მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატურები

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატურები

08-05-2017 საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭო შედგება უნივერსიტეტის შესაბამისი დარგის/სპეციალობის დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პროფესორებისაგან, ასოცირებული პროფესორებისაგან, ემერიტუსებისა და აგრეთვე უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის შესაბამისი დარგის/სპეციალობის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლებისა და მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლებისაგან.

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობაში შეიძლება მოწვეული იქნენ შესაბამისი დარგის/სპეციალობის დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირები საქართველოდან და უცხოეთიდან. საბჭოს წევრობის კანდიდატებმა თანხმობა საბჭოს წევრობაზე წერილობით უნდა დაადასტურონ.

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრები შეირჩევიან სტუ-ის აკადემიური საბჭოს მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმებისა და წესის შესაბამისად. მათ კანდიდატურებს წარმოადგენს ფაკულტეტის საბჭო, აკადემიური საბჭოს რომელიმე წევრი. გარდა ამისა, საბჭოს წევრობის მსურველმა შეიძლება პირადად დაასახელოს თავისი კანდიდატურა.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11