კვლევა

2022 ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების მოკლე ანგარიში I ნაწილი