ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

26-03-2020 ბრძანება N05-04-11/381
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების აღკვეთის მიზნით განსახორციელებელი დამატებითი ღონისძიებების შესახებ


18-03-2020 ბრძანება N05-04-11/376
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ


12-03-2020 ბრძანება N01-09-10/53
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/45, 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/48, 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/46, 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/47 ბრძანებების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/48
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2019 წლის 29 ნოემბრის N01-09-10/282 ბრძანების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/47
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2018 წლის 27 ნოემბრის N01-09-10/281 ბრძანების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/46
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2018 წლის 28 მაისის N01-09-10/105 ბრძანების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/45
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2019 წლის 22 მაისის N01-09-10/104 ბრძანების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/44
2019-2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 28 იანვრის N01-09-10/19 ბრძანების ცვლილების შესახებ“


21-02-2020 ბრძანება N01-09-14/614
2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


21-02-2020 ბრძანება N01-09-10/38
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


13-02-2020 ბრძანება N01-09-10/32
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


07-02-2020 ბრძანება N01-09-14/337
სტუ-ის 2019 წლის 17 დეკემბრის 01-09-14/4607 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


31-01-2020 ბრძანება N01-09-10/20
დოქტორანტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


28-01-2020 ბრძანება N01-09-10/19
2019-2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


24-01-2020 ბრძანება N01-09-10/16
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


24-01-2020 ბრძანება N01-09-10/15
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


23-01-2020 ბრძანება N01-09-10/13
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


09-01-2020 ბრძანება N01-09-10/03
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) მორიგი არჩევნების დანიშვნის შესახებ


09-01-2020 ბრძანება N01-09-10/02
აკადემიური საბჭოს მორიგი არჩევნების დანიშვნის შესახებ


17-12-2019 ბრძანება N01-09-14/4607
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 791