საველე-გეოლოგიური პრაქტიკა რუსთავსა და კასპის რაიონში