მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

05-09-2017 ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დარგობრივი საკონკურსო კომისია

არქიტექტურისა და დიზაინის დარგობრივი საკონკურსო კომისია

ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის დარგობრივი საკონკურსო კომისია

მშენებლობისა და აგროინჟინერიის დარგობრივი საკონკურსო კომისია

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დარგობრივი საკონკურსო კომისია

სამთო-გეოლოგიის დარგობრივი საკონკურსო კომისია

ტელეკომუნიკაციის დარგობრივი საკონკურსო კომისია

ტრანსპორტის, მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიების დარგობრივი საკონკურსო კომისია

ქიმიის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის დარგობრივი საკონკურსო კომისია

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა დარგობრივი საკონკურსო კომისია

ინფორმატიკის, მართვის სისტემების, ავტომატიზაციის და ტესტ-ინჟინერინგის და ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დარგობრივი საკონკურსო კომისია

მათემატიკისა და ფიზიკის დარგობრივი საკონკურსო კომისია

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11