მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ღია კონკურსი

ღია კონკურსი

20-06-2018

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტ „კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიები“-ს სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის„კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიები“-ს სამეცნიერო საბჭო აცადებს ღია კონკურსს 5 წლის ვადით ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად:

I. განცხადებების მიღებისა და კონკურსების ჩატარების ვადები

1. კონკურსანტების განცხადებების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 20-23ივლისს 1000-დან 1700-მდე (გარდა კვირა დღისა), შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, სანდრო ეულის #5, მე-5 სართული, საკონტაქტო პირი  ზვიად წამალაიძე ტელ.: 599 74 17 75.
2. კანდიდატების სამოქმედო პროგრამის მოსმენა სამეცნიერო საბჭოში გაიმართება 2018 წლის 26 ივლისს. ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებელადსამეცნიერო საბჭოში არჩევნები გაიმართება 2018 წლის 26 ივლისს, არჩევნების შედეგები სამეცნიერო საბჭოს მიერ გამოცხადდება იმავე დღეს. შედეგები განთავსდება ინსტიტუტის შენობაში თვალსაჩინო ადგილზე და უნივერსიტეტის/ინსტიტუტის ვებგვერდზე. კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით გან¬ცხა¬დე¬ბე¬ბი/სა¬ჩივრები სამეცნიერო საბჭოში მიიღება მიმდინარე წლის 25 ივლისის ჩათვლით.
3. დირექტორის შერჩეულ კანდიდატურას ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო დასამატკიცებლად წარუდგენს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს.

II. საკონკურსო პირობები

1. კონკურსის ძირითადი პირობები:
ინსტიტუტის დირექტორად შეიძლება აირჩეს პირი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომლისთვის დადგენილ მოთხოვნებს (დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.) და რომლის ასაკი 65 წელს არ აღემატება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარი შესაძლებლობა პირდაპირ არის გათვალისწინებული უნივერსიტეტის წესდებით.
2. კონკურსის დამატებითი საკვალიფიკაციო პირობები განთავსდება უნივერსიტეტის/ინსტიტუტის  ვებგვერდზე.
3. კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირადად (ან წარმომადგენლის მეშვეობით) უნდა წარმოადგინოს:
ა) სათანადო ფორმით შედგენილი  და ხელმოწერილი  განცხადება და ანკეტა (ფორმები იხილეთ ინსტიტუტის ვებგვერდზე), აგრეთვე მათში წარმოდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: დიპლომი, სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობა და ა.შ. (დედანი და ასლი);
ბ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ასლი);
გ) სამეცნიერო-კვლევითი გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი (საბუთები) დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ბეჭდით;
დ) სამეცნიერო ნაშრომების ნუსხა დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
ე) პირადობის მოწმობა (დედანი და ქსეროასლი);
ვ) 2 ფოტოსურათი 3x4;
ზ) სამოქმედო პროგრამა.

III. კონკურსის ჩატარების წესი

1. კონკურსი ჩატარდება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდებისა და ინსტიტუტის/ცენტრის დებულების შესაბამისად, რომლებსაც კონკურსანტი გაეცნობა უნივერსიტეტისა და ინსტიტუტის/ცენტრის ვებგვერდებზე.
2. კონკურსის შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.
შენიშვნა: აკადემიური საბჭო ხმათა კვალიფიციური უმრავლესობით (2/3-ით), ფარული კენჭისყრით, ინდივიდუალურად წყვეტს 65 წლისა და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ დირექტორის - ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის საკითხს. აღნიშნული ასაკის მქონე პირმა შესაბამის საკონკურსო კომისიაში დამატებით უნდა წარადგინოს აკადემიური საბჭოს თანხმობა. ამ მიზნით მან  განცხადება უნდა შეიტანოს უნივერსიტეტის კანცელარიაში წინამდებარე განცხადების გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 13 ივლისის ჩათვლით. პირის დასწრება აკადემიურ საბჭოში მისი საკითხის განხილვისას სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნული საკითხი არ განიხილება.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11