ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

18-09-2020 ბრძანება N01-09-14/2214
2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


18-09-2020 ბრძანება N01-09-10/128
2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


16-09-2020 ბრძანება N01-09-10/124
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ


14-09-2020 ბრძანება N01-09-10/123
„დოტრორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 18 აგვისტოს N01-09-10/102 ბრძანების ცვლილების შესახებ


14-09-2020 ბრძანება N01-09-10/121
სტუ-ის 2020 წლის N01-09-10/106 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილებების შესახებ


14-09-2020 ბრძანება N01-09-10/120
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


10-09-2020 ბრძანება N01-09-10/119
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადანაწილებული პირების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


08-09-2020 ბრძანება N01-09-10/117
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


04-09-2020 ბრძანება N01-09-10/116
უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტების სასწავლო პროცესში ჩაბმის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე


03-09-2020 ბრძანება N01-09-10/113
ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ


21-08-2020 ბრძანება N01-09-10/108
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს ქ. თბილისი შექმნის შესახებ


21-08-2020 ბრძანება N01-09-10/107
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


20-08-2020 ბრძანება N01-09-10/106
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


20-08-2020 ბრძანება N01-09-10/104
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


18-08-2020 ბრძანება N01-09-10/102
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


18-08-2020 ბრძანება N01-09-10/101
სტუ-ში 2020 წლის 27 აგვისტოს პროფესიული ტესტირების ჩატარების შესახებ


14-08-2020 ბრძანება N01-09-10/100
სტუ-ში 2020 წლის შემოდგომზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


11-08-2020 ბრძანება N01-09-10/99
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


11-08-2020 ბრძანება N01-09-10/98
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


30-07-2020 ბრძანება N01-09-10/91
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა მონიტორინგის კომისიის შექმნის და სტუ-ს რექტორის ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებბრძანებები 1 - 20 of 822