დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

14-09-2020 დადგენილება N01-05-04/141
„2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ“ სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 14 აგვისტოს N01-05-04/125 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


14-09-2020 დადგენილება N01-05-04/140
პროფესიული მომზადების პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


14-09-2020 დადგენილება N01-05-04/139
2020 წლის 14 ივლისს გაზეთ „რეზონანსში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების დამტკიცების შესახებ


14-09-2020 დადგენილება N01-05-04/138
აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 14 აგვისტოს N01-05-05/123 დადგენილების ცვლილებების შესახებ


14-09-2020 დადგენილება N01-05-04/137
დრობით საფაკულტეტო კომისიებში გასაუბრების დისტანციურად ჩატარების შესახებ


14-09-2020 დადგენილება N01-05-04/136
აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 18 თებერვლის N01-05-05/53 დადგენილების ცვლილებების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/135
"საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში“ ცვლილებების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/134
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტთან არსებული თვითდაფინანსებაზე მყოფი „მშენებლობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება-დანერგვისა და მომსახურების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/133
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულების ცვლილების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/132
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/131
„საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში აკადემიური დატვირთვების გაანგარიშებისა და განაწილების ინსტრუქციის“ ცვლილების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/130
სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 15 იანვრის No01-05-04/22 დადგენილების მოქმედების შეჩერების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/129
პროფესორ-მასწავლებლების კუთვნილი შვებულების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/128
"სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ“


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/127
"სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ“


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/126
„სტუ-ის საპატიო დიპლომით დაჯილდოების შესახებ“


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/125
2020–2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/124
მოწვეული პერსონალის შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ (ანაზღაურების გარეშე)


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/123
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის დაწყების თარიღის განსაზღვრის შესახებ


14-08-2020 დადგენილება N01-05-04/122
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ადგილის/ფართის დამატების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 3033