მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები

17-09-2021

2021/2022 სასწავლო წელს სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები

სამშენებლო ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობა
სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობის მენეჯმენტი
სამაგისტრო პროგრამა - წყლის ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

ენერგეტიკის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა - ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - გეოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა - საინჟინრო-გეოდეზია
სამაგისტრო პროგრამა - პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა
სამაგისტრო პროგრამა - ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა - სამთო და გეოინჟინერია

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა - გარემოს დაცვითი ინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა - ფარმაცია
სამაგისტრო პროგრამა - მასალათმცოდნეობა
სამაგისტრო პროგრამა - ქიმია

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - ტრანსპორტი
სამაგისტრო პროგრამა - ლოგისტიკა
სამაგისტრო პროგრამა - საგზაო ინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
სამაგისტრო პროგრამა - მექანიკის ინჟინერია და სამრეწველო ტექნოლოგიები

სამართლისა და  საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - სამართალი
სამაგისტრო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობები

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმატიკა
სამაგისტრო პროგრამა - მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი
სამაგისტრო პროგრამა - მათემატიკა
სამაგისტრო პროგრამა - საინჟინრო ფიზიკა
სამაგისტრო პროგრამა - სამედიცინო ფიზიკა
სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა
სამაგისტრო პროგრამა - ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბირთვულ ინჟინერიაში (ინგლისურენოვანი)

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - სასურსათო ტექნოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა - სატყეო საქმე
სამაგისტრო პროგრამა - მეცხოველეობა
სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და მეღვინეობა
სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და ენოლოგია (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - აგრონომია (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა - სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია
სამაგისტრო პროგრამა - აგრარული ტექნოლოგიები

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება
სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება  (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა
სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - საბანკო პროცესების მართვა
სამაგისტრო პროგრამა - სასტუმრო მომსახურების მართვა

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა - ევროპისმცოდნეობა
სამაგისტრო პროგრამა - არქეოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა
სამაგისტრო პროგრამა - საზოგადოებრივი ურთიერთობები


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11