ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად