ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

27-04-2021 ბრძანება MES 0 21 0000413662
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი საერთაშორისოპროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


23-04-2021 ბრძანება MES 6 21 0000394093
"2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ" სტუ-ის 2021 წლის 12 მარტის №221961 ბრძანების ცვლილების შესახებ
დანართი 1


20-04-2021 ბრძანება MES 2 21 0000376918
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


12-03-2021 ბრძანება MES 9 21 0000221961
2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


26-02-2021 ბრძანება MES8210000171498
,,პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“


17-02-2021 ბრძანება MES 3 21 0000125728
უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 5 თებერვლის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ MES 4 21 0000064970 ბრძანების საფუძველზე


08-02-2021 ბრძანება MES 1 21 0000073094
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


04-02-2021 ბრძანება MES3210000061792
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4


29-01-2021 ბრძანება MES5210000042155
,,პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“


31-12-2020 ბრძანება MES 3 20 0001244960
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოში ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის წარმომადგენლის ვაკანსიაზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


24-12-2020 ბრძანება MES 0 20 0001228028
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის დანერგვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ


18-12-2020 ბრძანება M ES 4 20 0001210166
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


18-12-2020 ბრძანება MES 9 20 0001209947
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


08-12-2020 ბრძანება MES 5 20 0001170216
სტუ-ის რექტორის 2019 წლის 19 ნოემბრის № 01-09-10/273 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


27-11-2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება MES 3 20 0001131992
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ


27-11-2020 ბრძანება MES 4 20 0001131713
„2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ს რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის №01-09-10/128 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


19-11-2020 ბრძანება MES 8 20 0001107156
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის გამართვასთან დაკავშირებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებში სასწავლო პროცესის შეჩერების თაობაზე


16-11-2020 ბრძანება MES 0 20 0001098861
“2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის №01-09-10/128 ბრძანების ცვლილების შესახებ


09-11-2020 ბრძანება MES 0 20 0001077567
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ


03-11-2020 ბრძანება MES 6 20 0001061803
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო ღონისძიებების შესახებ
დანართი 1 შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა
დანართი 2 შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მოქმედების გეგმაბრძანებები 1 - 20 of 852