მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

22-12-2021 MES 7 21 0001392031
,,ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2021 წლის 14 დეკემბრის N1366129 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


16-12-2021 MES 6 21 0001366129
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


13-12-2021 MES 6 21 0001272961
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ


30-11-2021 MES 7 21 0001337924
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


25-11-2021 ბრძანება MES 0 21 0001143490
სტუდენტთა პერსონალური მონაცემების ავტომატურად დამუშავების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
დანართი 1


24-11-2021 MES 2 21 0001244337
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


19-11-2021 MES 2 21 0001232943
ინსტიტუტი ტექინფორმის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ


18-11-2021 MES 8 21 0001243622
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის 30 სექტემბრის N 01-09-10/232 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


18-11-2021 MES 1 21 0001243634
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2018 წლის 26 ოქტომბრის N01-09-10/240 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


17-11-2021 MES 3 21 0001233385
„მაგისტრატურაშიჩარიცხვისშესახებ“ სტუ-სრექტორის 2021 წლის 08 ოქტომბრისN1059144 ბრძა ნების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის თაობაზე 


17-11-2021 ბრძანება MES 0 21 0001233454
„მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ“ სტუ -ის რექტორის 2021 წლის 08 ოქტომბრის N1059144ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


08-11-2021 ბრძანება MES 7 21 0001198703
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის (ერასმუს+) ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


04-11-2021 ბრძანება MES 0 21 0001187555
2021 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სასწავლო განრიგის შესახებ


29-10-2021 ბრძანება MES 2 21 0001160268
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2021 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარჩენილი თავისუფალი ადგილების რაოდენობისა და რეიტინგულ სიაში აპლიკანტის რიგითობის გათვალისწინებით ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2


28-10-2021 ბრძანება MES 2 21 0001153103
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ


22-10-2021 ბრძანება MES 1 21 0001125798
„მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2021 წლის 08 ოქტომბრის N1059144 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


15-10-2021 ბრძანება MES 0 21 0001095115
სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების აკადემიურ ჯგუფებში განაწილების შესახებ


13-10-2021 ბრძანება MES 4 21 0001086119
სამაგისტრო პროგრამებზეჩარიცხული სტუდენტების სპეციალიზაციების და კონცენტრაციების მიხედვით აკადემიურ ჯგუფებში განაწილების შესახებ


12-10-2021 ბრძანება MES 5 21 0001078858
უცხოური ენის უფროს მასწავლებელთა მიღების შესახებ
დანართი


08-10-2021 ბრძანება MES 2 21 0001057533
აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 904
0322 77 11 11