მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნებთან დაკავშირებით

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნებთან დაკავშირებით

31-05-2017

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბჭოს 31 მაისის #7 სხდომის
#1 გადაწყვეტილება


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9 სექტემბრის #133/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდების“, „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის მართვის ორგანოების (მმართველი სუბიექტების) არჩევნების ჩატარების შესახებ დებულების“  27-ე და 28-ე მუხლების საფუძველზე  ფაკულტეტის  საბჭო ადგენს:

1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნები ფაკულტეტის საბჭოში ჩატარდეს 2017 წლის 20 ივნისს;

2. არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყოს 2017 წლის 7 ივნისსდა დასრულდეს 2017 წლის 13 ივნისს;

3. კანდიდატთა სამოქმედო პროგრამების მოსმენა ფაკულტეტის საბჭოში გაიმართოს 2017 წლის  16 ივნისს;

4. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის  თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  გამოცდილება;

5. კონკურსანტმა საარჩევნო კომისიას უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი და ასლი, სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის  გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ავტობიოგრაფია (CV), პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი და ასლი, სამოქმედო პროგრამა და 1 ფოტო სურათი (ზომით 3x4  სმ);

6. ინფორმაცია არჩევნების შესახებ უნდა განთავსდეს უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ფაკულტეტის შენობაში თვალსაჩინო ადგილებში.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11