სტუ-ს პროფესორის მონაწილეობა კაიროს საერთაშორისო კონფერენციებში