მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

03-09-2009
ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა     ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ !
 
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად 2009-2010 სასწავლო წლისთვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  უმაღლესი პროფესიული და ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტების რეგისტრაცია შესაბამის ფაკულტეტებზე იწარმოებს 2009 წლის 3 სექტემბრიდან 21 სექტემბრის ჩათვლით.
 
რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტების ნუსხა: 
  1. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის (ატესტატი) დედანი და ქსეროასლი;
  2. დაბადების მოწმობა - დედანი და ქსეროასლი;
  3. პირადობის მოწმობა- დედანი და ქსეროასლი;
  4. ოთხი ფერადი ფოტო (3X4) და მისი ელექტრონული ვერსია (დისკი);
  5. სამხედრო დოკუმენტი (მიწერის მოწმობა) - დედანი და ქსეროასლი. 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11