მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

22 სექტემბრის სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების პირველადი შედეგები - 2017/18 სასწავლო წელი

22 სექტემბრის სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების პირველადი შედეგები - 2017/18 სასწავლო წელი

22-09-2017 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: სამართალი
სამაგისტრო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობები

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მენიერებათა ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა: ევროპისმცოდნეობა
სამაგისტრო პროგრამა: საზოგადოებრივი ურთიერთობები
სამაგისტრო პროგრამა: მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა
სამაგისტრო პროგრამა: არქეოლოგია

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: საჯარო მმართველობა
სამაგისტრო პროგრამა: საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა: საბანკო პროცესების მართვა
სამაგისტრო პროგრამა: ელექტრონული ბიზნესის ინფორმაციული ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება
სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა: სასტუმრო მომსახურების მართვა

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11