მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები - 2017/18 სასწავლო წელი

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები - 2017/18 სასწავლო წელი

25-09-2017 სამშენებლო ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: მშენებლობა
სამაგისტრო პროგრამა: მშენებლობის მენეჯმენტი

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია (რუსულენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია
სამაგისტრო პროგრამა: ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: გეოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა: საინჟინრო გეოდეზია
სამაგისტრო პროგრამა: უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება
სამაგისტრო პროგრამა: ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა: სამთო და გეოინჟინერია

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ქიმია
სამაგისტრო პროგრამა: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა: საინჟინრო ეკოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა: ფარმაცია

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ტრანსპორტი
სამაგისტრო პროგრამა: საზღვაოსნო მეცნიერებები
სამაგისტრო პროგრამა: მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა: სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა: ლოჯისტიკა
სამაგისტრო პროგრამა: კვების ინდუსტრიის ინჟინერია და ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა: საგზაო ინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა

არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: არქიტექტურა
სამაგისტრო პროგრამა: არქიტექტურათმცოდნეობა

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: სამართალი
სამაგისტრო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობები

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მენიერებათა ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა: ევროპისმცოდნეობა
სამაგისტრო პროგრამა: საზოგადოებრივი ურთიერთობები
სამაგისტრო პროგრამა: მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა
სამაგისტრო პროგრამა: არქეოლოგია

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: საჯარო მმართველობა
სამაგისტრო პროგრამა: საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა: საბანკო პროცესების მართვა
სამაგისტრო პროგრამა: ელექტრონული ბიზნესის ინფორმაციული ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება
სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა: სასტუმრო მომსახურების მართვა

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ინფორმატიკა
სამაგისტრო პროგრამა: მართვის სისტემების ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი
სამაგისტრო პროგრამა: მათემატიკა
სამაგისტრო პროგრამა: საინჟინრო ფიზიკა
სამაგისტრო პროგრამა: სამედიცინო ფიზიკა
სამაგისტრო პროგრამა: ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა
სამაგისტრო პროგრამა: ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
სამაგისტრო პროგრამა: დიზაინი

აგრარულ მეცნიერებათა და  ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: სასოფლო სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია
სამაგისტრო პროგრამა: აგრარული ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა: სასურსათო ტექნოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა: სატყეო საქმე
სამაგისტრო პროგრამა: მეცხოველეობა
სამაგისტრო პროგრამა: მევენახეობა და მეღვინეობა
სამაგისტრო პროგრამა: მევენახეობა და ენოლოგია (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა: ორგანული სოფლის მეურნეობა

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11