დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

28-12-2020 დადგენილება N01-05-04/227
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


28-12-2020 დადგენილება N01-05-04/226
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


28-12-2020 დადგენილება N01-05-04/225
65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის უფლების მიცემის შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/224
2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სტუ--ში ფაკულტეტების მიხედვით მობილობის წესით საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/223
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/222
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/221
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/220
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/219
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/218
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


25-12-2020 დადგენილება N01-05-04/217
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/216
პროფესორ აკაკი გიგინეიშვილის სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/215
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/214
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 12 ოქტომბრის N 01-05-04/167 და N 01-05-04/181 დადგენილებების მე-2 პუნქტში ცვლილების შეტანის შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/213
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/211
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული საინჟინრო ტექნიკური და კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის სამეცნიერო კვლევითი და სასწავლო-საკონსულტაციო თვითდაფინანსებით მოქმედი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/212
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/210
2021-2012 სასწავლო წელს სტუ-ის ფაკულტეტების მიხედვით საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის შესახებ


11-12-2020 დადგენილება N01-05-04/209
2020-2021 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში ოქტომბრის, ნოემბრის და დეკემბრის თვეებში სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთაგან სახელმწიფო სტიპენდიანტთა შერჩევის წესის შესახებ


01-12-2020 დადგენილება N01-05-04/208
სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის “პროფესორ-მასწავლებელთა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის“ გაუქმებისა და აუდიტორიებში განთავსებული ვიდეო კამერების ფუნქციონირების შეჩერების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 3119