საველე-გეოლოგიური სამუშაოები მდ. როშკას სათავეებში