მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

რატომ სტუ-ის მაგისტრატურა?

რატომ სტუ-ის მაგისტრატურა?

15-07-2022


  • სამაგისტრო პროგრამების მრავალფეროვანი არჩევანი

წელს სტუ-ში კონკურსი 55 სამაგისტრო პროგრამაზეა გამოცხადებული:

1. მშენებლობა (125 ადგილი)
2. მშენებლობის მენეჯმენტი (25 ადგილი)
3. წყლის ინჟინერია (ინგლისურენოვანი, 3 ადგილი)
4. ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია (75 ადგილი)
5. ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა (12 ადგილი)
6. გეოლოგია (8 ადგილი)
7. საინჟინრო გეოდეზია (5 ადგილი)
8. პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა (8 ადგილი)
9. ნავთობის და გაზის ტექნოლოგიები (8 ადგილი)
10. სამთო და გეოინჟინერია (18 ადგილი)
11. ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია (12 ადგილი)
12. ქიმია (10 ადგილი)
13. გარემოს დაცვითი ინჟინერია (4 ადგილი)
14. მასალათმცოდნეობა (3 ადგილი)
15. მეტალურგია (3 ადგილი)
16. ფარმაცია (10 ადგილი)
17. ტრანსპორტი (15 ადგილი)
18. ლოგისტიკა (15 ადგილი)
19. ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა (20 ადგილი)
20. მექანიკის ინჟინერია და სამრეწველო ტექნოლოგიები (10 ადგილი)
21. საგზაო ინჟინერია (5 ადგილი)
22. არქიტექტურა (50 ადგილი)
23. არქიტექტურათმცოდნეობა (3 ადგილი)
24. სამართალი (95 ადგილი)
25. საერთაშორისო ურთიერთობები (40 ადგილი)
26. ინფორმატიკა (110 ადგილი)
27. მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ ინჟინერინგი (15 ადგილი)
28. მათემატიკა (15 ადგილი)
29. საინჟინრო ფიზიკა (10 ადგილი)
30. ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი, 10 ადგილი)
31.  სამედიცინო ფიზიკა (10 ადგილი)
32. ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა (10 ადგილი)
33. ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბირთვულ ინჟინერიაში (ინგლისურენოვანი, 5 ადგილი)
34. ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (10 ადგილი)
35. დიზაინი (ინგლისურენოვანი, 10 ადგილი)
36. სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია (5 ადგილი)
37. აგრაგული ტექნოლოგიები (15 ადგილი)
38. სასურსათო ტექნოლოგია (20 ადგილი)
39. სატყეო საქმე (10 ადგილი)
40. მეცხოველეობა (3 ადგილი)
41. მევენახეობა და მეღვინეობა (15 ადგილი)
42. მევენახეობისა და ენოლოგიის (ინგლისურენოვანი, 15 ადგილი)
43. სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგია ( 2 ადგილი)
44. საჯარო მმართველობა (40 ადგილი)
45. საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი, 2 ადგილი)
46. საბანკო პროცესების მართვა (18 ადგილი)
47. ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი, 11 ადგილი)
48. სასტუმროს მომსახურების მართვა (19 ადგილი)
49. ბიზნესის ადმინისტრირება (70 ადგილი)
50. ეკონომიკა (40 ადგილი)
51. ევროპისმცოდნეობა (5 ადგილი)
52. საზოგადოებასთან ურთიერთობა (40 ადგილი)
53. მასობრივი კომუნიკაცია/ ჟურნალისტიკა (5 ადგილი)
54. არქეოლოგია (5 ადგილი)
55. კომპიუტერული სისტემები და ქსელური ტექნოლოგიები (25 ადგილი)

  • გაცვლითი პროგრამები

სტუ-ის მჭიდრო თანამშრომლობა აქვს ევროპის 17 ქვეყნის 68 უნივერსიტეტთან, სადაც სტუდენტებს  შეუძლიათ განახორციელონ  მობილობა Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში და ამავე პროგრამის დაფინანსებით. ასეთი ქვეყნებია იტალია, ესპანეთი, გერმანია, თურქეთი, პოლონეთი, საფრანგეთი, პორტუგალია, შვედეთი, საბერძნეთი და სხვა.


  • პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლება

სტუ-ის უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სამეცნიერო, სამშენებლო, საინჟინრო თუ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიები პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა.

   

  • მოქნილი გრაფიკი

სტუ-ის მაგისტრანტებისთვის ლექციების მოქნილი გრაფიკი აქვს, რადგან მათ მაქსიმალურად შეძლონ სამსახურისა და სწავლის ერთმანეთთან შეთავსება. 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11