სტუ-ი რექტორის, აკადემიკოს დავით გურგენიძის ხელმძღვანელობით, ავტორიზაციის თვითშეფასების ჯგუფის მორიგი სხდომა გაიმართა

სტუ-ი რექტორის, აკადემიკოს დავით გურგენიძის ხელმძღვანელობით, ავტორიზაციის თვითშეფასების ჯგუფის მორიგი სხდომა გაიმართა

 

სტუ-ი რექტორის, აკადემიკოს დავით გურგენიძის ხელმძღვანელობით, ავტორიზაციის თვითშეფასების ჯგუფის მორიგი სხდომა გაიმართა

07-02-2024
სტუ-ი რექტორის, აკადემიკოს დავით გურგენიძის ხელმძღვანელობით,  ავტორიზაციის თვითშეფასების ჯგუფის მორიგი სხდომა გაიმართა
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, რექტორის, აკადემიკოს დავით გურგენიძის ხელმძღვანელობით, „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურებისა და ავტორიზაციის თვითშეფასების ანგარიშის მომზადების ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ“, რექტორის 2023 წლის 13 თებერვლის N166224 ბრძანების პირველი პუნქტით შექმნილი ავტორიზაციის თვითშეფასების ჯგუფის მორიგი სხდომა გაიმართა, სადაც  უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული თვითშეფასების დოკუმენტის პროექტი განიხილეს.
სხდომას ესწრებოდნენ: თვითშეფასების ჯგუფის წევრები, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, აკადემიური საბჭოს მდივანი, წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, სტუ-ის დეპარტამენტების ხელმძღვანელები, სტუდენტური სერვისების ცენტრის და სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლები. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ ფაკულტეტების დეკანები და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების წარმომადგენლები.
დამსწრე საზოგადოებას სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის - „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ავტორიზაციის თვითშეფასების ანგარიშის პროექტის განხილვა და საბოლოო რედაქციის დადასტურება“ - შესახებ,  სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელმა, ასოცირებულმა პროფესორმა დავით მახვილაძემ მიაწოდა ინფორმაცია.
დავით მახვილაძემ შეხვედრის მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია ავტორიზაციის 7 სტანდარტის და მასში შემავალი 19 კომპონენტის შესრულებასთან დაკავშირებით. კერძოდ: უნივერსიტეტის აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის განვითარების ცენტრის ორგანიზებით, უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა ჩაატარა „ავტორიზაციის სტანდარტების შესრულებისა და პროცედურების შესახებ“ ტრენინგები/ვორკშოპები 3 ეტაპად. თითოეულმა ეტაპმა გაითვალისწინა კონკრეტული სამიზნე აუდიტორია და გაგრძელდა 2-2 დღე. უნივერსიტეტის რექტორის ზემოაღნიშნული ბრძანების შესაბამისად, სტუ-ის სტრუქტურულმა ერთეულებმა უზრუნველყვეს უნივერსიტეტის ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით განსახორციელებელი თვითშეფასებისთვის საჭირო ინფორმაციის/დოკუმენტაციის დიდი ნაწილის საქმისწარმოების დადგენილი წესით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში წარდგენა, ხოლო  ურთიერთთანამშრომლობის პირობებში, შემდგომ პერიოდში, მოხდა არსებული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის დარჩენილი ნაწილით მაქსიმალური შევსება. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა, შეგროვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ყველა სტრუქტურულ ერთეულებთან მჭიდრო და ინტენსიური თანამშრომლობით, შეიმუშავა  ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის აღწერა / შეფასება / ანალიზის დოკუმენტი და გასცა კონკრეტული რეკომენდაციები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიმართ მოქმედი ავტორიზაციის 7 სტანდარტისა და 19 კომპონენტის შესაბამისად.
თვითშეფასების პროცესში, საჭიროებიდან გამომდინარე იმართებოდა თვითშეფასების ჯგუფის სხდომები, სადაც განიხილებოდა კონკრეტული, დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები.
ხაზგასასმელია, რომ უნივერსიტეტში ავტორიზაციის სტანდარტების, ისევე როგორც გარე შეფასების სხვა წარმოების ფარგლებში გათვალისწინებული/შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების პროცესი, არ არის შეზღუდული გარკვეული პერიოდულობით. უნივერსიტეტის ყველა მმართველი სუბიექტი, მართვის ორგანო, ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული თუ სტრუქუტურული ერთეული, მისთვის მიკუთვნებული კომპეტენციის ფარგლებში, ვალდებულია ყოველდღიურად იზრუნოს პროცესის ხარისხობრივ გაუმჯობესებაზე.
წარმოდგენილი თვითშეფასების ანგარიშის შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღო უნივერსიტეტის თითოეული მიმართულებისა და ყველა რანგის თანამშრომელმა, შესაბამისი სამსახურებრივი კომპეტენციით. პროცესში მონაწილეობას იღებდნენ აგრეთვე დაინტერესებულ პირთა ფართო წრე.
სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, ავტორიზაციის თვითშეფასების ჯგუფის მიერ გაწეული სამუშაო დადებითად შეფასდა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2024 წლის თებერვლის მდგომარეობით, მზადაა სათანადო მტკიცებულებებით წარადგინოს სააკრედიტაციო განაცხადი.

სიახლეებში დაბრუნება