კვლევა

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში