მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბრძანება

27-02-2008
              ს.ს.ი.პ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
         ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა
 
_________________N____________
 
უცხოელი სტუდენტებისათვის სწავლების საფასურის განსაზღვრის შესახებ
 
  
ვბრძანებ
 
განისაზღვროს სწავლების საფასური უცხოელი სტუდენტებისათვის შემდეგი ოდენობით:
 
1.  ბაკალავრიატი
 
1.1. ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებისათვის
· სარეგისტრაციო გადასახადი – 30 EUR
· სწავლების საფასური – 1000E EUR (სემესტრში)
1.2. სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისათვის
· სარეგისტრაციო გადასახადი – 30 EUR
· სწავლების საფასური – 1200  EUR (სემესტრში)
 
2. მაგისტრატურა
 
2.1. ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებისათვის
სარეგისტრაციო გადასახადი – 30 EUR
· სწავლების საფასური – 2400 EUR (წელიწადში)
2.2. სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისათვის
სარეგისტრაციო გადასახადი – 30 EUR
· სწავლების საფასური – 2800 EUR (წელიწადში)
 
3. დოქტორანტურა
 
3.1. ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებისათვის
სარეგისტრაციო გადასახადი – 30 EUR
·  სწავლების საფასური – 2500 EUR (წელიწადში)
3.2. სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისათვის
· სარეგისტრაციო გადასახადი – 30 EUR
· სწავლების საფასური – 3000 EUR (წელიწადში)
 
4.  დროებითი სტუდენტებისათვის (Visiting Students) – ერთი სემესტრიდან ერთ წლამდე
 
4.1. ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებისათვის
· სწავლების საფასური – 1000 EUR (სემესტრში)
4.2. სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისათვის
· სწავლების საფასური – 1200 EUR (სემესტრში)
 
5. გაცვლითი სტუდენტებისათვის (Exchange Students)
 
5.1. ის სტუდენტები, რომლებიც პარტნიორ უნივერსიტეტებთან შეთანხმების საფუძველზე ჩამოდიან ერთი ან ორი სემესტრით სასწავლებლად, არ იხდიან სწავლების საფასურს.
 
6. დაევალოს სტუ-ს კომუნიკაციების განყოფილებას ბრძანებისა და მისი ინგლისურ ენოვანი ვარიანტის ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე განთავსება.
 
საფუძველი: სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2007 წლის 16 ნოემბრის ¹12 სხომის დადგენილება (სხდომის ოქმი ¹24)
 
 
 
რექტორი,
პროფესორი                                                          ა. მოწონელიძე
 
ვიზა:
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი,
პროფესორი                                                         ქ. ქოქრაშვილი
 
სტუდენტური თვითმმართველობის
პრეზიდენტი                                                      თ. დუნდუა
 
სამართლებრივი უზრუნველყოფის
განყოფილების უფროსი                                  ბ. მაისურაძე

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11