ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

29-07-2021 ბრძანება MES 4 21 0000754244
„სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ სტუ-ს რექტორის 2021 წლის 01 ივლისის #656496 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


14-07-2021 ბრძანება MES 9 21 0000710193
„სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2021 წლის 01 ივლისის #656496 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის პირველი ეტაპის დავალებების მომზადებისა და შეფასების ჯგუფების შემადგენლობისა და შეფასების ქულების განსაზღვრის თაობაზე


09-07-2021 ბრძანება MES 7 21 0000695856
"სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ" სტუ-ის რექტორის 2021 წლის 01 ივლისის # 656496 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დანართი 2


01-07-2021 ბრძანება MES 4 21 0000656496
სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ


24-06-2021 ბრძანება MES 7 21 0000627220
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-06-2021 ბრძანება MES 8 21 0000577920
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


15-06-2021 ბრძანება MES9210000568705
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


27-04-2021 ბრძანება MES 0 21 0000413662
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი საერთაშორისოპროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


23-04-2021 ბრძანება MES 6 21 0000394093
"2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ" სტუ-ის 2021 წლის 12 მარტის №221961 ბრძანების ცვლილების შესახებ
დანართი 1


20-04-2021 ბრძანება MES 2 21 0000376918
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


12-03-2021 ბრძანება MES 9 21 0000221961
2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


26-02-2021 ბრძანება MES8210000171498
,,პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“


17-02-2021 ბრძანება MES 3 21 0000125728
უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 5 თებერვლის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ MES 4 21 0000064970 ბრძანების საფუძველზე


08-02-2021 ბრძანება MES 1 21 0000073094
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


04-02-2021 ბრძანება MES3210000061792
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4


29-01-2021 ბრძანება MES5210000042155
,,პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“


31-12-2020 ბრძანება MES 3 20 0001244960
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოში ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის წარმომადგენლის ვაკანსიაზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


24-12-2020 ბრძანება MES 0 20 0001228028
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის დანერგვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ


18-12-2020 ბრძანება M ES 4 20 0001210166
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


18-12-2020 ბრძანება MES 9 20 0001209947
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 859