მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური საბჭოს დადგენილება

აკადემიური საბჭოს დადგენილება

11-02-2008
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
”საპატიო დოქტორის” წოდების მინიჭების
დებულება
 
  1. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში «საპატიო დოქტორის» წოდება დაწესებულია ამ უნივერსიტეტის მიმართ გაწეული განსაკუთრებული ღვაწლის დაფასების მიზნით და ენიჭება უცხო ქვეყნის მოქალაქე მეცნიერს, სახელმწიფო ან საზოგადო მოღვაწეს.
 
  1. საპატიო დოქტორის წოდებაზე წარდგენის უფლება აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორს, ასევე - ფაკულტეტს. გადაწყვეტილებას ღია კენჭისყრის საფუძველზე იღებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო.
 
  1. “საპატიო დოქტორის” წოდების მფლობელს გადაეცემა სპეციალური დამადასტურებელი დიპლომი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მედალი
 
 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს N28 სხდომის ¹ N13 დადგენილება. თბილისი. 28 იანვარი, 2008 წელი.
 
 
საფუძველი: საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, მუხლი 39, აკადემიური წოდებები. თბილისი 2007 წელი.
 
  

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11