მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საინვესტიციო წინადადებების ბანკი

საინვესტიციო წინადადებების ბანკი

30-11-2009
სტუ-ში საინვესტიციო წინადადებების ბანკი იქმნება
 
 
სტუ-ს საინვესტიციო წინადადებების ბანკის შექმნის მიზნით ყველა ფაკულტეტი ვალდებულია არა უგვიანეს ერთი თვისა წარმოადგინოს საინვესტიციო წინადადება (3 ეგზ. ნაბეჭდი ტექსტი და ელექტრონული ვერსია) სტუ-ს კომერციალიზაციის დეპარტამენტის მთავარ სპეციალისტთან ბატონ გივი სიბაშვილთან (რაოდენობა შეზღუდული არაა)  მითითებული ფორმით:
 
საინვესტიციო წინადადებების  ბანკის შესაქმნელი განაცხადის ფორმა
 
(ტექსტი არ უნდა აღემატებოდეს A4 ფორმატის თაბახის 5 გვერდს)
 
 
წინადადების მოკლე ანოტაცია: (მიუთითეთ წინადადების ავტორი, წინადადების სიცოცხლის უნარიანობა და მნიშვნელობა);
 
ა) საინვესტიციო წინადადების მიზანი:
 
 
ბ) წინადადების განხორციელებისათვის საჭირო (სავარაუდო) თანხა:
 
 
გ) შემოთავაზებული წინადადების განხორციელების გზით მიღებული სავარაუდო ფინანსური შედეგები: ინვესტიციის ამოღების ვადები;
 
 
დ)   გამოსაყენებელი ტექნოლოგიებისა და შესაძენი აღჭურვილობის დახასიათება;
 
ე) სად გეგმავთ ტექნოლოგიის, ძირითადი ინვენტარის, აღჭურვილობისა და საჭირო რესურსების შეძენას?
 
 
ვ) რომელი ქვეყნის ბაზრებისათვისაა განკუთვნილი თქვენი პროდუქტი?
 
 
ზ) სავარაუდოდ რამდენი ადამიანი დასაქმდება და რამდენი ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება წინადადების განხორციელების შედეგად? ამჟამინდელი, ახალი და სეზონური

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11