დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

09-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 81
თბილისი „საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში“ ცვლილებების შესახებ


08-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 80
2021 წელს (საშემოდგომო მიღება) მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 79
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 78
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 77
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 76
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 75
სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტისთვის დასახელების შეცვლის შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 74
სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტისთვის დასახელების შეცვლის შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 73
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტიდან ტელეკომუნიკაციის საგანმანათლებლო პროგრამის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე გადატანის შესახებ


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 72
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სტრუქტურისა და ადმინისტრაციის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების დებულებების პროექტების მოწონების თაობაზე


24-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 71
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების თაობაზე


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 70
სომხეთის ნაციონალური არქიტექტურულ-სამშენებლო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ ეგიაზარ ვარდანიანის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდებაზე წარდგენის შესახებ


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 69
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 68
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 67
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 66
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 65
საგანმანათლებლო პროგრამისა და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 64
„სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 28 ოქტომბრის No01-05-04/326 დადგენილებით შექმნილ საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს „ფიზიკა და მასალათმცოდნეობა“ დასახელების შეცვლის თაობაზე


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 63
სსიპ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტების 2021 წლის ბიუჯეტში და უნივერსიტეტის ნაერთი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


23-06-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 62
სსიპ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტების აკადემიური პერსონალის საშტატო ნუსხის, შრომის ანაზღაურების ოდენობის, პირობებისა და დატვირთვის ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის თაობაზედადგენილებები 1 - 20 of 3201