საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #73