ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

24-01-2020 ბრძანება N01-09-10/16
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


24-01-2020 ბრძანება N01-09-10/15
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


23-01-2020 ბრძანება N01-09-10/13
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


09-01-2020 ბრძანება N01-09-10/03
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) მორიგი არჩევნების დანიშვნის შესახებ


09-01-2020 ბრძანება N01-09-10/02
აკადემიური საბჭოს მორიგი არჩევნების დანიშვნის შესახებ


17-12-2019 ბრძანება N01-09-14/4607
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


13-12-2019 ბრძანება N01-09-10/292
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


29-11-2019 ბრძანება N01-09-10/282
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


19-11-2019 ბრძანება N01-09-10/273
საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისიების შესახებ


15-11-2019 ბრძანება N01-09-10/272
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


24-10-2019 ბრძანება N01-09-10/257
სტუ-ში 2019 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


30-09-2019 ბრძანება N01-09-10 /232
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სწავლის საფასურს სრულად დაფინანსების სახელმწიფო


27-09-2019 ბრძანება N01-09-14 /3077
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ


27-09-2019 ბრძანება N01-09-10 /231
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმის დამტკიცების შესახებ


27-09-2019 ბრძანება N01-09-14 /3074
2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტურატურაში ჩარიცხვების შესახებ


27-09-2019 ბრძანება N01-09-10 /230
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/ და დამატებით სემესტრში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


20-09-2019 ბრძანება N01-09-10 /221
2019 წლის 07 აგვისტოს N01-09-10/189 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


18-09-2019 ბრძანება N01-09-10/217
სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებით ჩარიცხვის შესახებ


06-09-2019 ბრძანება N01-09-10/208
სტუდენტის აღდგენისა ან/და დამატებითი სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


06-09-2019 ბრძანება N01-09-10/207
სტუ-ის 2019 წლის 9 აგვისტოს N 01-09-10/193 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებბრძანებები 1 - 20 of 814