მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-სემინარი „საინფორმაციო ტექნოლოგიები, შენობა-ნაგებობათა კომპიუტერული მოდელირება და გათვლები სეისმომედეგ მშენებლობაში“

I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-სემინარი „საინფორმაციო ტექნოლოგიები, შენობა-ნაგებობათა კომპიუტერული მოდელირება და გათვლები სეისმომედეგ მშენებლობაში“

07-09-2017 11 სექტემბერს, 10:00 სთ., საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში (სტუ-ს ადმინისტრაციულ კორპუსი, მე-3 სართული, კოსტავას ქ. #77) გაიხსნება პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-სემინარი „საინფორმაციო ტექნოლოგიები, შენობა-ნაგებობათა კომპიუტერული მოდელირება და გათვლები სეისმომედეგ მშენებლობაში“.

კონფერენციის ძირითადი თემატიკური მიმართულებებია:
• შენობა-ნაგებობების მოდელირების, გაანგარიშებისა და პროექტირების საინფორმაციო ტექნოლოგიები მშენებლობაში;
• რთული შენობა-ნაგებობების გაანგარიშებების შესრულებათა გამოცდილება თანამედროვე პროგრამული კომპლექსების გამოყენებით;
• შენობა-ნაგებობათა რიცხვითი მოდელირება მათი საციცოცხლო ციკლის გათვალისწინებით;
• სეისმური ზემოქმედების მოდელირება პროგრამულ კომპლექსებში სხვადასხვა მეთოდიკის გათვალისწინებით;
• სამოქალაქო, საწარმოო და სატრანსპორტო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების  ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება;
• მასალებისა და კონსტრუქციების საიმედოობის და ხანმედეგობის შეფასების მეთოდიკა და პრაქტიკა, ძალოვანი და გარე ფაქტორების ზემოქმედებათა  გათვალისწინებით;
• თანამედროვე პროგრამული კომპლექსების გამოყენება სტუდენტების და დოქტორანტების მომზადების საქმეში;
• პროგრამული კომპლექსი „ლირა საპრ 2017“-ის მასტერ კლასი.

საერთაშორისო კონფერენციის სამუშაო ენებია ქართული, ინგლისური და რუსული.

ტექნიკურ უნივერსიტეტში კონფერენცია 12 სექტემბერს დასრულდება.

14-16 სექტემბერს სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ფარგლებში გათვალისწინებულია, ასევე, გასვლითი სხდომები ბათუმში, რეგიონში არსებული სამშენელო ინდუსტრიის ობიექტების დათვალიერება-ანალიზის მიზნით.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11