საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატის ანკეტა

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატის ანკეტა