მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2016 - 2017 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე არსებულ ვაკანსიებზე სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები (სააპელაციო შედეგების გათვალისწინებით)

2016 - 2017 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე არსებულ ვაკანსიებზე სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები (სააპელაციო შედეგების გათვალისწინებით)

01-10-2016
სამშენებლო ფაკულტეტი 
სამაგისტრო პროგრამა: წყალმომარაგება, წყალარინება და წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება და დაცვა (ინგლისურენოვანი) 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია
სამაგისტრო პროგრამა: ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა: სამთო და გეოინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა: უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა: საინჟინრო ეკოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა: მეტალურგია

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
სამაგისტრო პროგრამა: სამრეწველო ინჟნერია და ტექნოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა: კვების ინდუსტრიის ინჟინერია და ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა: საზღვაოსნო მეცნიერებები

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: არქიტექტურა
სამაგისტრო პროგრამა: არქიტექტურათმცოდნეობა

ბიზნესის ტექნოლოგიების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: საბანკო პროცესების მართვა

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: საინჟინრო  ფიზიკა
სამაგისტრო პროგრამა: ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
სამაგისტრო პროგრამა: დიზაინი (ინგლისურენოვანი)

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: მეცხოველეობა
სამაგისტრო პროგრამა: ორგანული სოფლის მეურნეობა
სამაგისტრო პროგრამა: სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11