძის მოწვევის შესახებ


27-03-2018 დადგენილება N01-05-04/92
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/91
სტუ-ის ზოგიერთი საგანმანათლებლო პროგრამის ერთი ფაკულტეტიდან მეორეზე გადატანის გამო ამ პროგრამის სტუდენტთათვის ფაკულტეტის შეცვლის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/90
„სტუ-ის სტუდენტთა კონტინგენტისა და მობილობის ინსტრუქციის“ ცვლილების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/89
„სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის“ ცვლილების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/88
„საბაკალავრო კვლევითი პროექტის/ნაშრომის შესრულების წესის“ დამტკიცების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/87
სტუ-ის ფაკულტეტების დეკანების მოხსენებითი ბარათების / შუამდგომლობების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/86
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა პრაქტიკის ჩატარებისა და შეფასების წესის“ დამტკიცების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/85
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა და სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტებზე პროფესორების მოწვევის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/84
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პოლიკლინიკის დებულების დამტკიცების


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/83
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე ელენა ნიკოლაევას მოწვევის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/82
სტუ-ის კომპიუტერული ქსელის მართვის ცენტრის განახლებული დებულების დამტკიცების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/81
2018-2019 მეორე სემესტრში (საგაზაფხულო მიღება) მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/80
საინჟინრიო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების მოწვევის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/79
სტუ-ის ფაკულტეტების დეკანების მოხსენებითი ბარათების /შუამდგომლობების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/78
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლდ გამოცხადებული კონკურსის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/77
სტუ-ის საპატიო დიპლომებით დაჯილდოების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/76
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან საჭადრაკო ცენტრის - „გამსვლელი პაიკის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/75
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ელენე სორდიას მოწვევის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/74
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ნოდარ მერაბიშვილის მოწვევის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/73
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთან ჩინეთის კვლევითი ინსტიტუტის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცებისშესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/72
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე კობა ყალიჩავას მოწვევის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/71
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ზოგიერთი ფაკულტეტის დებულების განხილვის შესახებ


26-03-2018 დადგენილება N01-05-04/70
სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში მონაწილე კანდიდატის, პროფ. ირმა ინაშვილის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/69
სტუ-ის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2024 წწ.) შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/68
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 დეკემბრის N1828 დადგენილებასა და სტუ-ის ფაკულტეტის მართვის ორგანოების (მმართველი სუბიექტები) არჩევნების ჩატარების შესახებ დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/67
2018-2019 სასწავლის წლის მეორე სემესტრში (საგაზაფხულო მიღება) საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/66
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობებეის ფაკულტეტზე ალექსანდრე ჩხიტაურის მოწვევის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/65
აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/64
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ეკა ელერდაშვილის მოწვევის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/63
პროფესიული საგნამანათლებლო პროგრამა „არქიტექტორ-ტექნიკოსის“ ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/62
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/61
სტუ-ს აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოინჟინერინგის ფაკულტეტზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/60
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან არსებული „ბიონანოკერამიკისა და ნანოკომპოზიტების ტექნოლოგიის ინსტიტუტისათვის“ უფროსი სპეციალისტის ერთი საშტატო ერთეულის გამოყოფის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/59
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „მათემატიკის“ დამტკიცების შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/58
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტების შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/57
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტ ბექა ბენდიანაშვილის სწავლის საფასურის დაფინანსების შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/56
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმის დამტკიცების შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/55
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტ დავით თინიძის დამატებითი საგნების კრედიტების სწავლის საფასურის გადასახადისაგან გათავისუფლების შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/54
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ვალერი მოსიაშვილის მოწვევის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/53
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე გიორგი ნაჭყეპიას მოწვევის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/52
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე თეიმურაზ ტაბატაძის მოწვევის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/51
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე პროფესორების მოწვევის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/50
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/49
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/48
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/47
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/46
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/45
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სტუდენტ დავით დრონ მამაგულაშვილის სწავლის საფასურის დაფინანსების შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/44
სტუ-ის დოტორანტურის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/43
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სქემის დამტკიცების შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/42
უცხოენოვანი დოქტორანტების ბიოსამედიცინო ინჟინერიის ინგლსურენოვან სადოქტორო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/41
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე თენგიზ წამალაშვილი მოწვევის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/40
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთან არსებული „საქართველოში ნარკოვითარების და დემოგრაფიული პრობლემების კვლევის და მონიტორინგის ცენტრის“ დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/39
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის კერძო სამართლის დეპარტამანეტში გრიგოლ გიორგაძის მოწვევის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/38
სტუ-ის სტუდენტთა გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/37
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების სამცენიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით დამატებითი პირობების დამტკიცებისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/36
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის ხელფასის განსაზღვრის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/35
დადგენილება N01-05-04/35 2018-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში სტუდენტებისათვის საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ


09-03-2018 დადგენილება N01-05-04/34
სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამებზე სტუდენტთა მიღების გაგრძელების შესახებ


23-02-2018 დადგენილება N01-05-04/33
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვისათვის ვაკანტური ადგილების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/32
ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალის - "კომპიუტერული მეცნიერებებისა და ტელეკომუნიკაციების" გამომცემელი ორგანიზაციების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/31
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის პროგრამის დოქტორანტ ნატო კანთელაძის შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/30
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის N108 დეპარტამენტში ნოშრევან წულუკიძის ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე მოწვევის შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/29
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტ ვ. გელოვანთან დაკავშირებით


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/28
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/27
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სტუ-ის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/26
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრინველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების დანიშვნის შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/25
სტუ-ის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს დებულებასა და შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/24
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთან არჩევნების კვლევის ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/23
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტეზე არსებული ლაბორატორიის სახელწოდების შეცვლის შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/22
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/21
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/20
სტუ-ის 2017 წლის 10 ნოემბრის N2627 დადგენილებაში - სასწავლო კურსის (საგნის) კოდის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/19
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსუიტეტში უსდ-ის ავტორიზაციის სტანდარტის მოთხოვნათა შესრულების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/18
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დებულების და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/17
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების და ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტებთან "ბიზნესისა და სამართლის ინსტიტუტის" შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/16
სწავლის საფასურის ეტაპობრივად გადახდის შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/15
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტ ნიკა კურცხალიას სწავლის საფასურის დაფინანსების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/14
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე პროფ. ლერი გიგინეიშვილის მოწვევის შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/13
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/12
სტუ-ის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგიის პროექტის განხილვისა და დამტკიცების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/11
სტუ-ის საპატიო დიპლომებით დაჯილდოების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/10
სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/09
მთარგმნელობითი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე პროფესორების 200-საათიანი დატვირთვიდან 400-საათიან დატვირთვაზე გადაყვანის შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/08
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორების ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/07
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციალური მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის მოდიფიცირების მიზნით პროფესორების მოწვევის შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/06
თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრისა და ეკონომიკური პროცესების მოდელირების ლაბორატორიის დებულებაში ცვლილებების და მოდიფიცრებული დებულებების დამტკიცების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/05
მედიატექნოლოგიების ლაბორატორიის დებულებაში ცვლილებების და მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/04
სტუ-ში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/03
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამა "სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკის" მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/02
სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსი) განხილვისა და დამტკიცების წესისა და  სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსი) ფორმების დამტკიცების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-04/01
საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვისა და დასამტკიცებლად წარდგენის წესისა და საგანმანთლებლო პროგრამის ფორმების დამტკიცების შესახებ


14-02-2018 დადგენილება N01-05-17/01
აკადემიური საბჭოს და წარმომადგენლობითი (სენატის) საბჭოს ერთობლივი დადგენილება N01-05-17/01 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ


29-01-2018 დადგენილება N2699
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


29-01-2018 დადგენილება N2698
ხარკოვის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


29-01-2018 დადგენილება N2697
სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსი) − „სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტის“ მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-01-2018 დადგენილება N2696
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ


29-01-2018 დადგენილება N2695
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


29-01-2018 დადგენილება N2694
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 19 სექტემბრის N 2556 დადგ2664, 2667, 2687, 2690, 268ენილების ნაწილობრივი ბათილად ცნობის შესახებ


12-01-2018 დადგენილება N2693-1
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული ქონების საპრივატიზებო პირობების განსაზღვრასთან დაკავშირებით წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 12 იანვრის გადაწყვეტილების შესახებ


08-01-2018 დადგენილება N2693
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2692
„სტუ-ში აკადემიური დატვირთვების გაანგარიშებისა და განაწილების ინსტრუქციაში“ ცვლილებების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2691
სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციისცვლილებების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2690
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მიერ სხვა ფაკულტეტებზე ჩატარებული მეცადინეობების (ფიზიკაში, მათემატიკასა და ინფორმატიკაში), ასევე სხვა ფაკულტეტების მიერ ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ჩატარებული მეცადინეობების ანაზღაურების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2688
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ო. გელაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2687
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე პროფ. გ. ამყოლაძის მოწვევის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2686
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მათი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2685
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთან სამშვიდობო განათლების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2684
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ნ. წერეთლის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2683
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან საინფორმაციო უსაფრთხოების სისტემების, ქსელების, პროფესიონალური გახმოვანების და საკონფერენციო სისტემების დაპროექტების და ექსპლუატაციის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2682
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2681
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან ბიონანოკერამიკისა და ნანოკომპოზიტების ტექნოლოგიის ინსტიტუტის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2680
აკადემიური საბჭოს კომისიების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2679
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის დანიშვნის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2678
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2677
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ო. გელაშვილის მოხსენებითი ბართის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2676
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება №2675
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ირ. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2674
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სისხლის სამართლის დეპარტამენტთან საქართველოში ნარკოვითარების და დემოგრაფიული პრობლემების კვლევის და მონიტორინგის ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2673
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2672
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ივ. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2671
გრიგოლ კვარაცხელიასთვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2670
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2689
პროფ. ა. ბაგრატიონ-დავითაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-12-2017 დადგენილება N2668
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და შპს „სის ბიზნესსერვისის“ მიერ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაფუძნების შესახებ


29-11-2017 დადგენილება N2667
სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტის, ზაალ მესხის ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


29-11-2017 დადგენილება N2666
გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ


29-11-2017 დადგენილება N2665
2018-2019 სასწავლო წელს სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით საბაკალავრო საგანმანთლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


29-11-2017 დადგენილება N2664
2017-2018 სასწავლო წლის ოქტომბრის, ნოემბრის და დეკემბრის თვეებში სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის შერჩევის წესის შესახებ


29-11-2017 დადგენილება N2663
აკადემიური საბჭოს სხდომის დღის წესრიგისა და დადგენილების მომზადების პროცესის შესახებ


29-11-2017 დადგენილება N2662
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ავტომატიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი და საინჟინრო-ტექნიკური ცენტრის − „ციფრული საზომი ხელსაწყოების“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


29-11-2017 დადგენილება N2661
სტუ-ის საპატიო დიპლომებით დაჯილდოების შესახებ


29-11-2017 დადგენილება N2660
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე უცხო ენების აკადემიური დეპარტამენტის შექმნის შესახებ


29-11-2017 დადგენილება N2659
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტთან ბიზნესტექნოლოგიების სასწავლო, სამეცნიერო და კვლევითი ლაბორატორიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


29-11-2017 დადგენილება N2658
დიზაინის საერთაშორისო სკოლის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის, ნ. შავიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


17-11-2017 დადგენილება N2657
ახლადარჩეული აკადემიური საბჭოს შემადგენლობის ცნობის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2656
სტუ-ის მიერ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების მოთხოვნათა შესასრულებელ სამუშაოთა უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით


13-11-2017 დადგენილება N2655
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, ნ. კირთაძის მოწვევის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2654
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2653
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციალური მეცნიერებების აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის დანიშვნის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2652
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ დეპარტამენტების ხელმძღვანელთა მოვ. შემსრ. კანდიდატურების წარმოდგენის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2651
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე რაგიმ ანდრიაშვილის მოწვევის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2650
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ლელა ვერბის მოწვევის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2649
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე თამარ კიკვაძის მოწვევის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2648
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ნათია ასათიანის მოწვევის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2647
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე თამარ ნატროშვილი მოწვევის შესახებ


13-11-2017 დადგენილება N2646
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ირინა ჩხენკელის მოწვევის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2645
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულებაში მაგისტრატურის შესახებ და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესში ცვლილებების თაობაზე


10-11-2017 დადგენილება N2644
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2643
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე ქეთევან ქუთათელაძის მოწვევის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2642
საგანმანათლებლო პროგრამა „არქიტექტორ-ტექნიკოსის“ მოდიფიცირების შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2641
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ნინო ცომაიას მოწვევის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2640
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორის, გიორგი კოკოშაშვილის მოწვევის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2639
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ზოგიერთი თანამშრომლის 250 ან 500-საათიან დატვირთვაზე გადაყვანის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2638
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2637
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მაგისტრანტ ხატია ქვაბელიშვილის განცხადების შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2636
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოს დაცვის ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტის, მანანა მამულაშვილის განცხადების შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2635
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ნ. მაჭარაშვილისა და ა.ზურაბაშვილის მოწვევის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2634
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ირ. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2633
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე გიორგი მუშკუდიანის მოწვევის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2632
სტუ-ის საავტომობილო ტრანსპორტის N509 დეპარტამენტის მოწვეული პროფესორის, ზურაბ ბოგველიშვილის განცხადების შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2631
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ო. გელაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2630
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ა. აბშილავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2629
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ა. აბშილავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2628
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს N1388 დადგენილების გაგრძელების შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2627
სასწავლო კურსის (საგნის) კოდის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2626
2017 წლის 14 ნოემბერს დანიშნულ არჩევნებზე კენჭისყრის დასრულების საათის განსაზღვრის შესახებ


10-11-2017 დადგენილება N2625
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სოციალური მეცნიერებების აკადემიური დეპარტამენტის შექმნის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2623
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესორის, პ. ასათიანისათვის კომპიუტინგის საფუძვლებში სახელმძღვანელოს მომზადებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2622
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. არაბიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2621
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2620
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტ ნათია მარგიშვილის განცხადების შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2619
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის უფროსის, აკაკი გიგინეიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2618
ზოგიერთი ფაკულტეტისათვის აკადემიურ და წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) წარმომადგენლობის კვოტის განსაზღვრის თაობაზე


18-10-2017 დადგენილება N2616
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. რ. ქუთათელაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2615
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2614
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2613
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2612
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2611
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2610
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2609
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2608
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2607
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2606
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2605
პროფ. ვ. კეკელიძისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2604
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2603
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2602
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2601
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2600
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2599
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2598
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2597
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2596
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2595
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2594
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2593
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან „ელექტრონული სასწავლო ტექნოლოგიების ცენტრი ქიმიაში“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2592
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ირ. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2591
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2590
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ი. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


18-10-2017 დადგენილება N2589
მოქალაქე კონსტანტინე აბულაძის განცხადების შესახებ


11-10-2017 დადგენილება N2588
უცხოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლების განმახორციელებელი აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფი პირისათვის თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის წესის შესახებ


11-10-2017 დადგენილება N2587
სტუ-ის კურსდამთავრებულ მინდია მამსირაშვილის განცხადების შესახებ


11-10-2017 დადგენილება N2586
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლაში მოსაწვევ კანდიდატთა შესახებ


11-10-2017 დადგენილება N2584
სტუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის უფროსის, ოთარ ზუმბურიძის სამსახურებრივი ბარათის შესახებ


11-10-2017 დადგენილება N2583
სტუ-ის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. ა. გიგინეიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


11-10-2017 დადგენილება N2582
სტუ-ის სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტის უფროსის, გიორგი კულდონაშვილის და სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის, რატი გურგენიძის განცხადების შესახებ


11-10-2017 დადგენილება N2581
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „სოციალური მეცნიერებების“ საინჟინრო ეკონომიკის,მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გადატანის შესახებ


11-10-2017 დადგენილება N2580
2017/2018 სასწავლო წელს სტუ-ის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


11-10-2017 დადგენილება N2579
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მოპოვების თაობაზე


06-10-2017 დადგენილება N2577
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. რ. ქუთათელაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


06-10-2017 დადგენილება N2576
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის გამოთვლითი მათემატიკის დეპარტამენტში მაქსიმ იავიჩის მოწვევის შესახებ


06-10-2017 დადგენილება N2575
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის გამოთვლითი მათემატიკის დეპარტამენტის პროფ. ნ. ინასარიძის დატვირთვასთან დაკავშირებით


06-10-2017 დადგენილება N2574
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ირ. როდონაიას მოწვევის შესახებ


06-10-2017 დადგენილება N2573
მოქალაქე ნოდარ მომცემლიძის განცხადების შესახებ


06-10-2017 დადგენილება N2572
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მესამე კურსის N3436 ჯგუფის სტუდენტ ქამრან იბრაჰიმოვის (პირ. N01270000249) განცხადების შესახებ


06-10-2017 დადგენილება N2571
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლასთან არსებული სასწავლო-სამეცნიერო, ინოვაციური და პრაქტიკული დიზაინის „დიზაინ-აზროვნების სატესტო ლაბორატორია −დასტა ლაბ“ ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


06-10-2017 დადგენილება N2570
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტთან აგროეკოლოგიური სასწავლო-სამეცნიერო დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


06-10-2017 დადგენილება N2569
აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ასოცირებული მკვლევარის, თეიმურაზ კვერნაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


06-10-2017 დადგენილება N2568
2017-2018 სასწავლო წელს პროგრამული დაფინანსების ფარგლებში დასაფინანსებელი სტუდენტების გამოსავლენად შიდა გამოცდის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ


06-10-2017 დადგენილება N2567
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. ა. სიჭინავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


26-09-2017 დადგენილება N2566
2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სტუ-ში შიდა მობილობის თაობაზე განცხადებების წარმოდგენის ვადის გაგრძელების შესახებ


26-09-2017 დადგენილება N2565
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ი. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


26-09-2017 დადგენილება N2564
აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 11 სექტემბრის N2545 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2563
სტუ-ის სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2562
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე კულტუროლოგიის ინსტიტუტის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2561
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2560
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2559
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე სისხლის სამართლის, საჯარო სამართლის და კერძო სამართლის აკადემიური დეპარტამენტების შექმნისა და ხელმძღვანელების დანიშვნის შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2558
2017-2018 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში (საშემოდგომო მიღება) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2557
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული მოდიფიცირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცებისშესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2556
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული, მოდიფიცირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისდამტკიცების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2555
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული მოდიფიცირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისდამტკიცების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2554
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული მოდიფიცირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცებისშესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2553
ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული მოდიფიცირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცებისშესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2552
ბაკალავრიატის მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2551
დოქტორანტურის მოდიფიცირებული ინგლისურენოვანი სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსი) – „სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი“ დამტკიცების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2550
2017 წლის 12 აგვისტოს აკადემიური საბჭოს N2544 დადგენილების "ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მათი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შესახებ


19-09-2017 დადგენილება N2549
სასწავლო კურსის (საგნის) კოდის მინიჭების წესის შესახებ


11-09-2017 დადგენილება N2547
2017 წლის 5 ივლისის გაზეთ „რეზონანსში“ გამოქვეყნებულ სტუ-ის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ კანდიდატებთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ


11-09-2017 დადგენილება N2546
სტუ-ის აკადემიურ, წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრებთან, ვიცე-რექტორთან, რექტორის მოადგილესთან, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან, ხარისხის სამსახურის უფროსებთან, ფაკულტეტების დეკანებთან და დეკანის მოადგილეებთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ


11-09-2017 დადგენილება N2545
2017 წლის 5 ივლისის გაზეთ „რეზონანსში“ გამოქვეყნებულ სტუ-ის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების თაობაზე


12-08-2017 დადგენილება N2544
გამოკითხვის წესით ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მათი ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ


10-08-2017 დადგენილება N2541
სტუ-ს სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქციის ცვლილებების შესახებ


10-08-2017 დადგენილება N2540
სტუ-ში 2017-2018 სასწავლო წლის დაწყების თარიღის განსაზღრის შესახებ


10-08-2017 დადგენილება N2539
ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის „დიზაინის“ ინგლისურენოვანი მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


10-08-2017 დადგენილება N2538
ბაკალავრიატის მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2537
2017/2018 სასწავლო წელს სტუ-ის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2536
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტ რეზო შავაძის განცხადების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2535
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დოქტორანტ ანასტასია კანთელაძის განცხადების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2534
აკადემიური პერსონალის საკონკურსო კომისიების სამდივნოების შექმნის შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2533
სტუ-ის აკადემიური პერსონალის შვებულების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2532
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2531
ბატონ ზურაბ პოლოლიკაშვილისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2530
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2529
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2528
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2527
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2526
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2525
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2524
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-07-2017 დადგენილება N2523
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-07-2017 დადგენილება N2521
სამშენებლო ფაკულტეტის სტატუსშეჩერებული დოქტორანტის ირინა დენისოვას განცხადების შესახებ


21-07-2017 დადგენილება N2520
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-07-2017 დადგენილება N2519
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-07-2017 დადგენილება N2518
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების და საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის − „ლინგვოკრიმინალისტიკის“ დამტკიცების შესახებ


21-07-2017 დადგენილება N2517
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


21-07-2017 დადგენილება N2516
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


21-07-2017 დადგენილება N2515
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პირველი კურსის N108620 ჯგუფის სტუდენტ ლაშა ქიტესაშვილის განცხადების შესახებ


21-07-2017 დადგენილება N2514
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-07-2017 დადგენილება N2512
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მაგისტრანტ ალექსანდრე ფრუიძის განცხადების შესახებ


20-07-2017 დადგენილება N2511
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მისანიჭებელი ვაკანსიების კვოტის განსაზღვრის შესახებ


20-07-2017 დადგენილება N2510
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის წავლების მესამე წლის სტუდენტ ლაშა ვეკუას განცხადების შესახებ


20-07-2017 დადგენილება N2509
აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 12 ივლისის N2475 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


20-07-2017 დადგენილება N2507
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


20-07-2017 დადგენილება N2506
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატებისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


20-07-2017 დადგენილება N2508
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური წოდების − ემერიტუსის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) 2014 წლის 15 ოქტომბრის ერთობლივი სხდომის N19 დადგენილებაში (ცვლილება შეტანილია 29.10.2014 წ. დადგენილება N1329, 25.07. 2015 წ. დადგენილება N1629, 18.09.2015 წ. დადგენილება N1699) ცვლილების შეტანის შესახებ


12-07-2017 დადგენილება N2478
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


12-07-2017 დადგენილება N2477
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


12-07-2017 დადგენილება N2476
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატებისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


12-07-2017 დადგენილება N2475
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატებისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


12-07-2017 დადგენილება N2474
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2471
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2470
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2469
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 6 ივლისის N732 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2468
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის ზაფხულის სემესტრის ამოქმედების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2467
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2466
აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 21 აპრილის N2379 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2465
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2464
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2463
თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2462
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2461
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2460
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2459
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2458
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2457
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2456
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატებისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2455
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2454
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2453
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2452
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2451
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2450
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2449
სტუ-ის ფიზიკური მასალათმცოდნეობისა და მასალების ტექნოლოგიების ინსტიტუტის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2448
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2447
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტ მარი მოდებაძის და დოქტორანტ ნინო ზავრაშვილის განცხადებების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2446
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დოქტორანტ თამარ ჩუბინიძის განცხადების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2445
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მექანიკის ინჟინერიის საწარმოო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დოქტორანტ მიხეილ ინჯგიას განცხადების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2444
ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2443
ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2442
მაგისტრატურის მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2441
ბაკალავრიატის მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2440
მაგისტრატურის მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამა „კავკასიამცოდნეობის“ დამტკიცების შესახებ


30-06-2017 დადგენილება N2439
ბაკალავრიატის მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


30-06-2017 სხდომის დადგენილება N36
აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) გაერთიანებული სხდომის დადგენილება N36 (სტუდენტისათვის სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით შეღავათის გაწევის წესი)


02-06-2017 დადგენილება N2436
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2435
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2434
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2433
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2432
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2431
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2430
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორის გუგული დარცმელიასღირსების ორდენზე წარდგენის შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2429
სტუ-ის საპატიო დიპლომებით დაჯილდოების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2428
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიის და საქართველოს ისტორიის დეპარტამენტთან სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2427
სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) ფორმის და სილაბუსების განხილვისა და დამტკიცების წესის შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2426
ბაკალავრიატის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა „არქიტექტურის“ დამტკიცების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2424
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „კავკასიამცოდნეობის“ დამტკიცების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2422
დოქტორანტურის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა „მდგრადი ურბანისტიკის“ დამტკიცების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2421
ბაკალავრიატის მოდიფიცირებული ინგლისურენოვანი სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) −„შესავალი ერგონომიკაში“ დამტკიცების შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2420
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად ასარჩევ კონკურსში კანდიდატის წარდგენის შესახებ


02-06-2017 დადგენილება N2419
საზოგადოებრივი ურთიერთობების აკადემიური დეპარტამენტის შექმნისა და დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2418
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შექმნისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2417
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შექმნისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2416
სადისერტაციო საბჭოების თავმჯდომარეთა უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2415
სადოქტორო პროგრამა „საინჟინრო ფიზიკის” ხელმძღვანელის შეცვლის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2413
მაგისტრატურის მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო ფიზიკის“ დამტკიცების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2412
მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელთა შეცვლის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2411
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით


08-05-2017 დადგენილება N2410
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სისტემაში არსებული ზოგიერთი დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის, ინსტიტუტის/ცენტრის სტატუსის განსაზღვრის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2409
2016-2017 სასწავლო წლის მარტის, აპრილის, მაისის, ივნისის და ივლისის თვეებში სტუ-ის ბაკალავრატის წარჩინებული სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის შერჩევის წესი


08-05-2017 დადგენილება N2408
სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2407
ბატონ ჰანს იორგ ალბრეხტისათვის სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2406
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2405
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2404
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დოქტორანტ ზ. სიმონიშვილისათვის სწავლის საფასურის დაფარვის ინდივიდუალური გრაფიკის დაწესების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2403
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2402
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე პროფესორ გივი ლობჟანიძის სახელობის აუდიტორიის გახსნის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2401
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მესამე კურსის N108455 ჯგუფის სტუდენტ ვლადიმერ ბაციკაძის განცხადების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2400
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თბოტექნიკის სასწავლო-სამეცნიერო საინჟინრო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2399
სტუ-ის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატურების წარმოდგენის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2398
სტუ-ის სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქციის ცვლილებების შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2397
სტუ-ში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


08-05-2017 დადგენილება N2396
დოქტორანტურის ინგლისურენოვანი მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიოსამედიცინო ინჟინერიის“ დამტკიცების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2395
სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) დამტკიცების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2394
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელთა ცვლილების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2393
მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2392
ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამების და სასწავლო კურსის პროგრამების (სილაბუსების) დამტკიცების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2391
გიორგი ჩაჩავას განცხადების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2390
გიორგი მაღლაკელიძის განცხადების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2389
ნიკოლას სიხარულიძის დედის (რწმუნებული) ნანა ტატანაშვილის განცხადების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2388
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტების სწავლის საფასურის ნაწილობრივ დაფინანსებასთან დაკავშირებით


21-04-2017 დადგენილება N2387
საერთაშორისო კონფერენციის „მეცნიერება და რელიგიის“ ჩატარების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2386
სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2385
სტუ ნეტTV ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2384
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2383
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტ შოთა გურაბანიძის განცხადების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2382
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2381
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2380
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2379
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2378
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2377
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2375
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2374
ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის სერგო ჩობანიანის განცხადების შესახებ


21-04-2017 დადგენილება N2373
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ირ. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2372
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტ ვახტანგ შამანაურის განცხადების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2371
სტუ-ის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრთა შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2370
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სწავლების მესამე წლის დოქტორანტ ნუკრი სირაბიძის განცხადების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2369
სტუ-ის საპატიო დიპლომებით დაჯილდოების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2368
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2367
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, ზვიად გამსახურდიას სახელობის აუდიტორიის გახსნის შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2366
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2365
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2364
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2363
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის პროფესორთა სახელფასო ანაზღაურების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2362
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მეორე კურსის N112550B ჯგუფის სტუდენტ გ. ნაცვლიშვილის განცხადების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2361
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2360
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და პრეპარატების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2359
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან უძრავი ქონების ევროპული სტანდარტებით შეფასებისა და პროფესიონალ შემფასებელთა გადამზადების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2358
ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, პროფ. მ. ახობაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2357
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტთან ნანოსისტემების და ნანოტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2356
საგრანტო ნომინაციის საპროექტო წინადადებების წარდგენის, განხილვისა და შეფასების წესის შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2355
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2354
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2353
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2352
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტთა განცხადებების შესახებ


29-03-2017 დადგენილება N2351
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ჟიული შარტავას სახელობის სახელმწიფო პოლიტიკის და მართვის პრობლემების საფაკულტეტთაშორისო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2350
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ინფრასტრუქტურული პროექტების ზედამხედველების გადამზადებისა და საინჟინრო მომსახურების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2349
ახალი ან არსებული საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებისას სასწავლო კურსის − „სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები ან საინჟინრო მენეჯმენტის საფუძვლების“ შესაძლო გათვალისწინების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2348
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მაგისტრატურის #251301 ჯგუფის სტუდენტ ბექა კოპაძის განცხადების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2347
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ი. სარჯველაძის მოწვევის შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2346
სტუ-ის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის სტატუსის შესახებ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 20 ივლისის N2092 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2345
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და BP საქართველოს ერთობლივი პროექტის შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2344
2016-2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში (საგაზაფხულო მიღება) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2343
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე კომერციული და კერძო სამართლის ინსტიტუტის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2342
ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2341
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2340
ვ. ჭავჭანიძის სახ. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნ. თანამშრომლის ლევან ნადარეიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ, რომელიც ეხება ამერიკულ ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნებისათვის თანხის გამოყოფას


27-02-2017 დადგენილება N2339
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობებისფაკულტეტზე პოლიტიკისა და სამართლის ინსტიტუტის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2338
ემერიტუსის წოდების მისანიჭებელი ვაკანსიების კვოტის 2 ერთეულით (პროფესორის) გაზრდისა და ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2337
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ი. ჯაგოდნიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2336
სტუ-თან არსებული „კონფლიქტების დარეგულირების სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური კვლევების ცენტრის“ გაუქმების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2335
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2334
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლიბერალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტთან მთარგმნელობითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2333
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის, არქიტექტურის და ურბანისტიკის N601 დეპარტამენტის უფროსის დანიშვნის შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2332
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის დეპარტამენტის საათობრივ ანაზღაურებაზე მყოფი აკად. დოქტორის ნ. ბუაჩიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2331
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2330
სასურსათო ტექნოლოგიების სასწავლო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2329
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიატის რუსულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის შეცვლის შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2328
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. რ. ქუთათელაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2327
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მეოთხე კურსის, N112380 ჯგუფის სტუდენტ იესო ყანდაშვილის განცხადების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2326
დოქტორანტურის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა “ბიოსამედიცინო ინჟინერიის” დამტკიცების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2325
2012-2015 წლებში აკრედიტებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების სქემების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2324
სტუ-ის სადისერტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2323
სტუ-ის დოქტორანტურის დებულების დამტკიცების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2322
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დაკავების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2321
სასწავლო კურსის პროგრამის დამტკიცების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2320
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მესამე კურსის N112488 ჯგუფის სტუდენტ მადონა სიმონიშვილის განცხადების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2319
ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


27-02-2017 დადგენილება N2318
„ინტერდისციპლინარული სასწავლო-კვლევითი ცენტრი სახელმწიფო სამართლის პოლიტიკა − კულტურა“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


24-02-2017 დადგენილება N2317
სტუ-ის ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საკონკურსო კომისიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2316
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შექმნისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2315
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის IV კურსის N108385 ჯგუფის სტუდენტ გაგა ხარაულის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2314
2017-2018 სასწავლო წელს სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2313
დოქტორანტურის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების კვლევითი კომპონენტების შეფასების წესის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2312
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დოქტორანტ გოჩა ზედგინიძის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2311
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მესამე კურსის N108481 ჯგუფის სტუდენტ სოფიო წვერაიძის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2310
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვ. პროფესორის როზეტა ასათიანის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2309
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფ. კობა სოხაძის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2308
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის N501 „საწარმოო ტექნოლოგიური მანქანებისა და მექატრონიკის დეპარტამენტიდან“-დან სტრუქტურული ერთეულის (ყოფილი N56 კათედრა) გამოყოფისა და მის ბაზაზე სამშენებლო ფაკულტეტზე დეპარტამენტის შექმნის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2306
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2305
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ი. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2304
სტუ-ის პროფ. გ. მიქიაშვილის განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2303
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2302
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2301
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2300
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის პირველი კურსის დოქტორანტ ე. ბჟინავას განცხადების შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2299
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. ზ. წვერაიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2298
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის წყალმომარაგების, წყალარინების, თბოაირმომარაგების და შენობების საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტის პროფ. გ. სოსელიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


08-02-2017 დადგენილება N2297
სწავლების დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. იური ლომიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2296
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დოქტორანტ მ. ჭუმბურიძის განცხადების შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2295
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ გაცვლით საერთაშორისო პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2292
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მეორე კურსის N151506 ჯგუფის სტუდენტ ნ. ბერაიას განცხადების შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2291
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2290
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორის, თ. გრიგორაშვილის განცხადების შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2289
სათბობის, ენერგეტიკული დანადგარების და სამშენებლო მასალების თბური დიაგნოსტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2288
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის პირველი კურსის N0002 ჯგუფის დოქტორანტ თ. ზაკალაშვილის განცხადების შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2287
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


25-01-2017 დადგენილება N2286
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტების, თ. საბელაშვილის და ნ. შამფრიანის განცხადებების შესახებ


11-01-2017 დადგენილება N2281
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის მაგისტრანტ თ. ჩხაიძის განცხადების შესახებ


11-01-2017 დადგენილება N2280
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტნინო მაზმანოვის განცხადების შესახებ


11-01-2017 დადგენილება N2279
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. გ. ყურაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


11-01-2017 დადგენილება N2278
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის პროფ. ლ. კაპანაძის განცხადების შესახებ


11-01-2017 დადგენილება N2277
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირთა მიერ დეკანის თანამდებობის დაკავების საკითხის შესახებ


11-01-2017 დადგენილება N2276
სტუ-ის პროფ. ამირან ზენაიშვილის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატად წარდგენის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2275
სტუ-ის სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2274
სტუ-ის რექტორის მოადგილის, პროფ. ზ. გასიტაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2273
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, ბიზნესტექნოლოგიების, აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის და საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტების სადოქტორო პროგრამებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2272
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2271
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სახელის შეცვლის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2270
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2269
სტუ-ის გამოთვლითი მათემატიკის დეპარტამენტის მოწვეული პროფ. თეიმურაზ ცაბაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2268
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. თ. კუნჭულიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2267
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში შიდამუხლობრივი ცვლილებების შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2266
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის პირველი კურსის დოქტორანტების ნ. შამფრიანის, დ. ხარებავას და ა. გვიმრაძის განცხადებების შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2265
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. გ. ნაცვლიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


28-12-2016 დადგენილება N2264
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. ი. კვესელავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2263
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის, მეოთხე კურსის სტუდენტ მარიამ კიკნაძის ზამთრის საგარეო პოლიტიკური სკოლის დაფინანსების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2262
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტ იუნის ჰამზა ჰაშიმის განცხადების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2261
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტის შოთა სულთანიშვილის განცხადების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2260
სტუ-ის სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტის უფროსის, გ. კულდონაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2259
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, ე. შაკიაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2258
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის III კურსის დოქტორანტ რ. სახეიშვილის განცხადების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2257
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2256
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2255
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტ გ. ქველიძის განცხადების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2254
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის და ვაკანსიების კვოტის განსაზღვრის შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2253
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2252
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2251
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2250
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2249
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტ დ. ჯოღერდიშვილის განცხადების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2248
სამეცნიერო-კვლევითი და საპროექტო ცენტრ „სამთო-გეოლოგ პროექტის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2247
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


19-12-2016 დადგენილება N2246
სტუ-სა და კახეთის რეგიონის მეღვინეობის საწარმო „შატო ზეგაანს“ შორის შპს-ის შექმნის შესახებ (19.12.16)


12-12-2016 დადგენილება N2245
2017−2018 სასწავლო წელს სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


01-12-2016 დადგენილება N2242
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეოთხე კურსის N112226 ჯგუფის სტუდენტ გიორგი მაისურაძის განცხადების შესახებ


01-12-2016 დადგენილება N2241
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის მოწვეული ასოც. პროფ. ბ. კოტიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


01-12-2016 დადგენილება N2240
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მეორე კურსის N151534 ჯგუფის სტუდენტ იური მურადოვის განცხადების შესახებ


01-12-2016 დადგენილება N2239
სტუ-ის საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების შესახებ


01-12-2016 დადგენილება N2238
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფ. გ. მჭედლიშვილის განცხადების შესახებ


01-12-2016 დადგენილება N2237
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის პროფ. დ. დანელიას განცხადების შესახებ


01-12-2016 დადგენილება N2236
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის პროფ. ა. ხაბეიშვილის განცხადების შესახებ


01-12-2016 დადგენილება N2235
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. ი. გოცირიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


01-12-2016 დადგენილება N2234
სტუ-ის კურსდამთავრებულისა და სწავლების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტის, ნ. თანდიაშვილის განცხადების შესახებ


01-12-2016 დადგენილება N2233
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, პროფ. დ. ნოზაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ მასალათმცოდნეობის სასწავლო კურსის სწავლების გაუმჯობესების თაობაზე


01-12-2016 დადგენილება N2232
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფ. თ. ობგაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


01-12-2016 დადგენილება N2231
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. ნ. შავიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


01-12-2016 დადგენილება N2230
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის 2016 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ


01-12-2016 დადგენილება N2229
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 7 ოქტომბრის N2135 დადგენილების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2228
სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2227
ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების და ალგორითმების დამუშავების სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2226
ასოც. პროფესორ დავით ბლუაშვილის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატად წარდგენის შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2225
სტუ-ის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის პროფესორ ქეთევან კოტეტიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2224
სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2223
სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. თ. კუნჭულიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2222
პროფ. მ. თავდიაშვილის განცხადების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2221
დიზაინის საერთაშორისო სკოლის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. ნ. შავიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2220
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2219
პროფ. ნ. ბეგიაშვილის განცხადების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2218
პროფ. ნ. ბაღათურიას განცხადების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2217
კავკასიის მთის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2216
უძრავი ქონების ბაზრის ანალიზის ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2215
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


16-11-2016 დადგენილება N2214
სტუ-ის სამშენებლო, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტების მენეჯერთა მოხსენებითი ბარათების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2213
ვიცე-რექტორის ლევან კლიმიაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2212
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის პროფესორ ქ. კოტეტიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2211
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 21 ივნისის N2050 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ უცხოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლების განმახორციელებელი აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფი პირისათვის თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე


03-11-2016 დადგენილება N2210
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. გ. ყურაშვილის, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. ი. გაბისონიას, საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. ე. შაკიაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2209
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. ი. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2208
სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2207
სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. ე. შაკიაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2206
პროფესორ მიხეილ ჩიხრაძის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატად წარდგენის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2205
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. ე. შაკიაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2204
სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. მ. მშვილდაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2203
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტების სწავლის საფასურის გადასახადისგან გათავისუფლების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2202
სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2201
სამთო ელექტრომექანიკის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელის შეცვლასთან დაკავშირებით


03-11-2016 დადგენილება N2200
მულტიმედიური გარემოს შემსწავლელი საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2199
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. მ. თალაკვაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2198
სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფ. გ. ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2197
სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის,პროფ. გ. ნაცვლიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2196
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული საზღვაო და სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებების სისტემების სასწავლო-სამეცნიერო და საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორის, პროფ. ემზარ გეგეშიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2195
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2194
პროფესორ ირმა ინაშვილის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატად წარდგენის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2193
სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტ ს. ბეკვერიას განცხადების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2192
სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. ი. გოცირიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2191
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2190
საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. მ. ხურციძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


03-11-2016 დადგენილება N2189
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. მ. თალაკვაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2188
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, ირინა გოცირიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2187
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, პროფ. ნ. ლომინაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2186
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2185
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2184
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2183
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა დასოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტ დავით ჯიჯიშვილის განცხადების შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2182
მათემატიკის დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. დ. ნატროშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2181
გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსის, პროფ. ნ. ფოფორაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2180
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტ ლ. ქიტესაშვილის განცხადების შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2179
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მესამე კურსის დოქტორანტ ნ. კანთელაძის განცხადების შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2178
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტ ბ. მაისურაძის განცხადების შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2177
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2176
სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2175
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტიდან აკადემიური საბჭოს წევრის, პროფ. რ. კლდიაშვილის განცხადების შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2174
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. მ. მშვილდაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


25-10-2016 დადგენილება N2173
სტუ-ის დებულებაში − “სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის შესახებ” ცვლილებების თაობაზე


12-10-2016 დადგენილება N2172
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტში უფროსი მასწავლებლების მიღების შესახებ


10-10-2016 დადგენილება N2170
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, გ. ნაცვლიშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-10-2016 დადგენილება N2169
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტ ნ. ჯორბენაძის განცხადების შესახებ


10-10-2016 დადგენილება N2168
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესორების − ი. გოცირიძისა და ზ. ღურწკაიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-10-2016 დადგენილება N2167
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, ე. შაკიაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-10-2016 დადგენილება N2166
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, გ. ყურაშვილის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-10-2016 დადგენილება N2165
სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. დ. გურგენიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ (10.10.16)


10-10-2016 დადგენილება N2164
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ხელმძღვანელის, პროფ. ი. გაბისონიას მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-10-2016 დადგენილება N2163
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის პროფ. ალექსანდრე მალცევის განცხადების შესახებ


10-10-2016 დადგენილება N2162
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფ. ი. გოცირიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ


10-10-2016 დადგენილება N2161
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატებისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


10-10-2016 დადგენილება N2160
ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატებისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


10-10-2016 დადგენილება N2159
სადოქტორო პროგრამებზე დაშვებული ვაკანსიების შესახებ


10-10-2016 დადგენილება N2158
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის, გ. ნაცვლიშვილის მო