მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 139
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 2021 წლის შვებულების ვადების განსაზღვრის შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 138
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის დაწყების თარიღის განსაზღვრის შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 137
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციაში ცვლილების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 136
აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 მარტის №1461 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური დეპარტამენტის დებულების“ გაუქმების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 135
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის და საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულებებში ცვლილებების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 134
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 133
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 132
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 131
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 130
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 129
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 128
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 127
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 126
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 125
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 124
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 123
საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ


20-08-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 122
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 24 ივნისის №01-05-04/71 დადგენილების შესაბამისად აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 121
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავების უფლების მიცემის შესახებ


29-07-2021 დადგენილება N 01-05-04/ 120
აკადემიური პერსონალის კონკურსისთან დაკავშირებით განცხადებების მიღების ვადის გაგრძელების თაობაზედადგენილებები 1 - 20 of 3260
0322 77 11 11