მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

15-10-2021 ბრძანება MES 0 21 0001095115
სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების აკადემიურ ჯგუფებში განაწილების შესახებ


13-10-2021 ბრძანება MES 4 21 0001086119
სამაგისტრო პროგრამებზეჩარიცხული სტუდენტების სპეციალიზაციების და კონცენტრაციების მიხედვით აკადემიურ ჯგუფებში განაწილების შესახებ


12-10-2021 ბრძანება MES 5 21 0001078858
უცხოური ენის უფროს მასწავლებელთა მიღების შესახებ
დანართი


08-10-2021 ბრძანება MES 2 21 0001057533
აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


08-10-2021 ბრძანება MES 0 21 0001061022
სტუ-ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის და სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტებისათვის სახელწოდების შეცვლის შესახებ


08-10-2021 ბრძანება MES 4 21 0001058787
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


08-10-2021 ბრძანება MES 9 21 0001062868
2021-2022 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


08-10-2021 ბრძანება MES 2 21 0001059144
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ


08-10-2021 ბრძანება MES 7 21 0001057448
სსმმ აკადემიის აკადემიკოსის გურამ ტყემალაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“ ჩატარების შესახებ


06-10-2021 ბრძანება MES 6 21 0001043442
რომის საპიენცას უნივერსიტეტში (იტალია) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის (ერასმუს+) ფარგლებში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


04-10-2021 ბრძანება MES 0 21 0001023790
2021-2022 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


01-10-2021 ბრძანება MES 9 21 0001006806
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ


29-09-2021 ბრძანება MES 0 21 0000995991
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2021 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2


27-09-2021 ბრძანება MES 3 21 0000987308
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


27-09-2021 ბრძანება MES 1 21 0000985975
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


27-09-2021 ბრძანება MES 9 21 0000987296
სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4


16-09-2021 ბრძანება MES 3 21 0000931886
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ


15-09-2021 ბრძანება MES 6 21 0000922753
ბეჟას პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში (პორტუგალია) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის (ერასმუს+) ფარგლებში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


15-09-2021 ბრძანება MES 5 21 0000925920
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ


13-09-2021 ბრძანება MES 5 21 0000905823
სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 888
0322 77 11 11