მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

29-07-2022 დადგენილება N 01-05-04/93
სტუ-ში რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვისათის ვაკანტური ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ


29-07-2022 დადგენილება N 01-05-04/92
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2022 დადგენილება N 01-05-04/91
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2022 დადგენილება N 01-05-04/90
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


29-07-2022 დადგენილება N 01-05-04/89
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


19-07-2022 დადგენილება N 01-05-04/88
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 20 სექტემბრის №01-05-04/254 დადგენილებით დამტკიცებულ „საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე


19-07-2022 დადგენილება N 01-05-04/87
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 13 თებერვლის №01-05-04/29 დადგენილებით დამტკიცებულ „საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქციაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე


19-07-2022 დადგენილება N 01-05-04/86
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების წესის დამტკიცების თაობაზე


19-07-2022 დადგენილება N 01-05-04/85
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერინგის ფაკულტეტთან არსებული თვითდაფინანსების პრინციპით მოქმედი „საწვავ-საპოხი მასალების ტესტირების ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისის დებულების დამტკიცების შესახებ


19-07-2022 დადგენილება N 01-05-04/84
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


19-07-2022 დადგენილება N 01-05-04/83
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


19-07-2022 დადგენილება N 01-05-04/82
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


19-07-2022 დადგენილება N 01-05-04/81
სტუ-ში რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვისათვის ვაკანტური ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ


29-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/80
საგანმანათლებლო პროგრამის თანახელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


29-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/79
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


27-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/78
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის „ლიტვური ენისა და კულტურის ცენტრის“ სახელის ცვლილების შესახებ


27-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/77
„სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე ღია კონკურსის გამოცხადების თაობაზე“ უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 19 მაისის №01-05-04/41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


23-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/76
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/75
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


23-06-2022 დადგენილება N 01-05-04/74
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 3429
0322 77 11 11