სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდები

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდები

25-09-2014
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2014-2015 სასწავლო წლის
სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები

სამშენებლო ფაკულტეტი 
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი 
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 
დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

 

სიახლეებში დაბრუნება