მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური საბჭოს სხდომა

აკადემიური საბჭოს სხდომა

18-11-2008
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს 21. 11. 2008  სხდომის 
დღის წესრიგი
სხდომის დასაწყისი 14. 00 საათზე
 
 
 1. დამატებები სადოქტორო დებულებაში;
  (პროფ. ს. ესაძე) 
 2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესახებ
  (პროფ. ს. ესაძე) 
 3. 2009\2010 სასწავლო წლის კონტიგენტის შესახებ
  (პროფ. ს. ესაძე) 
 4. სტუ-ს დოქტურანტურაში დოქტორანტთა მობილობის დაშვების  შესახებ;
  (პროფ. ქ. ქოქრაშვილი) 
 5. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მაძიებელთა განცხადებების მიღების ვადის გაგრძელების  შესახებ;
  (პროფ. ქ. ქოქრაშვილი) 
 6. ჰუმანიტარულ-სოციალურ ფაკულტეტზე ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ;
  (პროფ. ქ. ქოქრაშვილი) 
 7. ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ
  (პროფ. ნ. წერეთელი) 
 8. მიმდინარე საკითხები; 
 
 სტუ-ს აკადემიური საბჭოს მდივანი
 პროფ.                                                           გ. სალუქვაძე
                                               
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11