მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტთა საყურადღებოდ

სტუდენტთა საყურადღებოდ

06-07-2012
ინფორმაცია
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
 
 სტუდენტთა საყურადღებოდ
 
სტუ-ს სტუდენტებს, რომელთაც  არ აქვთ დაფარული 2011-2012 სასწავლო წლის სწავლის საფასური სრულად, სტუდენტის სტატუსი შეუჩერდებათ მიმდინარე წლის 22 ივლისს. აღნიშნული კატეგორიის სტუდენტებს, უფლება აქვთ დავალიანების სრულად დაფარვის შემდგომ, სტატუსის აღდგენის მიზნით, განცხადებით (რომელსაც უნდა დაერთოს დავალიანების გადახდის ქვითარი) მიმართონ რექტორის სამდივნოს 2012-2013 სასწავლო წლის დაწყებამდე არაუადრეს ერთი თვისა და არა უგვიანეს 2 კვირისა.
სტუ-ს ადმინისტრაცია

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11