კვლევა

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2021 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში