მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

11-10-2021

2021 წლის 20-21 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში ჩატარდება

სსმმ აკადემიის აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში

გიწვევთ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად!

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებებია;

1. სასურსათო ტექნოლოგიები და უსაფრთხოება

2. მევენახეობა და მეღვინეობა

3. სატყეო საქმე

4. აგრარული ტექნოლოგიები

5. აგროინჟინერია

კონ­ფე­რენ­ცი­ის სა­მუ­შაო ენა - ქარ­თუ­ლი, ინ­გლი­სუ­რი, რუსუ­ლი

კონ­ფე­რენ­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბის ად­გი­ლი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ქ. თბილი­სი, გურამიშვილის გამზირი N17

საკონფერენციო დარბაზი

კონ­ფე­რენ­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბის დრო - 2021 წე­ლი, 20-21 ნოემბერი. და­სა­წყი­სი 10.00 სთ.

კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბი­სათ­ვის სა­ჭი­როა 2021 წლის 31 ოქტომბრამდე წარ­მო­ად­გი­ნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე-conference21@gtu.ge:

კონფერენციის სტუმრები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასტუმროთი - ნაღდი ანგარიშსწორებით.

ინფორმაცია კონფერენციის ჩატარების შესახებ განთავსებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საიტზე:www.gtu.ge


საკონტაქტო კოორდინატები:

პროფესორი მალხაზ ბერეჟიანი, 593229146
პროფესორი ქეთევან მახაშვილი, 595175564

მის.: თბილი­სი, გურამიშვილის გამ. N17

conference21@gtu.ge:


მოთხოვნები სტატიის გაფორმებისათვის

 • სტა­ტია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი უნ­და იყოს A4 ფორ­მატ­ზე ტექ­სტურ რე­დაქ­ტორ Word-ში;

 • არე­ე­ბი: ზე­და - 20 მმ; მარ­ცხე­ნა - 30 მმ; მარ­ჯვე­ნა -20 მმ; ქვე­და - 20მმ.

 • გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი შრიფ­ტი: ქარ­თუ­ლი სტა­ტი­ი­სათ­ვის Sylfaen. რუ­სუ­ლი და ინ­გლი­სუ­რი სტა­ტი­ე­ბის­თვის Ti­mes New Ro­man. სტრი­ქონ­თა­შო­რი­სი ინ­ტერ­ვა­ლი-1,5;

 • სტა­ტი­ა­ში ფორ­მუ­ლე­ბი აკ­რე­ბი­ლი უნ­და იყოს ფორ­მუ­ლე­ბის რე­დაქ­ტორ Equ­a­ti­on-ში;

 • ნა­ხა­ზე­ბი და სა­ი­ლუს­ტრა­ციო მა­სა­ლე­ბი ტექ­სტში ჩას­მუ­ლი­უნ­და იყოს JPEG ან BMP ფორ­მა­ტით;

 • პირ­ველ სტრი­ქონ­ზე უნ­და და­ი­ბეჭ­დოს სტა­ტი­ის სა­თა­უ­რი (14 Pt, Bold);

 • სტრი­ქო­ნის გა­მო­ტო­ვე­ბით - ავ­ტორ(ებ)ის გვა­რი და ინი­ცი­ა­ლე­ბი (13 Pt, Bold) ;

 • მომ­დევ­ნო სტრი­ქონ­ზე ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სრუ­ლი და­სა­ხე­ლე­ბა (12 Pt, Bold, სტა­ტი­ა­ში სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი უნ­და იქ­ნას აღ­ნიშ­ვნა *);

 • სტრი­ქო­ნის გა­მო­ტო­ვე­ბით - სტა­ტი­ის მოკ­ლე ანო­ტა­ცია (10 Pt, დახ­რი­ლი შრიფ­ტით, არა­უ­მე­ტეს 500 სიმ­ბო­ლო­სი);

 • სტრი­ქო­ნის გა­მო­ტო­ვე­ბით სტა­ტი­ის ში­ნა­არ­სი (12Pt);

 • ორი სტრი­ქო­ნის გა­მო­ტო­ვე­ბით - გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა (10 Pt);

 • ორი სტრი­ქო­ნის გა­მო­ტო­ვე­ბით - რე­ზი­უ­მე ინ­გლი­სურ ენა­ზე (10 Pt, არა­უ­მე­ტეს 1000 სიმ­ბო­ლო­სი);

 • სტა­ტი­ის მო­ცუ­ლო­ბა 3-5 გვერ­დი;

 • ერ­თი ავ­ტო­რის მი­ერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი სტა­ტი­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა არა უმე­ტეს 2-სა;

 • სტა­ტი­ის ელექ­ტრო­ნუ­ლი ვერ­სიის ფა­ილს უნ­და ეწეროს პირ­ვე­ლი ავ­ტო­რის გვა­რი და სექ­ცი­ის ნო­მე­რი (მაგ. abe­sad­ze. 5).

ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი მო­თხოვ­ნე­ბის დარ­ღვე­ვით გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ან კონ­ფე­რენ­ცი­ის თე­მა­ტი­კის შე­უ­სა­ბა­მო სტა­ტი­ე­ბი პუბლი­კაციისათვის არ გა­ნი­ხი­ლე­ბა.სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11