მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

19-08-2022

1.   ეკონომიკა

კვალიფიკაცია:  ეკონომიკის მაგისტრი (40 ადგილი)       

მიმართულება:  ბიზნესი და ეკონომიკა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა- ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ექნება მიკროეკონომიკის, მაკროეკონომიკის, ეკონომიკური პოლიტიკის, საერთაშორისო ეკონომიკის, ეკონომეტრიკის, გლობალური ეკონომიკური სივრცის განვითარების მიზეზებისა და მიმართულებების ღრმა სისტემური ცოდნა.

2.   ევროპისმცოდნეობა

კვალიფიკაცია:  ევროპისმცოდნეობის მაგისტრი (5 ადგილი)       

მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა) 

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა- ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია,  ევროპის ქვეყნების მსოფლიო ინტეგრაციულ პროცესში განსხვავებული დისციპლინური მეთოდოლოგიების, ინტეგრაციის თეორიის, ევროპის პოლიტიკისა და ინსტიტუტების გადაწყვეტილებების შემუშავების, ეროვნული და რეგიონული მიდგომების სფეროს ღრმა თეორიული, კვლევითი და პრაქტიკული უნარების მქონე კონკურენტუნარუანი მაგისტრის მომზადება.

3.   საზოგადოებასთან ურთიერთობა

კვალიფიკაცია:  საზოგადოებასთან ურთიერთობის მაგისტრი (40 ადგილი)        

მიმართულება: ბიზნესი და ეკონომიკა 

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული

საგანმანათლებლო  პროგრამის მიზანია მაგისტრანტში კრიტიკული და მეცნიერული აზროვნების განვითარება. საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში, კონკურენტუნარიანი მაგისტრის მომზადება.

4.   მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნკაციის მაგისტრი (5 ადგილი)   

მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)  

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება:   გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

პროგრამის მიზანია, მასობრივი კომუნიკაციისა და ჟურნალისტიკის სფერეროსთვის მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება.

 

5.   არქეოლოგია

კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის მაგისტრი (5 ადგილი)       

მიმართულება: ჰუმანიტარული  

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  არააკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის მიზანია, არქეოლოგიის მაგისტრის მომზადება, რომელსაც ექნება ღრმა, სისტემური ცოდნა ისტორიული მემკვიდრეობის, კვლევის ისტორიის, არქეოლოგიური საველე-საძიებო ტექნოლოგიების და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ტექნიკური ექსპერტიზის და კონსერვაციის სფეროში.

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11