დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

31-03-2020 დადგენილება N01-05-04/68
სტუდენტ ლევან დგებუაძის განცხადების შესახებ


23-03-2020 დადგენილება N01-05-04/67
ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


12-03-2020 დადგენილება N01-05-04/66
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურული რეორგანიზაციის განხორციელების მიზნით სექმნილი სამუშაო ჯგუფის წინადადებების შესახებ


12-03-2020 დადგენილება N01-05-04/65
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით, პრევენციულ ღონისძიებათა განხორციელების მიზნით, სასწავლო პროცესის ფორმატის განსაზღვრის შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/64
2020 წლის 9 იანვრის გაზეთ „რეზონანსში“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/63
სტუ-ის სწავლების დეპარტამენტის უფროსის, პროფესორ თამარ წერეთლის მოხსენებითი ბარათი პროფესიული მომზადების პროგრამა „ამფეთქებლის“ განმახორციელებელი პერსონალის სახელფასო ტარიფის დამტკიცების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/62
სტუ-ის სწავლების დეპარტამენტის უფროსის, პროფესორ თამარ წერეთლის მოხსენებითი ბარათი მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სახელფასო ნიხრის განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/61
2020 წლის 9 იანვრის გაზეთ „რეზონანსში“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/60
2020 წლის 9 იანვრის გაზეთ „რეზონანსში“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/59
2020 წლის 9 იანვრის გაზეთ „რეზონანსში“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/57
სტუდენტ კენან ბაგიროვისათვის ერთი სემესტრის დამატების თაობაზე


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/56
აკადემიკოს ა. ფრანგიშვილის გიორგი ნიკოლაძის სახელობის მედლით დაჯილდოების შესახებ


28-02-2020 დადგენილება N01-05-04/55
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის აკადემიური დეპარტამენტების, დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისა და ადმინისტრაციის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ


18-02-2020 დადგენილება N01-05-04/54
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


18-02-2020 დადგენილება N01-05-04/53
დამტკიცდეს 2020-2021 სასწავლო წლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის ჩარიცხვისათვის ვაკანტური ადგილები დანართის შესაბამისად


18-02-2020 დადგენილება N01-05-04/52
2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით რიგგარეშე მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


18-02-2020 დადგენილება N01-05-04/51
სადოქტორო პროგრამების შესაბამისი ვაკანსიების ცვლილებების შესახებ


18-02-2020 დადგენილება N01-05-04/50
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 15 იანვარის NO1-05-04/21 დადგენილებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გაუქმების შესახებ


18-02-2020 დადგენილება N01-05-04/49
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის არჩევნების
შესახებ


10-02-2020 დადგენილება N01-05-04/47
პროფ. ქ. ყაჭიაშვილის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსად წარდგენის შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 2959