კვლევა

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში