მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ყურადღება - სტუ-ში 2016/2017 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე კონკურსის წესით ჩარიცხვა
0322 77 11 11