მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

12-08-2014

სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  საგნები:

             ·         სამშენებლო კონსტრუქციები;

                      ·         ჰიდროინჟინერია;

                      ·         სატრანსპორტო ნაგებობები.

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  საგნები:

              ·         ტელეკომუნიკაცია;

              ·         ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია;

              ·         საწარმოთა ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საფუძვლები.

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  საგნები:

             ·         გამოყენებითი გეოლოგია;

                 ·         საინჟინრო გეოდე­ზია;

                 ·         შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა;

                ·         ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები;

                ·         სამთო ტექნოლოგიები.

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  საგანი:

                ·         ზოგადი ქიმია.

 

        სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  საგნები:

                ·         ტრანსპორტის ექსპლუატაცია;

                ·         საზღვაო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია;

                ·         მანქანების კონსტრუირება და საწარმოო ტექნოლოგიები;

                ·         სატრანსპორტო ლოჯისტიკა;

                ·        კვების ინდუსტრიის ტექნიკა და ტექნოლოგიები.

                ·         სატრანსპორტო საგზაო ნაგებობების ექსპლუატაცია.

 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  საგნები:

                ·         არქიტექტურა

                ·         არქიტექტურათმცოდნეობა.

 

ბიზნეს-ინჟინერინგის  ფაკულტეტი

სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  საგნები:

                 ·         საერთაშორისო ურთიერთობები;

                 ·         მენეჯმენტი;

                 ·         სამართალი 

                 ·         ეკონომიკა;

                 ·         ევროპის  პოლიტიკური სისტემა;

                 ·         საბანკო საქმე;

                 ·         თანამედროვე ქართული ჟურნალისტიკა;

                 ·         მენეჯმენტი (ინგლ).

 

ინფორმაციისა და მართვის სისტემების  ფაკულტეტი

სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  საგნები:

                   ·         ინფორმატიკა;

                   ·         მათემატიკა;

                   ·         ფიზიკა;

                   ·         ინფორმატიკა (ინგლ).

 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  საგანი:

                   ·         ხატვა

 

აგრარულ მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სასპეციალიზაციო  საგამოცდო  საგნები:

                  ·         ჰიდრომელიორაცია

                  ·         აგროტექნოლოგია;

                  ·         სასურსათო პროდუქტების ზოგადი ტექნოლოგია;

                  ·         სატყეო საქმე და ხის დამუშავების ტექნოლოგია.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11