2016-2017 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები (სააპელაციო შედეგების გათვალისწინებით)

2016-2017 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები (სააპელაციო შედეგების გათვალისწინებით)

23-09-2016
• სამშენებლო ფაკულტეტი
• ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
• სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
• ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
• სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
• არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
    • სამაგისტრო პროგრამა: არქიტექტურა
    • სამაგისტრო პროგრამა: არქიტექტურათმცოდნეობა
• სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
• საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
• ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
• ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
• დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
    • სამაგისტრო პროგრამა: დიზაინი
• აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

 

სიახლეებში დაბრუნება