ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

27-11-2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება MES 3 20 0001131992
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ


27-11-2020 ბრძანება MES 4 20 0001131713
„2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ს რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის №01-09-10/128 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


19-11-2020 ბრძანება MES 8 20 0001107156
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის გამართვასთან დაკავშირებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებში სასწავლო პროცესის შეჩერების თაობაზე


16-11-2020 ბრძანება MES 0 20 0001098861
“2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის №01-09-10/128 ბრძანების ცვლილების შესახებ


09-11-2020 ბრძანება MES 0 20 0001077567
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ


03-11-2020 ბრძანება MES 6 20 0001061803
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო ღონისძიებების შესახებ
დანართი 1 შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა
დანართი 2 შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მოქმედების გეგმა


30-10-2020 ბრძანება MES 7 20 0001054406
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ


28-10-2020 ბრძანება MES 7 20 0001047729
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


28-10-2020 ბრძანება MES 0 20 0001047731
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებში სასწავლო პროცესის შეჩერების თაობაზე


16-10-2020 ბრძანება N01-09-10/141
“2020-2021 სასწავლო წლის პირველი ( შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის N 01-09-10/128 ბრძანების ცვლილების შესახებ


16-10-2020 ბრძანება N01-09-10/140
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


15-10-2020 ბრძანება N 01-09-10/139
ზოგიერთი აპლიკანტის, 2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარჩენილი ვაკანტური ადგილების რაოდენობისა და რეიტინგულ სიაში აპლიკანტის რიგითობის გათვალისწინებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების | განსაზღვრის შესახებ


02-10-2020 ბრძანება N01-09-10/136
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


30-09-2020 ბრძანება N01-09-10/133
„2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის N01-09-10/128 ბრძანების ცვლილების შესახებ


30-09-2020 ბრძანება N01-09-10/132
სტუ-ისა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განხორციელებული ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ


30-09-2020 ბრძანება N01-09-10/131
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


18-09-2020 ბრძანება N01-09-14/2214
2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


18-09-2020 ბრძანება N01-09-10/128
2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


16-09-2020 ბრძანება N01-09-10/124
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ


14-09-2020 ბრძანება N01-09-10/123
„დოტრორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 18 აგვისტოს N01-09-10/102 ბრძანების ცვლილების შესახებბრძანებები 1 - 20 of 838