მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

TEMPUS პროექტი "რეგიონული ინტერდისციპლინარული სწავლება ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართალში"

TEMPUS პროექტი "რეგიონული ინტერდისციპლინარული სწავლება ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართალში"

26-12-2017 2011 -2015 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, როგორც კონსორციუმის წევრი, აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდა ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ TEMPUS პროგრამის პროექტში "რეგიონული ინტერდისციპლინარული სწავლება ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართალში"(#516911-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR).

პროექტის კოორდინატორია მაგდებურგის ოტტო ვან გუერიკეს სახელობის უნივერსიტეტი (გერმანია).

პროექტის ფარგლებში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე შეიქმნა და ფუნქციონირებს "ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკონსულტაციო ბიურო".

პროექტის ფარგლებშივე ფაკულტეტზე შეიქმნა სამაგისტრო მოდული "ენერგეტიკა და გარემო", რომლის სილაბუსების ლიტერატურით უზრუნველყოფა მოხდა პროექტში მონაწილე პროფესორების ავტორობით შექმნილი შემდეგი სახელმძღვანელოებით:

1. გ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი. ენერგეტიკა და საზოგადოება (სახელმძღვანელო). თბილისი: გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2015წ. სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 620.9(02)/12. -125 გვ.
2. გ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი. ენერგეტიკული უსაფრთხოება (სახელმძღვანელო). თბილისი: გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2015წ. სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 620.9(02)/10. -136 გვ.
3. გ. არაბიძე, მ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი. სუფთა განვითარების მექანიზმის (სგმ) პროექტები (სახელმძღვანელო). თბილისი: გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2015წ. სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 620.98(02)/2. -113 გვ.
4. გ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი, თ. მიქიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი. ენერგოეფექტურობა და გარემოს დაცვა (სახელმძღვანელო). თბილისი: გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2015წ. სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 658.26(02)/6. -125 გვ.
5. გ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი. ენერგეტიკა  და კლიმატის  ცვლილება (სახელმძღვანელო). თბილისი: გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2015წ. სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 620.9(02)/11. -189გვ.
6. გ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი. ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო სამართალი (სახელმძღვანელო). თბილისი: გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2015წ. სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 349.6(02)/2. -253 გვ.
7. მ. გუდიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. ენერგობიზნესის სამართლებრივი საფუძვლები (სახელმძღვანელო). თბილისი: გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2015წ. სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 347.733(02)/1. -105 გვ.
8. G. Arabidze, M. Gudiashvili, T. Jishkariani. Power Engineering and Society (Textbook). Published by „Technical University“, 2015. GTU library-  620.98(02)/3. - 88 p.
9. G. Arabidze, M. Gudiashvili, T. Jishkariani. Energy Safety  (Textbook). Published by „Technical University“, 2015. GTU library-  620.9(02)/13. - 101 p.
10. G. Arabidze, M. Arabidze, M. Gudiashvili, T. Jishkariani. Clean Development Mechanism (CDM) Projects (Textbook). Published by „Technical University“, 2015. GTU library-  621.98(02)/4. - 82 p.
11. G. Arabidze, M. Gudiashvili, T. Mikiashvili, T. Jishkariani. Energy Efficiency and Environmental Protection (Textbook). Published by „Technical University“, 2015. GTU library-  658.26(02)/7. - 86 p.
12. M. Gudiashvili, L. Bochorishvili. Basics of Energy Business Law (Textbook). Published by „Technical University“, 2015. GTU library-  347.733(02)/2. - 100 p.

პროექტის ფარგლებში, ასევე, ჩატარდა ტრენინგები და პრაქტიკული სემინარები, სადაც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორები, მათ შორის:

1. პრაქტიკული სემინარი სტოკჰოლმის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში. კონსორციუმის სხდომა ტემპუსის პროექტის ფარგლებში ,,რეგიონული ინტერდისციპლინარული სწავლება ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართლში’’. სტოკჰოლმი, შვედეთი, 2012წ;
2. პრაქტიკული სემინარი ჟირონას უნივერსიტეტში.  კონსორციუმის ხდომა ტემპუსის პროექტის ფარგლებში ,,რეგიონული ინტერდისციპლინარული სწავლება  ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართლში’’. ჟირონა, ესპანეთი, 2012წ;
3. ტრენინგი სტოკჰოლმის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - ,,მდგრადი ქალაქების სტრატეგიული დაგეგმარების მომზადება’’. სტოკჰოლმი, შვედეთი, 2013წ;  
4. პრაქტიკული სემინარი მაგდებურგის ოტტო ვან გუერიკეს უნივერსიტეტში. კონსორციუმის ხდომა ტემპუსის პროექტის ფარგლებში ,,რეგიონული ინტერდისციპლინარული სწავლება  ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართლში’’. მაგდებურგი, გერმანია, 2014წ;
5. პრაქტიკული სემინარი ჟირონას უნივერსიტეტში. კონსორციუმის ხდომა ტემპუსის პროექტის ფარგლებში ,,რეგიონული ინტერდისციპლინარული სწავლება  ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართლში’’. ჟირონა, ესპანეთი, 2014წ;
6. პრაქტიკული სემინარი სერვისის მსოფლიო უნივერსიტეტში.  კონსორციუმის ხდომა ტემპუსის პროექტის ფარგლებში ,,რეგიონული ინტერდისციპლინარული სწავლება  ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართლში’’.  გრაცი, ავსტრია, 2014წ.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11