მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2022/2023 სასწავლო წელს სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდის პირველადი შედეგები

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2022/2023 სასწავლო წელს სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდის პირველადი შედეგები

14-09-2022

სადოქტორო პროგრამა - „მშენებლობა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „ ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტი „

·       რუსული

სადოქტორო პროგრამა - „ ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „ გეოლოგია“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა-„ საინჟინრო გეოდეზია“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „ სამთო ტექნოლოგიები“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა-„ პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა-„ მასალათმცოდნეობა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა-„ტრანსპორტი“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „არქიტექტურა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა -„ინფორმატიკა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „მათემატიკა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „აგრარული ეკონომიკა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „ აგრარული ტექნოლოგიები“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა -„ სასურსათო ტექნოლოგია“

·       ინგლისური

·       რუსული

სადოქტორო პროგრამა - „სატყეო საქმე“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „ ბიზნესის ადმინისტრირება“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „ საჯარო მმართველობა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „ეკონომიკა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა -„ სოციალური მეცნიერებები“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „არქეოლოგია“

·       ინგლისური

·       გერმანული

·       რუსული

სადოქტორო პროგრამა - „თეოლოგია“

·       ინგლისური


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11