მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ ტემპუსის პროექტში MATH-GEAR

სტუ ტემპუსის პროექტში MATH-GEAR

18-09-2015
პროექტი MATH-GEAR (TEMPUS IV-6)

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობს პროექტში MATH-GEAR (TEMPUS IV-6), რომლის მიზანია თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვის გზით მათემატიკის და სტატისტიკის კურიკულუმების მოდერნიზება საქართველოს და სომხეთის უნივერსიტეტების საინჟინრო ფაკულტეტებისთვის. 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებულია შემდეგი სამუშაოები: 
• ევროპულ პროგრამებთან შედარებული იქნა საინჟინრო დისციპლინების განხრით მათემატიკის და ალბათობის და სტატისტიკის სასწავლო პროგრამები. მოხდა ამ პროგრამების მოდერნიზება. ახალ სილაბუსებში აქცენტი გაკეთებულია საინჟინრო პრაქტიკულ მაგალითებზე და სავარჯიშოებზე;

• პროექტის მობილობის პროგრამის შესაბამისად შერჩეული იქნა სტუ-ს საინჟინრო განხრის ორი მაგისტრანტი, რომლებიც სამაგისტრო კურსებს გაივლიან პროექტის პარტნიორ ევროპულ უნივერსიტეტებში, კერძოდ, საარლანდის უნივერსიტეში (საარბრუკენი, გერმანია) და ლიონის კლოდ ბერნარის უნივერსიტეტში (ლიონი, საფრანგეთი);

• მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები ელექტრონული სასწავლო პროგრამის (Math-Bridge) დასანერგად. მზადების პროცესშია სპეციალური პორტალი მათემატიკის მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის.

პროექტის ვებგვერდი: http://www.mathgear.eu/

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11