მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

15-06-2022 MES 0 22 0000635377
2021-2022 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ” სტუ-ის 2022 წლის 11 მარტის №248549 ბრძანების ცვლილების შესახებ


27-05-2022 MES 6 22 0000518058
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


17-05-2022 MES 7 22 0000486640
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


17-05-2022 MES 9 22 0000480747
სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე


05-05-2022 MES 3 22 0000452940
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


08-04-2022 MES 7 22 0000358589
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციაში ISO 9001:2015 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვის მიზნით


05-04-2022 MES 2 22 0000340709
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მიმდინარეობაზე მონიტორინგის განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ


21-03-2022 MES 6 22 0000283662
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


21-03-2022 MES 0 22 0000269554
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის (ერასმუს+) ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


14-03-2022 MES 1 22 0000248549
2021-2022 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


10-03-2022 MES 1 22 0000223230
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


11-02-2022 MES 0 22 0000134139
საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


31-01-2022 MES 5 22 0000090539
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4
დანართი 5
დანართი 6


22-12-2021 MES 7 21 0001392031
,,ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2021 წლის 14 დეკემბრის N1366129 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


16-12-2021 MES 6 21 0001366129
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


13-12-2021 MES 6 21 0001272961
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ


30-11-2021 MES 7 21 0001337924
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


25-11-2021 ბრძანება MES 0 21 0001143490
სტუდენტთა პერსონალური მონაცემების ავტომატურად დამუშავების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
დანართი 1


24-11-2021 MES 2 21 0001244337
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


19-11-2021 MES 2 21 0001232943
ინსტიტუტი ტექინფორმის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 917
0322 77 11 11