მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონფერენცია

კონფერენცია

26-01-2010
სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მეც­ნი­ე­რო-პრაქ­ტი­კუ­ლი კონ­ფე­რენცია
 
"ინო­ვა­ცი­უ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი და თა­ნამედრო­ვე მა­სა­ლე­ბი"
 
 
    2010 წლის 17-18 ივ­ნისს ქუთაისში, აკა­კი წე­რეთ­ლის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ჩატარდება სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მეც­ნი­ე­რო-პრაქ­ტი­კუ­ლი კონ­ფე­რენ­ცია თე­მა­ზე: “ინო­ვა­ცი­უ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი და თა­ნამედრო­ვე მა­სა­ლე­ბი”.
 
კონ­ფე­რენ­ცი­ის სა­მეც­ნი­ე­რო მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბია:
1.           კვე­ბის მრეწ­ვე­ლო­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი;
2.           ჯანსაღი კვების პრობლემები და სასურსათო უსაფრთხოება;
3.           ეკო­ლო­გია და გა­რე­მოს დაც­ვის პრობ­ლე­მე­ბი;
4.           ახა­ლი ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი, ბი­ო­ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი და ფარ­მა­კო­ლო­გი­უ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი;
5.           მსუ­ბუ­ქი მრეწ­ვე­ლო­ბის ახა­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, მა­სა­ლე­ბი და დი­ზა­ი­ნი;
6.           ტექ­სტი­ლის მრეწ­ვე­ლო­ბის ახა­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, მა­სა­ლე­ბი და დი­ზა­ი­ნი;
7.           თა­ნა­მედ­რო­ვე ქი­მი­უ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი და მა­სა­ლე­ბი;
8.           მცე­ნა­რე­უ­ლი ნედ­ლე­უ­ლის ქი­მი­ის და ქი­მი­უ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ის თა­ნა­მედ­რო­ვე მიღ­წე­ვე­ბი;
9.           დარ­გის ეკო­ნო­მი­კა და მე­ნეჯ­მენ­ტი;
10.        დარ­გის ახა­ლი მან­ქა­ნა-და­ნად­გა­რე­ბი და მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბი;
11.        დარ­გის სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი.
 
კონ­ფე­რენ­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბის ად­გი­ლი  –   აკა­კი წერეთ­ლის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, საქართვე­ლო, ქ. ქუ­თა­ი­სი. თა­მარ მეფის ქ. №59, კორ­პუ­სი I. მწვა­ნე დარ­ბა­ზი;
კონ­ფე­რენ­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბის დრო     –   2010 წე­ლი    17-18 ივ­ნი­სი, და­სა­წყი­სი 11-00 სთ;
კონ­ფე­რენ­ცი­ის სა­მუ­შაო ენა         –  ქარ­თუ­ლი, ინ­გლი­სუ­რი, რუსუ­ლი.
 
კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბი­სათ­ვის სა­ჭი­როა 2010 წლის 30 მარ­ტამ­დე წარ­მო­ად­გი­ნოთ:
-             სა­რე­გის­ტრა­ციო ბა­რა­თი (თან­დარ­თუ­ლი ფორ­მით);
-             სტა­ტი­ის ტექ­სტის ამო­ნა­ბეჭ­დი და ელექ­ტრო­ნუ­ლი ვერ­სია;
-             საორ­გა­ნი­ზა­ცი­ო ხარ­ჯე­ბი­სათ­ვის თან­ხის გა­დახ­დის ქვი­თა­რი.
საორ­გა­ნი­ზა­ცი­ო შე­ნა­ტა­ნი – 40 ლა­რი
კონფერენციის სტუმრები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასტუმროთი – ნაღდი ანგარიშსწორებით.
 
დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ:
საქართველო, 4600, ქუთაისი, ახალგაზრდობის  გამზ. №98, II კორპუსი, ოთახი ¹126
 
საკონტაქტო პირები:
მე­რაბ შა­ლამ­ბე­რი­ძე          
აწ­სუ-ს საინჟინრო-ტექნო­ლო­გი­უ­რი  ფა­კულ­ტე­ტის დე­კანი     
ტელ. (8231) 2 03 33   მობ. (99599) 37 70 50   
E-ma­il: merab.sh@mail.ru
 
გულ­ნა­რა ხე­ცუ­რი­ანი
კონ­ფე­რენ­ცი­ის სწავლული მდი­ვანი
ტელ. (8231) 3 41 32       მობ. (99598) 26 36 07

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11