მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბრძანება

10-09-2007

საქართველო
საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი
ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა
____________N______

არასაბიუჯეტო სექტორის სტუდენტთა მიერ სწავლის საფასურის გადახდის ვადების განსაზღვრის შესახებ

 

"უმაღლესი განათლების შესახებ" შესახებ საქართველოს კანონის 24- ე მუხლით მონიჭებული უფლებამოსილებიდან გამომდინარე

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

 

  1. სტუ - ს არასაბიუჯეტო ( ფასიანი ) სექტორის სტუდენტები , ვალდებულნი არიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიმდინარე სასწავლო წლის სწავლის საფასურის ნახევრი გადაიხადონ ამა წლის 1 ოქტომბრამდე .
  2. ბრძანების შესახებ სტუდენტთა ინფორმირება დაევალოს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანებს .
  3. ბრძანება გამოიკრას სტუ - ს ადმინისტრაციულ კორპუსში და ფაკულტეტებზე თვალსაჩინო ადგილას ასევე განთავსდეს სტუ - ს ოფიციალურ ვებ გვერდზე .

 

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

პროფესორი ქ . ქოქრაშვილი


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11