მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მობილობისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

მობილობისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

28-07-2011
მობილობის წესით ჩარიცხვისათვის
 
 1. მობილობის მსურველი  ვალდებულია განახორციელოს საკუთარი განაცხადის რეგისტრაცია საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - განათლების ხარისხის განვითარების  ეროვნული ცენტრის www.nea.ge ელექტრონულ პორტალზე, 2011 წლის 1-ლი აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით;
 
 2. პირი, რომელიც განათლების ხარისხის განვითარების  ეროვნული ცენტრის www.nea.ge ელექტრონულ პორტალზე მოიპოვებს სტუ-ში ჩარიცხვის უფლებას, ვალდებულია მიმართოს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს განცხადებითა და თანდართული დოკუმენტაციით 2 სექტემბრიდან 9 სექტემბრის ჩათვლით.  საბუთები მიიღება  ყოველდღე, გამოსასვლელი დღეების გარდა (კვირა), 10 საათიდან 16 საათამდე (თბილისი, კოსტავას 77, ადმინისტრაციული კორპუსი, მესამე სართული, ოთახი №350);
 
3. მობილობის მსურველი, რომელიც დადგენილ ვადაში არ მიმართავს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს  განცხადებით და საჭირო თანდართული დოკუმენტაციით, კარგავს აღნიშნულ ფაკულტეტზე/პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას.
 
 
 
 
მობილობისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია 
 
  1. განცხადება
  2. პირადობის მოწმობის ასლი;
  3. სასწავლო ბარათი  (ნიშნების ფურცელი), დამოწმებული ბეჭდით;
  4. ატესტატის (დიპლომის)ასლი;
  5. გამოცდების ეროვნული ცენტრის სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
  6. ჩარიცხვის ბრძანების ასლი,  დამოწმებული ბეჭდით;
  7. სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის).
 
ფაკულტეტი
 
 ვაკანსიები 
სწავლების საფეხური
 
საგანმანათლებლო პროგრამა
 
სულ
ჯამი
 
სამშენებლო
 
პროფესიული უმაღლესი
სამოქალაქო მშენებლობა 
10
58
 ჰიდროტექნიკური მშენებლობა 
შენობა–ნაგებობათა საინჟინრო
აღჭურვა
ბაკალავრიატი
 სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა 
40
 ჰიდროტექნიკა 
მაგისტრატურა
სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა
5
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მენეჯმენტი
ინფორმაციული ტექნოლოგიები მშენებლობაში
დოქტორანტურა
 სამშენებლო მექანიკა 
3
 სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა 
 
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის
 
პროფესიული უმაღლესი
 
5
44
ბაკალავრიატი
თბო –  და ჰიდროენერგეტიკა
35
ტელეკომუნიკაცია
ელექტოენერგეტიკა
ელექტრომექანიკა და ელექტროტექნოლოგიები
სამრეწველო ელექტრონიკა
მაგისტრატურა
ელექტროენერგეტიკა
2
ტელეკომუნიკაცია
დოქტორანტურა
ელექტროენერგეტიკა
2
ტელეკომუნიკაცია
 
სამთო–გეოლოგიური
 
პროფესიული უმაღლესი
ნავთობისა და გაზის მეურნეობა
2
16
ბაკალავრიატი
ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები
11
სამთო და სამარკშეიდერო საქმე
გეოლოგია
საინჟინრო გეოდეზია
მაგისტრატურა
ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები
2
სამთო ტექნოლოგიები
დოქტორანტურა
სამთო საქმისა და გეოლოგიის მენეჯმენტი
1
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
პროფესიული უმაღლესი
ქიმიური და მეტალურგიული ტექნოლოგია
5
69
ბაკალავრიატი
ფარმაცია
60
სასურსათო ტექნოლოგია
ეკოლოგია
ბიოლოგიური ტექნოლოგია
მეტალურგია
ქიმიური ტექნოლოგია
მასალათმცოდნეობა და ლითონების დამუშავება
მაგისტრატურა
ფარმაცია
2
დოქტორანტურა
მასალათმცოდნეობა და მასალათდამუშავება
2
არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია
 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის
 
პროფესიული უმაღლესი
ტრანსპორტისა და მექანიკის ინჟინერია
5
 
140
ბაკალავრიატი
ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
110
 ტრანსპორტის მენეჯმენტი 
 გემებისა და მათი ენერგეტიკული დანადგარების ექსპლუატაცია 
 მერქნული მასალების დამუშავება 
 პოლიგრაფია
 რკინიგზების მშენებლობა 
 გზების, აეროდრომების, ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობა 
 მანქანათმშენებლობა 
 ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა 
 გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა
 მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა ტექნოლოგია 
მაგისტრატურა
მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია
16
ამძრავთა სისტემები და მანქანათა დინამიკა
ავტომობილები და სააავტომობილო მეურნეობა
სატრანსპორტო ლოგისტიკა
კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა პროცესები და მოწყობილობები
ამწე–სატრ. სამშენებლო, საგზაო, სალიანდაგო მანქანები და მექანიზმები
სარკინიგზო ტრანსპორტი
რკინიგზის მშენებლობა
ხიდების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა
პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნოლოგია
ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
ტრანსპორტის მენეჯმენტი
მერქნული მასალების დამუშავება
მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა ტექნოლოგია
დოქტორანტურა
მანქანათმცოდნეობა და მანქანათმშენებლობა
9
საავტომობილო ტრანსპორტის ექსპლუტაცია
სარკინიგზო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია
დარგობრივი ეკონომიკა და მენეჯმენტი
საგზაო ინფრასტრუქტურა და მიწისქვეშა ნაგებობები
საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესები
სატრანსპორტო ლოგისტიკა
საინჟინრო გრაფიკა და სამრეწველო დიზაინი
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის
პროფესიული უმაღლესი
 
5
22
ბაკალავრიატი
 
15
მაგისტრატურა
 
2
დოქტორანტურა
 
-
 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების
 
პროფესიული უმაღლესი
კომპიუტერული სისტემები და ქსელები
15
 
150
მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემები
ხარისხის მართვა და საზომი ტექნიკა
ბაკალავრიატი
კომპიუტერული სისტემები და ქსელები 
115
მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემები
ეკონომიკური ინფორმატიკა
 კომპიუტერული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში
ხარისხის მართვა და საზომი ტექნიკა
 ავტომატიკა და მართვა
 ბიოსამედიცინო ინჟინერია
 ხელოვნური ინტელექტი
 ფიზიკა
 მათემატიკა
 საფინანსო მათემატიკა
მაგისტრატურა
კომპიუტერული სისტემები და ქსელები
13
მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემები
ეკონომიკური ინფორმატიკა
კომპიუტერული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში
ხარისხის მართვა და საზომი ტექნიკა
ავტომატიკა და მართვა
ბიოსამედიცინო ინჟინერია
ხელოვნური ინტელექტი
საფინანსო მათემატიკა
დოქტორანტურა
კომპიუტერული სისტემები და ქსელები
7
მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემები
ეკონომიკური ინფორმატიკა
კომპიუტერული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში
ხარისხის მართვა და საზომი ტექნიკა
ავტომატიკა და მართვა
ბიოსამედიცინო ინჟინერია
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11