მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამები

სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამები

01-09-2022


1.   სამშენებლო ფაკულტეტი

 •       მშენებლობა

კვალიფიკაცია: მშენებლობის ინჟინერიის მაგისტრი (125 ადგილი)

მიმართულება: საინჟინრო

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს შეასწავლოს მშენებლობის დარგში არსებული საინჟინრო პრობლემების ახალი მეთოდებითა და მიდგომებით გადაჭრის გზები,  საპროექტო ნორმატიულ დოკუმენტაციაზე დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი და ხარისხზე ორიენტირებული სამშენებლო ობიექტის საექსპლუატაციოდ გადაცემა.  სამაგისტრო პროგრამა ხელს შეუწყობს სტუდენტის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის სპეციალისტად ჩამოყალიბებას.

 •      მშენებლობის მენეჯმენტი

კვალიფიკაცია: მშენებლობის მენეჯმენტის მაგისტრი (25 ადგილი)

მიმართულება: ბიზნესი და ეკონომიკა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის მიზანია სამშენებლო ბიზნესპროცესების დაგეგმვის, კოორდინირებისა და მონიტორინგის, საინვესტიციო პროექტების, საპროექტო და სამშენებლო საქმიანობის განმახორციელებელი მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი მენეჯერების მომზადება.

 •       წყლის ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

კვალიფიკაცია: ინჟინერიის მაგისტრი წყლის ინჟინერიის სპეციალიზაციით  (3 ადგილი)

მიმართულება:  საინჟინრო

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  არააკრედიტებული

დაფინანსება:  არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამის მიერ

სწავლების ენა - ინგლისური

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი , საინჟინრო განათლების მქონე საპროექტო და პრაქტიკულ საექსპლუატაციო საქმიანობაზე ორიენტირებული წყლის რესურსების ინჟინერი.

2.   სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

 •       ტრანსპორტი

კვალიფიკაცია:  ტრანსპორტის ინჟინერიის მაგისტრი (15  ადგილი)

მიმართულება:  საინჟინრო        

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს ტრანსპორტის დარგში დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი სპეციალისტი, რომელიც უზრუნველყოფს ნებისმიერი სირთულის და მოცულობის გადაზიდვითი პროცესების მართვას, სატრანსპორტო ობიექტების დაპროექტებას,  კონსტრუქციულ მოდერნიზირებას, რესურსების რაციონალურ გამოყენებასა და რესურსდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვას, ტრანსპორტის ეფექტიან ფუნქციონირებას უსაფრთხო და შეუფერხებელი მოძრაობის პირობების დაცვით, მათ შორის ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას.

 •       ლოგისტიკა

კვალიფიკაცია:  საინჟინრო ლოგისტიკის მაგისტრი (15  ადგილი)

მიმართულება:  საინჟინრო        

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანია, ლოგისტიკის მნიშვნელობისა და ლოგისტიკის ძირითადი პრინციპების შესწავლა; სტუდენტებისთვის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ლოგისტიკური პროცესების ანალიზის, ლოგისტიკური პრობლემების იდენტიფიცირების და მათი გადაჭრის გზების მოძიების უნარის განვითარება.

 •      მექანიკის ინჟინერია და სამრეწველო ტექნოლოგიები

კვალიფიკაცია:  ინჟინერიის მაგისტრი მექანიკის ინჟინერისა და ტექნოლოგიაში (10 ადგილი)

მიმართულება:  საინჟინრო         

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  არააკრედიტებული

დაფინანსება:   არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამის მიერ.

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მექანიკის ინჟინერიისა და სამრეწველო ტექნოლოგიების დარგში დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი სპეციალისტი, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების მანქანებისა და მოწყობილობების (ზოგადად მანქანათა მექანიკის, და კერძოდ ტექნოლოგიური მანქანების) პროექტირების (კინემატიკური და დინამიკური კვლევების და გაანგარიშების სტრუქტურული და კონსტრუქციული აგების), ტექნიკური ექსპლუატა-ციის (ტექნიკური დიაგნისტიკის და ექსპერტიზის), მანქანების და მანქანათა სისტემების ავტომატი-ზაციის დონის ამაღლებას.

 •       ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა

კვალიფიკაცია:  ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (20   ადგილი)

მიმართულება:  ბიზნესი და ეკონომიკა        

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  არააკრედიტებული

დაფინანსება:   არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამის მიერ

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კვალიფიციური, თეორიული ცოდნით და პრაქტიკული უნარით აღჭურვილი,  შემოქმედებითი, მეცნიერული კვლევის უნარის მქონე ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი.

3.   არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

 •       არქიტექტურა

კვალიფიკაცია:  არქიტექტურის მაგისტრი არჩეული სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით: არქიტექტურის მაგისტრი შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურის და ურბანული დაგეგმარების სპეციალიზაციით; არქიტექტურის მაგისტრი ლანდშაფტური არქიტექტურის სპეციალიზაციით;  არქიტექტურის მაგისტრი გარემოს და დიზაინის სპეციალიზაციით; არქიტექტურის მაგისტრი ინტერიერის დიზაინის სპეციალიზაციით.  (50 ადგილი)

მიმართულება:  საინჟინრო         

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს ისეთი პროფესიონალი, რომლის მოღვაწეობის ძირითადი სფერო იქნება არქიტექტურის დარგში პრაქტიკული თუ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა. მას ექნება შესაბამისი ცოდნა და უნარი იმისა, რომ დამოუკიდებლად მიიღოს მონაწილეობა არქიტექტურული გარემოს კეთილმოწყობისა და სხვადასხვა დანიშნულების არქიტექტურული ობიექტების დაპროექტების თუ განხორციელების პროცესში.

4.   აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

 •       სასოფლო - სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია
კვალიფიკაცია:  სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის მაგისტრი (5 ადგილი)

მიმართულება:  აგრარული                

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს სპეციალისტი, რომელიც თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით, შეძლებს სამელიორაციო ნაგებობების დაპროექტებას და ექსპლუატაციას, ჰიდრომელიორაციული სისტემების საიმედობის შეფასებას, სარწყავ და დამშრობ სისტემებზე კვლევების დამოუკიდებლად განხორციელებას და დინამიკურად ცვალებად გარემოში ორიენტაციას, ეკოლოგიური მოწყვლადობის რისკების შეფასებას, ანალიზს და მართვას.   

 •       აგრარული ტექნოლოგიები

კვალიფიკაცია:  აგრარული მეცნიერებათა მაგისტრი (15 ადგილი)

მიმართულება:  აგრარული                

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამა მიზნად ისახავს, მოამზადოს კურსდამთავრებულები, რომლებსაც ეცოდინებათ მემცენარეობის უვნებელი პროდუქტების წარმოებისათვის აგრარული პოლიტიკის თანამედროვე პრობლემების გადაწყვეტა.

 •       სასურსათო ტექნოლოგია

კვალიფიკაცია: სასურსათო ტექნოლოგიის მაგისტრი (20 ადგილი)

მიმართულება:  საინჟინრო                 

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ღრმა სისტემური ცოდნა სასურსათო ტექნოლოგიის სხვადასხვა დარგში. შეასწავლოს სასურსათო პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური სქემები, საწარმოო ხერხები და მეთოდები, წარმოებისას მიმდინარე ფიზიკო–ქიმიური პროცესები, შესაბამისი მანქანა–დანადგარები. ახალი სანედლეულო რესურსის გამოვლენა და მათ ბაზაზე ახალი სახის პროდუქციის შექმნა, დარგის პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება და სამეცნიერო სამუშაოებში მონაწილეობა.

 •       სატყეო საქმე

კვალიფიკაცია: სატყეო საქმის მაგისტრი (10 ადგილი)

მიმართულება:  აგრარული                 

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება:   ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამის მიერ.

სწავლების ენა - ქართული.

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაგისტრი, რომელსაც შეეძლება ტყის მდგრადი მართვა, ტყის ეკოსისტემების მოვლა, დაცვა და აღდგენა - კლიმატური, წყალმარეგულირებელი, დაცვითი, კულტურული, გამაჯანსაღებელი და სხვა სასარგებლო ბუნებრივი თვისებების შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისათვის. მერქნული და არამერქნული რესურსების რაციონალური გამოყენება.  ბუნებრივ ტყეებსა და კულტურულ ცენოზებში ტყის ფონდის აღრიცხვა - შეფასება. სატყეო სფეროში თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით ტყის მართვის პროექტის პერსპექტივაში სარევიზიო პერიოდისათვის დამუშავება.

 •       მეცხოველეობა

კვალიფიკაცია: მეცხოველეობის მაგისტრი (3 ადგილი)  

მიმართულება:  აგრარული                 

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კონკურენტუნარიანი

მეცხოველეობის მაგისტრი მეცხოველეობის დარგში. მან უნდა შეძლოს

თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძვლზე მეცხოველეობის

სფეროში წარმატებული მუშაობა. მაგისტრს შეეძლება ასევე, იმუშაოს

როგორც კვების, ისე ტექნოლოგიის და მოშენების მეთოდების

გამოყენებით დამოუკიდებლად გამოიყენოს ახალი მეთოდოლოგიები, რაც

მეცხოველეობას უფრო მომგებიანს და რენტაბელურს გახდის.

 •       მევენახეობა მეღვინეობა

კვალიფიკაცია: მევენახეობა და მეღვინეობის მაგისტრი (15 ადგილი)

მიმართულება:  აგრარული                 

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

პროგრამის მიზანია, შრომის ბაზრის მოთხოვნილების შესაბამისად, მოამზადოს მევანახეობისა და მეღვინეობის დარგის კვალიფიციური კადრები. სტუდენტს შეასწავლოს დარგის ის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, რომელიც აუცილებელია აღნიშნულ სფეროში მოღვაწე სპეციალისტისათვის:   ვენახის გაშენება და მოვლა; ყურძნის მოყვანისათვის აუცილებელი წესები და პირობები; საქართველოში და მსოფლიოს მევანახეობის რეგიონებში კულტივირებული ყურძნის ჯიშები; საქართველოსა და მსოფლიოს ენოლოგიური ტრადიციები; ღვინის, ბრენდისა და ყურძნის არყის წარმოებისას მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესები, საჭირო მასალები და მოწყობილობები; ყურძნისა და ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების ფიზიკურ-ქიმიური შედგენილობა; პროდუქციის ხარისხის განმსაზღვრელი ძირითადი პარამეტრების ანალიზის მეთოდები; ალკოჰოლური სასმელების სენსორული შეფასება;  სამეცნიერო სამუშაოების განხორციელება.

 •       მევენახეობა ენელოგია (ინგლისურენოვანი)

კვალიფიკაცია: მევენახეობა და მეღვინეობის მაგისტრი (15 ადგილი)

მიმართულება:  აგრარული                 

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება:   ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამის მიერ.

სწავლების ენა - ინგლისური.

პროგრამის მიზანია, შრომის ბაზრის მოთხოვნილების შესაბამისად, მოამზადოს ენოლოგიის დარგის კვალიფიციური კადრები. სტუდენტს შეასწავლოს დარგის ის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, რომელიც აუცილებელია აღნიშნულ სფეროში მოღვაწე სპეციალისტისათვის. ასწავლოს ყურძნის მოყვანისა და ღვინის წარმოებისას გამოყენებული ტექნოლოგიები, მიაწოდოს ინფორმაცია ღვინის საწარმოებში დანერგილი თანამედროვე მეთოდებისა და ინოვაციების შესახებ. გააცნოს ყურძნის მოყვანის ის მნიშვნელოვანი ასპექტები და წესები, რომელიც შემდგომ ზეგავლენას ახდენს ღვინის ხარისხზე.

 •       სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგია

კვალიფიკაცია:  აგარარული მეცნიერებების    მაგისტრი სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგიაში (2 ადგილი)

მიმართულება:  აგრარული                 

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული.

პროგრამის მიზანია მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადება შრომის ბაზრის მოთხოვნათა შესაბამისად, რომელიც ფლობს ეკოლოგიურად უსაფრთხო, ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა მაღალი შემცველობის სამკურნალო მცენარეთა კულტივირების თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ძვირადღირებული თესლის ბანკის შექმნის პარამეტრების შესახებ საჭირო ცოდნას, რაც ხელს შეუწყობს ფიტოინდუსტრიის განვითარებისათვის ინტელექტუალური ბაზის შექმნას, უნიკალური ბიომრავალფეროვნების დაცვა - კონსერვაციასა და მდგრად გამოყენებას.

5.   ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

 •      ინფორმატიკა

კვალიფიკაცია: ინფორმატიკის მაგისტრი (110 ადგილი)

მიმართულება: ინფორმაციული ტექნოლოგიები

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება

სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ქართული.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მაღალკვალიფიციური

სპეციალისტის თეორიული და პრაქტიკული მომზადება, საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ასევე კორპორაციული ინფორმაციული

სისტემების შექმნის, დანერგვისა და ექსპლუატაციის სფეროში ყველა იმ

პირობის დაკმაყოფილებით, რომელიც დამახასიათებელია ინფორმაციული

ტექნოლოგიებისათვის.

 •       მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ ინჟინერინგი

კვალიფიკაცია: ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის

სისტემების ინჟინერიის მაგისტრი (15 ადგილი)

მიმართულება: საინჟინრო

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება

სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ქართული.

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მართვის სისტემების, ავტომატიზაციისა და ტესტ-ინჟინერინგის დარგში კვალიფიციური სპეციალისტი პროფესიული შემოქმედებითი მოღვაწეობისათვის. სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს აღნიშნული სპეციალობის მკვლევარის მომზადებას, რომელიც

შეძლებს კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმას და განხორციელებას.

 •       მათემატიკა

კვალიფიკაცია: მათემატიკის მაგისტრი (15 ადგილი)

მიმართულება: მათემატიკა და ფიზიკა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება

სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ქართული.

სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს მისცემს ფუნდამეტურ ცოდნას

გამოყენებითი მათემატიკის, წმინდა მათემატიკის,ალბათობის თეორიისა

და მათემატიკური სტატისტიკის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების

სფეროში. განუვითარებს მიღებული ცოდნისგამოყენების უნარებს

ფუნდამენტურ, საინჟინრო, ეკონომიკურ და სხვადასხვა სამეცნიერო-

კვლევით დარგებში.

 •       ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

კვალიფიკაცია: ბიოსამედიცინო ინჟინერიის მაგისტრი (10 ადგილი)

მიმართულება: საინჟინრო

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება

სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ინგლისური

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, რომლებსაც ადამიანთა ჯანმრთელობის დაცვის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ექნებათ ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესებისა და შესაბამისი უნარ-ჩვევები. კურსდამთავრებულები შეძლებენ სამედიცინო პროფილის დაწესებულებებში სამედიცინო აპარატურის და სისტემების მუშაობის მართვას, ბიოსამედიცინო სფეროში მენეჯმენტის გაუმჯობესებასა და ხელის შეწყობას.

 •       სამედიცინო ფიზიკა

კვალიფიკაცია: მეცნიერების მაგისტრი ფიზიკაში (10 ადგილი)

მიმართულება: მათემატიკა და ფიზიკა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება

სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ქართული.

პროგრამის მიზანია კვლევის ფიზიკური მეთოდების (მაგნიტურ- რეზონანსული ტომოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფია და სხვა) შესწავლა მედიცინაში. ფიზიკის დარგში „სამედიცინო ფიზიკის“ პროგრამის შექმნა განაპირობა მოთხოვნამ ამ სპეციალობაზე, რაც გამოწვეულია თანამედროვე სამედიცინო და ტექნიკური დიაგნოსტიკური ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარებით.

 •         საინჟინრო ფიზიკა

კვალიფიკაცია: საინჟინრო ფიზიკის მაგისტრი (10 ადგილი)

მიმართულება: საინჟინრო

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება

სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანია ფიზიკურ-ტექნიკური ექსპერტიზის მიკროელექტრონიკისა და ოპტოელექტრონიკის და ნანოტექნოლოგიის მიმართულებებით მაგისტრის მომზადება, რომელიც დამოუკიდებლად დამოუკიდებლად შეძლებს თანამედროვე დონეზე ფიზიკა-ტექნიკური ექსპერტიზის მეთოდების გამოყენებას, ელექტრონული ხელსაწყოების დამუშავებას და კვლევას, ახალი მასალების (მ.შ. ნანომასალების) მიღებას, მათი თვისებების შესწავლას და გამოყენების სფეროების განსაზღვრას.

 •       ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა

კვალიფიკაცია: ბიოსამედიცინო ინჟინერიის მაგისტრი (10 ადგილი)

მიმართულება: საინჟინრო

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება

სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანია მაგისტრანტი მოამზადოს ბიოსამედიცინო ინჟინერიის

დარგში საინჟინრო და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერების

გაერთიანებული პროგრამის ჩარჩოში. პირველადი კვლევის სფერო მოიცავს

ბიიოსამედიცინო გამოსახულებების, ბიოსამედიცინო იმპლანტანტების და

მოწყობილობების, კარდიო, ელექტროფიზიოლოგიური მოწყობილობებს,

მულტი-კომპარტმენტული მოდელირების, ქსოვილების ინჟინერიის და

რეგენერაციული მედიცინის საკითხებს.

 •       კომპიუტერული სისტემები და ქსელური ტექნოლოგიები

კვალიფიკაცია : ინფორმაციული ტექნოლოგიების მაგისტრი (25 ადგილი)

მიმართულება: საინჟინრო

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ქართული

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების მოთხოვნად მიმართულებაში - კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებში; გარდა ამისა, შესძინოს კურსდამთავრებულს ინფორმაციული ტექნოლოგიების თეორიული, პრაქტიკული და კვლევითი საკითხების სიღრმისეული ცოდნა.

 •       ციფრული სატელეკომინაკაციო ტექნოლოგიები

კვალიფიკაცია: ინჟინერიის მაგისტრი ტელეკომუნიკაციაში (10 ადგილი)

მიმართულება: საინჟინრო

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება

სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი,

რომელიც სატელეკომუნიკაციო დარგში ინოვაციების დანერგვას შეძლებს.

გარდა ამისა, სატელეკომუნიკაციო კომპანიების ციფრული

ტექნოლოგიური განვითარების პერსპექტივების შეფასების

გათვალისწინებით და სათანადო დასკვნის საფუძველზე, ჩამოუყალიბოს

კურსდამთავრებულს ხედვები ციფრული ტელეკომუნიკაციის დარგში

საქმიანობის განხორციელებას.

6.   სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

 •       სამართალის სამაგისტრო პროგრამა

კვალიფიკაცია: სამართლის მაგისტრი (95 ადგილი)

მიმართულება:  სამართალი          

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია- კერძო, საჯარო და სისხლის სამართლის სისტემის სრულყოფილი დაუფლება შედარებით სამართლებრივ კონტექსტში შეძენილი ცოდნის, ასევე აქტუალური და პრობლემური საკითხების ირგვლივ არსებული სასამართლო პრაქტიკის ანალიზისა და განზოგადოების მეშვეობით.

 •       საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

კვალიფიკაცია:   საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი (40 ადგილი)

მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები           

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ დარგის ღრმა ცოდნა და თანამედროვე მეცნიერული კვლევის მეთოდების საშუალებით შეძლებენ, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის სფეროში არსებული პრობლემების შესწავლას.

7.   ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

 •       საჯარო მმართველობა

კვალიფიკაცია:  საჯარო მმართველობის მაგისტრი (40 ადგილი)           

მიმართულება:  ბიზნესი და ეკონომიკა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან.

სწავლების ენა - ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, რომლებსაც საშუალება ექნებათ დასაქმდნენ, როგორც საჯარო სამსახურში, ისე მმართველობითი სფეროს სხვა რგოლებში.

 •       საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)

კვალიფიკაცია:  საჯარო მმართველობის მაგისტრი (2 ადგილი)       

მიმართულება:  ბიზნესი და ეკონომიკა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  არააკრედიტებული

დაფინანსება:   არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამის მიერ

სწავლების ენა- რუსული.

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს შეასწავლოს მართვის მეთოდოლოგია, მეცნიერებისა და პრაქტიკის თანამედროვე მიღწევები მმართველობით სფეროში.

 •       საბანკო პროცესების მართვა

კვალიფიკაცია:  ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ფინანსებში (18 ადგილი)

მიმართულება:  ბიზნესი და ეკონომიკა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია , საბანკო ბიზნეს–პროცესების მოდელირების,   ინჟინერინგის, მენეჯმენტის და კორპორაციული ფინანსების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხების სიღრმისეული შესწავლა.

 •       ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)

კვალიფიკაცია:  ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (11 ადგილი)      

მიმართულება:  ბიზნესი და ეკონომიკა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა -ინგლისური

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს თეორიულ და პრაქტიკულ კვლევაზე დაფუძნებული ცოდნა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, რომელიც მას გამოუმუშავებს ეფექტიანი მართვისა და ოპტიმალური მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების უნარებს, მართვის კომპლექსური პრობლემების კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის.

 •       სასტუმრო მომსახურების მართვა

კვალიფიკაცია:  ტურიზმის მაგისტრი (19 ადგილი)        

მიმართულება:  ბიზნესი და ეკონომიკა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის მიზანია, კურსდამთავრებულმა შეძლოს სასტუმროს ოპერაციული მენეჯმენტის წარმართვა, რაც გულისხმობს: სასტუმრო ბიზნესის საწარმოებში (სასტუმროებში, გესტჰაუზებში, ჰოსტელებში, მოტელებში და სხვა სახის განთავსების ობიექტებში) დეპარტამენტებისა და სამსახურების მართვას; მომსახურების ხარისხის კონტროლს; სტრატეგიული გეგმის შედგენასა და მის განხორციელებას.

 •       ბიზნესის ადმინისტრირება

კვალიფიკაცია:  ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (70 ადგილი)       

მიმართულება:  ბიზნესი და ეკონომიკა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა- ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს თეორიულ და პრაქტიკულ კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, რომელიც მას გამოუმუშავებს ეფექტიანი მართვისა და ოპტიმალური მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების უნარებს მართვის კომპლექსური პრობლემების კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის.

8.   საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

 •       ეკონომიკა

კვალიფიკაცია:  ეკონომიკის მაგისტრი (40 ადგილი)       

მიმართულება:  ბიზნესი და ეკონომიკა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა- ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ექნება მიკროეკონომიკის, მაკროეკონომიკის, ეკონომიკური პოლიტიკის, საერთაშორისო ეკონომიკის, ეკონომეტრიკის, გლობალური ეკონომიკური სივრცის განვითარების მიზეზებისა და მიმართულებების ღრმა სისტემური ცოდნა.

 •       ევროპისმცოდნეობა

კვალიფიკაცია:  ევროპისმცოდნეობის მაგისტრი (5 ადგილი)       

მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა) 

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა- ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია,  ევროპის ქვეყნების მსოფლიო ინტეგრაციულ პროცესში განსხვავებული დისციპლინური მეთოდოლოგიების, ინტეგრაციის თეორიის, ევროპის პოლიტიკისა და ინსტიტუტების გადაწყვეტილებების შემუშავების, ეროვნული და რეგიონული მიდგომების სფეროს ღრმა თეორიული, კვლევითი და პრაქტიკული უნარების მქონე კონკურენტუნარუანი მაგისტრის მომზადება.

 •       საზოგადოებასთან ურთიერთობა

კვალიფიკაცია:  საზოგადოებასთან ურთიერთობის მაგისტრი (40 ადგილი)        

მიმართულება: ბიზნესი და ეკონომიკა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მაგისტრანტში კრიტიკული და მეცნიერული აზროვნების განვითარება. საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში, კონკურენტუნარიანი მაგისტრის მომზადება.

 •       მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნკაციის მაგისტრი (5 ადგილი)   

მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)  

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება:   გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

პროგრამის მიზანია, მასობრივი კომუნიკაციისა და ჟურნალისტიკის სფერეროსთვის მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება.

 •       არქეოლოგია

კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის მაგისტრი (5 ადგილი)       

მიმართულება: ჰუმანიტარული  

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  არააკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის მიზანია, არქეოლოგიის მაგისტრის მომზადება, რომელსაც ექნება ღრმა, სისტემური ცოდნა ისტორიული მემკვიდრეობის, კვლევის ისტორიის, არქეოლოგიური საველე-საძიებო ტექნოლოგიების და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ტექნიკური ექსპერტიზის და კონსერვაციის სფეროში.

9.   სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი

 •       გეოლოგია

კვალიფიკაცია: გეოლოგიის მაგისტრი (8 ადგილი)

მიმართულება: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი   

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის მიზანია სტუდენტმა შეისწავლოს გეოლოგიის დარგში კვლევის თანამედროვე მეთოდების დამოუკიდებლად გამოყენება; თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გამოყენებით სრულყოფილი გეოლოგიური პროექტის შედგენა; დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება; გეოლოგიური პროფილის საველე პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარის გამომუშავება; სამეცნიერო ტექნიკური ინფორმაციის სწრაფი მოძიება და ამ ინფორმაციით გეოლოგიური სამუშაოების დაგეგმვა და მისი განხორციელება; გეოლოგიური რუკების, ჭრილების შედგენა და მათზე საბადოების და მადანგამოვლინებების დატანა; გეოლოგიური მონაცემების დამუშავება, მიღებული შედეგებით დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება.

 •      საინჟინრო გეოდეზია

კვალიფიკაცია: საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის მაგისტრი (5 ადგილი)

მიმართულება: საინჟინრო    

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული.

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის მაგისტრები, რომლებიც კომპეტენტურები იქნებიან საინჟინრო გეოდეზიის, მარკშეიდერიის და კადასტრის საკითხებში.

 •      პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა

კვალიფიკაცია: პროფესიული უსაფრთხოების მაგისტრი (8 ადგილი)

მიმართულება: საინჟინრო    

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული.

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, უსაფრთხოების ინჟინერიისა და რისკების შეფასების სფეროსათვის დამახასიათებელი ორგანიზაციულ-ნორმატიული და საწარმოო-ტექნოლოგიური საქმიანობისათვის საჭირო ფართო და გაღრმავებული ცოდნის მქონე სპეციალისტის მომზადება.

 •       სამთო და გეოინჟინერია

კვალიფიკაცია: სამთო და გეოინჟინერიის მაგისტრი (18 ადგილი)

მიმართულება: საინჟინრო    

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან.

სწავლების ენა - ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია: სამთო ტექნოლოგიების და გეოინჟინერიის სპეციალობით (წიაღისეულის საბადოების ძიება, საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები, დამუშავებისა და გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიები, სამთო საწარმოების ელექტრომომარაგება, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია)კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი მაგისტრის მომზადება, რომელიც თანამედროვე მეთოდების გამოყენების გზით შეძლებს სამთო-ტექნოლოგიური პროცესების სწორედ წარმართვას და შესაბამისი ღონისძიებების დასახავას.  

 •       ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები

კვალიფიკაცია: ნავთობისა და გაზის მოპოვების ტექნოლოგიის მაგისტრი (8 ადგილი)

მიმართულება: საინჟინრო    

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

პროგრამის მიზანია ნავთობისა და გაზის საბადოების ძიების, გეოქიმიური და გეოფიზიკური მეთოდების, ნავთობზე, გაზზე და მყარ წიაღისეულზე ჭაბურღილების ბურღვის, ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავების ტექნოლოგიის, ნავთობგაზსადენების და ნავთობგაზსაცავების ექსპლუატაციის, მიღებული საწარმოო შედეგების დამუშავების მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების, ცალკეული საწარმოო პროცესების მოდელირების და ოპტიმიზაციის ხერხების შესწავლა.

10. ენერგეტიკის ფაკულტეტი

 •       ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

კვალიფიკაცია: ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი (75 ადგილი)

მიმართულება:  საინჟინრო

პროგრამის მოცულობა: 120

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დარგისა და ქვედარგებისათვის, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება.

 •       ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

კვალიფიკაცია: პროექტების მენეჯმენტის მაგისტრი  (12 ადგილი)

მიმართულება:  ბიზნესი და ეკონომიკა  

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული.

პროგრამის მიზანია, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება ინოვაციური გადაწყვეტილებების შემუშავებისა და რეალიზებისთვის, საწარმოო სისტემებთან და ინდუსტრიულ პოლიტიკასთან მიმართებაში.

11. ქიმიური ტექნოლოგიების და მეტალურგიის ფაკულტეტი

 •      ქიმია

კვალიფიკაცია:  ქიმიის მაგისტრი (10 ადგილი) 

მიმართულება:  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი     

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანია, მაგისტრანტს მისცეს პრაქტიკაზე დაფუძნებული ცოდნა და დარგისათვის კვალიფიციური კადრები მოამზადოს. 

 •       ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია

კვალიფიკაცია:  ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის მაგისტრი არჩეული თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით:  ა) ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის მაგისტრი ქიმიური ტექნოლოგიის სპეციალიზაციით; ბ) ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის მაგისტრი ბიოლოგიური ტექნოლოგიის სპეციალიზაციით; გ) ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის მაგისტრი ნავთობისა და გაზის გადამუშავების ტექნოლოგიის სპეციალიზაციით; დ) ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის მაგისტრი ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოების ინჟინერიის სპეციალიზაციით; ე) ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის მაგისტრი პარფიუმერული და კოსმეტიკური პროდუქციის წარმოების ინჟინერიის სპეციალიზაციით. (12  ადგილი)

მიმართულება:  საინჟინრო

პროგრამის მოცულობა: 120.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  არააკრედიტებული

დაფინანსება:  არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამის მიერ

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ღრმა და სისტემური ცოდნა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სხვადასხვა სპეციალიზაციაში- არაორგანული, ორგანული, სილიკატური, ელექტროქიმიური,  მაღალმოლეკულური, კომპოზიციური მასალების, ფარმაცევტული,  ბიოლოგიური ტექნოლოგია-ტექნოლოგიური პროცესების მართვის, წარმოქმნილი პრობლემების და ამოცანების აღქმისა და მათი პრაქტიკული გადაჭრისათვის.

 •       გარემოსდაცვითი ინჟინერია

კვალიფიკაცია:  გარემოს ინჟინერიის მაგისტრი  (4  ადგილი)

მიმართულება:  საინჟინრო      

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული.

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, გარემოს ინჟინერიის მაგისტრის მომზადება, რომელსაც ექნება ღრმა, სისტემური ცოდნა გარემოსდაცვით ინჟინერიაში. 

 •       მასალათმცოდნეობა

კვალიფიკაცია:  მასალათმცოდნეობის მაგისტრი (3 ადგილი)

მიმართულება:  საინჟინრო      

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა : ქართული.

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს შესძინოს ცოდნა ფუნდამენტალურ და ზოგადსაინჟინრო მეცნიერებათა სფეროში; შეასწავლოს მასალათმცოდნეობის ძირითადი პრინციპები, ლითონებისა და მათი შენადნობების სტრუქტურული აგებულება,  ფიზიკო-მექანიკური თვისებები, აგრეთვე სტრუქტურასა და თვისებებს შორის კავშირი; თვისებათა კვლევისა და მათი მიზანდასახულად შეცვლის მეთოდები, რაც ერთ-ერთი განმსაზღვრელი პირობაა ლითონების საექსპლუატაციო მახასიათებლების ამაღლების თვალსაზრისით.  გააცნობიერებინოს ქიმიური შედგენილობისა და თერმული, ქიმიურ-თერმული თუ ფომის შეცვლის სხვადასხვა ოპერაციების გავლენა ლითონური მასალის სტრუქტურულ აღნაგობასა და ჩამოყალიბებულ თვისებებზე, გააცნოს ტექნიკაში გამოყენებული შავი და ფერადი ლითონები და შენადნობები, ლეგირებული ფოლადები, სპეციალური და განსაკუთრებული თვისებების შენადნობები, მათი შედგებილობა, თვისებები, თვისებათა შეცვლის გზები და გამოყენების სფეროები. 

 •       მეტალურგია

კვალიფიკაცია:  ინჟინერიის მაგისტრი მეტალურგიაში (3 ადგილი)

მიმართულება:  საინჟინრო       

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა : ქართული

მეტალურგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მაგისტრანტებს მისცეს გაღრმავებული ცოდნა მეტალურგიის პროცესების თეორიაში, ლითონების მიღებისა და რაფინირების თეორიაში;  შეუმუშაოს თანამედროვე სადნობ, სახურებელ,  გამოტუტვის,ცემენტაციის, ელექტროლიზის, იონგაცვლით და ექსტრაქციის აგრეგატებში ტექნოლოგიური პროცესებისა და სამეცნიერო კვლევის ჩატარების უნარი; გააცნობიეროს მეტალურგიის თეორიის საფუძველზე ახალი ტექნოლოგიების ანალიზი და მათი შემუშავება კონკრეტული ბრძმედის, ფოლადსადნობი, ფეროშენადნობების და ფერადი, მათ შორის კეთილშობილი ლითონების წარმოების პირობებში; შეუმუშაოს ახალი ტექნიკის შერჩევის, დანერგვის და რაციონალური გამოყენების უნარი.

 •      ფარმაცია

კვალიფიკაცია:  ფარმაციის მაგისტრი (10 ადგილი)

მიმართულება:  ჯანდაცვა       

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი.

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა : ქართული.

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ფარმაცევტული დისციპლინების სიღრმისეული შესწავლა, ფარმაციის პრაქტიკოსი კადრების მომზადება,  რომლებიც მიიღებენ ღრმა და სისტემურ ცოდნას ფარმაცევტული ანალიზის,  სამრეწველო ფარმაციის, აგრეთვე ფარმაცევტული კოსმეტოლოგიისა და პარფიუმერიის სპეციალიზაციებით.  სამაგისტრო პროგრამა უპირატესად მიმართულია სტუდენტებში ფარმაცევტისათვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებაზე, რასაც ახლავს მათთვის ფარმაცევტის საქმიანობისათვის საჭირო პროფესიული ეთიკისა და თეორიული ცოდნის გადაცემა. 

12. დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

 •       დიზაინის სამაგისტრო პროგრამა

კვალიფიკაცია: ხელოვნების მაგისტრი დიზაინში (10 ადგილი)

მიმართულება: ხელოვნება

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება

სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ინგლისური

პროგრამის მიზანია თანამედროვე დიზაინის სფეროში არსებული

მსოფლიო სტანდარტების შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა

მისცეს მაგისტრის საფეხურის სტუდენტებს, რომლებიც შეძლებენ

პროფესიული ადგილი დაიმკვიდრონ დიზაინის საერთაშორისო ბაზარზე.

ამასთანავე, უზრუნველყოს სტუდენტები დიზაინის სფეროში სხვადასხვა

მიმართულებით დასაქმებისთვის აუცილებელი სრულყოფილი ცოდნითა

და უნარჩვევებით. იქნება ეს: ინტერიერის, ავეჯის, პროდუქტის,

ტრანსპორტის, ვიზუალური კომუნიკაციის დიზაინი თუ სხვა მომიჯნავე

პროფესიული განხრები.

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11