მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი

03-09-2008
ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს შემდეგი თვითდაფინანსების ცენტრები:
 
1.  უცხოური ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი.
 • მოსამზადებელი კურსები უცხო ენაში აბიტურიენტებისათვის;
 • ზოგადი უცხო ენის ინტენსიური სწავლების კურსი;
 • ბიზნეს (საქმიანი) ინგლისურის ინტენსიური სწავლების კურსი;
 • წერითი და თანმიმდევრული თარგმანის კურსები;
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების კურსები;
 • ოფის-მენეჯერის კურსები;
 • მოსამზადებელი კურსები მეტყველების კულტურაში;
 • მოსამზადებელი კურსები ფოტოგრაფიაში;
 • ტელეოპერატორის ოსტატობის სწავლების კურსები;
 • ტელე-კინოოპერატორისა და ფოტოგრაფიის კურსები;
 • კომპიუტერული ვიდეოსამონტაჟო პროგრამის სწავლების კურსები;
 • კომპიუტერული ვიდეოეფექტების პროგრამის სწავლების კურსები;
 • კომპიუტერული ხმის ჩაწერისა და დამუშავების პროგრამის სწავლების კურსები.
2. რეკლამის, იმიჯისა და PR მენეჯერთა მომზადების ცენტრისუ PRმენი”.
 • საარჩევნო კამპანიის მენეჯერთა კურსები;
 •  PR, რეკლამისა და იმიჯის მენეჯერთა, საქმიანი ვიზიტებისა და ორგანიზატორ-მენეჯერთა კურსები;
3. ტურიზმის მენეჯერთა და გიდ-თარჯიმანთა მომზადების და
გადამზადების სასწავლო ცენტრი:
 • ტურიზმის მენეჯერთა მომზადებისა და გადამზადების კურსები;
 • გიდ-თარჯიმანთა მომზადებისა და გადამზადების კურსები.
4. ბუღალტრული აღრიცხვის მუშაკთა მომზადების და გადამზადების     
           სასწავლო ცენტრი:
 • ბუღალტრული აღრიცხვის მოსამზადებელი კურსები;
 • ბურალტრული აღრიცხვის გადამზადების კურსები.
5.  საერთაშორისო გერმანულენოვანი ინსტიტუტის სასწავლო ცენტრი.
სტუ- სტუდენტებისა და თანამშრომლებისათვის გათვალისწინებულია შეღავათები.
ინფორმაციისათვის მობრძანდით 911 ოთახში.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11