მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

29-11-2021

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო აცხადებს ღია კონკურსს - მეწარმეთა და იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის დეპარტამენტის, ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახურის რეგისტრატორის 20 ვაკანტურ პოზიციაზე.

ორგანიზაციის მიზანია შესაბამისი პირებისათვის სანდო და მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფა, უძრავ ნივთებზე უფლებათა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების და სამისამართო რეესტრების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრისა და მუნიციპალიტეტების რეესტრის წარმოება და შესაბამისი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

პოზიციის დეტალური აღწერა იხილეთ ბმულზე.

კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით: 2 91 18 68 (7068; 7753); 591 882 702; 598 787 220.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11