დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/96
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის ლაბორატორიული და სხვა - მიმდინარე კომპონენტების აღდგენის ვადის შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/95
2020-2021 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუ-ში ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე რიგგარეშე მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ „უმაღლესი განათლების შესახებ“


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/94
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პროფესორ ჯემალ გახოკიძის კანდიდატურის წარდგენის შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/93
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ გიორგი ქვარცხავას მოხსენებითი ბარათი აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/92
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექტორის, ბატონ თამაზ სულაბერიძის მოხსენებითი ბარათი ლაბორატორიის გამგის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/91
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის დირექტორის, ბატონი ნუგზარ ყავლაშვილის მოხსენებითი ბარათი ინსტიტუტის სამეცნიერო განყოფილებებში არსებული სამეცნიერო თანამდებობების ვაკანსიებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/90
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის დირექტორის, ბატონ გივი გავარდაშვილის მოხსენებითი ბარათი ვაკანტურ სამეცნიერო თანამდებობებზე (მეცნიერი თანამშრომელი, ორი საშტატო ერთეული) კონკურსის გამოცხადების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/89
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტ „ტალღას“ დირექტორის, ქალბატონ მედეა ბურჯანაძის მოხსენებითი ბარათი ვაკანტურ სამეცნიერო თანამდებობაზე (მეცნიერი თანამშრომელი, ერთი საშტატო ერთეული) კონკურსის გამოცხადების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/88
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


30-06-2020 დადგენილება N01-05-04/86
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულის სარედაქციო კოლეგიის დამტკიცების შესახებ


18-06-2020 დადგენილება N01-05-04/85
ააიპ სახანძრო უსაფრთხოების სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის სახელწოდების ცვლილებისა და მისი წესდების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ


18-06-2020 დადგენილება N01-05-04/84
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


04-06-2020 დადგენილება 01-05-04/83
სტუ-ის სწავლების დეპარტამენტის უფროსის, პროფესორ თამარ წერეთლის მოხსენებითი ბარათი 2020 წლის (საშემოდგომო მიღება) მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


29-04-2020 დადგენილებაN01-05-04/82
ლენა შატაკიშვილისთვის აკადემიური საბჭოს წევრის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/81
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/80
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/79
2019-2020 სასწავლო წლის მარტის, აპრილის, მაისის, ივნისისა და ივლისის თვეებში სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიანტთა შერჩევის წესის შესახებ


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/78
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოფილი საავიაციო ფაკულტეტის 2006 2007 წლების საერთაშორისო სამართლის კურსდამთავრებულების მიერ ათვისებული კრედიტების აღიარების შესახებ


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/77
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრის, მაგისტრის, დოქტორის, უმაღლესი განათლების, პროფესიული უმაღლესი განათლების, პროფესიული მომზადების, პროფესიული გადამზადების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის/ სერტიფიკატის ფორმების გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის“ დამტკიცების შესახებ


29-04-2020 დადგენილება N01-05-04/76
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რეორგანიზაციის განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელის ზაზა ბუაჩიძის მოხსენებითი ბარათის შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2986