სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი