მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ს სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის გამოყენებითი გეოლოგიის სექცია
0322 77 11 11