მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2022-2023 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2022-2023 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

05-08-2022

1. პირველკურსელთა ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:

1.      ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა – 2022 წლის 5-20 სექტემბერი;

2.      მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა – 2022 წლის 29 აგვისტო - 5 სექტემბერი;

3.      ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა – 2022 წლის 5-20 სექტემბერი.


2.    ბაკალავრიატის მეორე, მესამე, მეოთხე და დამატებითი წლის სტუდენტებისთვის; მაგისტრატურის მეორე და დამატებითი წლის სტუდენტებისთვის; 

1.      სტატუსის აღდგენა , სემესტრის დამატება, სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება : 29 აგვისტოდან 20 სექტემბრის ჩათვლით

2. შემოდგომის სემესტრი:

1.   სასწავლო მეცადინეობები – 2022 წლის 3 ოქტომბრიდან  2023 წლის 28 იანვრის ჩათვლით.

2.   სასწავლო კომპონენტში შუასემესტრული გამოცდა (არსებობის შემთხვევაში) – 2022 წლის 28 ნოემბრიდან 03 დეკემბრის ჩათვლით.

3.   დოკუმენტური მასალის ჩაბარება ­– 2023 წლის 30 იანვრიდან შესაბამის დასკვნით გამოცდამდე.

4.   დასკვნითი გამოცდები – 2023 წლის 06 თებერვლიდან 18 თებერვლის ჩათვლით.

5.   დამატებითი გამოცდები – 2023 წლის 20 თებერვლიდან 25 თებერვლის ჩათვლით.

6.   სამაგისტრო ნაშრომებისა და  აგრეთვე პროსპექტუსების/კოლოქვიუმების (არსებობისას) განხილვა – 2023 წლის 06 თებერვლიდან 25 თებერვლის ჩათვლით.

7.   არდადეგები – 2023 წლის 1-8 იანვარი,   26 თებერვალი - 05 მარტი.

3.    მეორე (გაზაფხულის) სემესტრი

1.   სასწავლო მეცადინეობები – 2023 წლის 06 მარტიდან  24 ივნისის ჩათვლით.

2.   სასწავლო კომპონენტში შუასემესტრული გამოცდა (არსებობის შემთხვევაში) – 2023 წლის 01 მაისიდან 06 მაისის ჩათვლით.

3.   დოკუმენტური მასალის ჩაბარება – 2023 წლის 26 ივნისიდან შესაბამის დასკვნით გამოცდამდე.

4.   დასკვნითი გამოცდები – 2023 წლის 03 ივლისიდან 15 ივლისის ჩათვლით.

5.   დამატებითი გამოცდები – 2023 წლის 17 ივლისიდან 22 ივლისის ჩათვლით.

6.   სამაგისტრო ნაშრომებისა და აგრეთვე პროსპექტუსების/კოლოქვიუმების (არსებობისას) განხილვა – 2023 წლის 03 ივლისიდან 22 ივლისის ჩათვლით;

7.   არდადეგები – 2023 წლის 23 ივლისიდან.

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11